Việt nam vũ Xuân Nguyệt Hồng Đặng Thị Thu Hoài undp viet Nam, 2015


Phục lục 4. Danh sách các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quĩ hỗ trợ tài chính khác từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015tải về 2.54 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2019
Kích2.54 Mb.
#100375
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Phục lục 4. Danh sách các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quĩ hỗ trợ tài chính khác từ
ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015


No
No
  1. 16 Chương trình mục tiêu quốc gia (NTPs)

1

Chương trình mục tiêu quốc gia về tạo việc làm và dạy nghề

9

Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy

2

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

10

Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm

3

Chương trình mục tiêu quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

11

Chương trình mục tiêu quốc gia về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng

4

Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

12

Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu

5

Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình

13

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

6

Chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn thực phẩm

14

Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS

7

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

15

Chương trình mục tiêu quốc gia về đưa thông tin tới vùng sâu vùng xa, miền núi và hải đảo

8

Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

16

Chương trình mục tiêu quốc gia vềbảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm

  1. Các quĩ hỗ trợ tài chính khác cấp quốc gia và địa phương

1

Quĩ bảo hiểm xã hội

16

Quĩ tích lũy trả nợ

2

Quĩ bảo hiểm y tế

17

Quĩ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

3

Quĩ bảo hiểm thất nghiệp

18

Quĩ bảo trì đường bộ

4

Quĩ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

19

Quĩ đền ơn đáp nghĩa

5

Quĩ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

20

Quĩ phát triển đất địa phương

6

Quĩ bảo vệ môi trường

21

Quĩ phát triển nhà ở địa phương

7

Quĩ quốc gia giả quyết việc làm

22

Quĩ bảo lãnh tín dụng địa phương

8

Quĩ dịch vụ viễn thông công ích

23

Quĩ phòng chống bão lụt

9

Quĩ bảo vệ trẻ em Việt Nam

24

Quĩ an ninh quốc phòng

10

Quĩ trợ giúp pháp lí

25

Quĩ đầu tư phát triển địa phương

11

Quĩ hỗ trợ việc làm ngoài nước

26

Quĩ hỗ trợ nông dân địa phương

12

Quĩ phòng chống ma túy

27

Quĩ hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam

13

Quĩ bảo vệ và phát triển rừng trung ương

28

Quĩ giải quyết việc làm dịa phương

14

Quĩ bình ổn giá xăng dầu

29

Quĩ bảo vệ môi trường địa phương

15

Quĩ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

30

Quĩ hỗ trợ phát triển hợp tác xã điạ phương


Nguồn:
Bộ tài chính. Lấy từ nguồn báo cáo của UNDP về “Tài chính phát triển vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam khi trở thành nước thu nhập trung bình”, 2014.

Phụ lục 5. So sánh hệ thống chỉ số giám sát đánh giá phát triển kinh tế xã hội 5 năm và phát triển bền vững

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1 MPI, World Bank và UNDP, 2015. “Tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam: Đầu tư thông minh cho tương lai bền vững”. Báo cáo đánh giá chi tiêu và đầu tư công cho biến đổi khí hậu (CPEIR). Tháng 4, 2015

2 Nguồn: UNDP (2010): Đánh giá về đóng góp của UNDP cho quản lý môi trường để giảm nghèo: Mối liên hệ Nghèo đói và Môi trường.

3 Chỉ số nghèo đa chiều có 3 thành tố: tỷ lệ đếm đầu (như được trích dẫn), độ sâu nghèo đói (mức độ trầm trọng) và chỉ số tổng hợp (của 2 chỉ tiêu đếm đầu và độ sâu)

4 Việt Nam đã xây dựng chỉ số MPI của mình (do Bộ Lao động thương binh và xa hội chủ trì) đựa theo cách tiếp cận của Alkire và Foster. Chỉ số này sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2016

5 Ví dụ, Ngân hàng thế giới (2012), Valerie Kozel và cộng sự, 2013, Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013).

6 Nguồn: Nghiên cứu về tài khoản rừng, 2014. Lưu ý rằng tỷ trọng này chỉ gồm những hoạt động như trồng và chăm sóc rừng; gỗ và sản phẩm rừng; thu lượm sản phẩm phi gỗ từ rừng; và các dịch vụ có liên quan khác. Nó không gồm các dịch vụ sinh thái khác của rừng như cho hoạt động thủy điện, du lịch, nông nghiệp (tức là thông qua dịch vụ điều tiết dòng chảy và nguồnnước, hay dịch vụ làm sạch không khí của rừng). Những dịch vụ này hoặc đã được tính vào các hoạt động khác hay chưa được tính tới trong Hệ thống tài khoản quốc gia SNA.

7 Xem Daniel Muller và cộng sự. “Where Are the Poor and Where Are the Trees”. Bài viết nghiên cứu số 34 của Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), 2006.

8 Nguồn: http://svec.org.vn/uploads/tin-tuc/2014_11/hoang2.pdf

9 TCTK, 2015. Theo đó, hoạt động của hộ nông thôn gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thủy sản, và các hoạt động nông nghiệp khác. Vì vậy số liệu chính thức không thể tách bạch được số lao động và cơ cấu lao động hoạt động trong từng ngành này.

10 Viện Quản lí kinh tế trung ương, 2015.

11 Nguồn: www2.hcmuaf.edu.vn/.../ Tai%20nguyen%20nuoc%20va%20hien%20trang%20su%20dung

12 Nguồn: Ngân hàng thế giới và ISPONRE, 2015: “Viet Nam - Natural Capital Accounting Roadmap up to 2020”.

13 VASEP, 2014: Tổng quan ngành thủy sản, tại trang web: http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm

14 Như trên.

15 Nguồn: số liệu của TCTK, từ trang web: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=483&idmid=4&ItemID=13888

16 Nguồn: Ngân hàng thế giới và IISPONRE, 2015: “Viet Nam - Natural Capital Accounting Roadmap up to 2020”

17Nguồn: International Energy Organization’s Statistics IEA, 2015. Tại: http://wds.iea.org/wds/pdf/Documentation_wedbes.pdf

18 http://vietnamnews.vn/economy/245980/vn-pledges-to-adopt-global-mining-standard.html

19 Chẳng hạn, các công ty nhà nướ như Petro Vietnam sản xuất ra 100% tổng sản lượng dầu thô; tương tự, VINACOMIN sản xuất ra 90% tổng sản lượng than của cả nước v.v.

20Nguồn: http://baotintuc.vn/kinh-te/lang-phi-do-cong-nghe-khai-khoang-lac-hau-20150407230816879.htm

21 CIEM, 2013. ““Fossil Fuel Fiscal Policies and Greenhouse Gas Emissions in Vietnam – Phase II”: Developing a roadmap for fossil fuel fiscal policy reform”. Báo cáo cho UNDP vào tháng 3/2013.

22 Nguồn: Ngân hàng thế giới World Bank và Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), 2015: Xây dựng lộ trình cho hạch toán vốn tài nguyên tới năm 2020 ở Việt Nam

23 Như trên.

24 Nguồn: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails%3FcategoryId%3D30%26articleId%3D10052505

25 Quyết định số 432/QD-TTg của thủ tướng chính phủ về phê duyệt Định hướng Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020, ngày 12/4/2012.

26 Nguồn: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10050825

27 Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 160/QD-TTg ngày 15/1/2013.

28 Thông tư số 02/2013/TT-BKH ngày 27/3/2013

29 Luật Bảo vệ môi trường 2014, Điều 13 và 18. Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-vb238636.aspx

30 Văn phòng Phát triển bền vững, 2015

31 Nguồn: “Implementation of Sustainable Development in Vietnam: National Report at the UN Conference on Sustainable Development (RIO+20)”, May 2012

32Quyết định của Thủ tướng số 551/QD-TTg ngày 4/4/2013

33 Prime Minister’s Decision No 800/QD-TTg dated 4/6/ 2010.

34 Prime Minister’s Decision No 1393/QĐ-TTg Dated 25/9/2012

35 Prime Minister’s Decision No 403/QD-TTg dated 20/3/2014

36 Law No50/2010/QH12 issued by National Assembly on 17/6/2010

37 Prime Minister’s Decision No 1419/QĐ-TTg dated September 07, 2009

38 Prime Minister’s Decision No 2139/QD-TTg dated 5/12/2012

39 Prime Minister’s Decision No 1216/QD-TTg dated 5/9/2012

40 Prime Minister’s Decision No 2612/QĐ-TTg Dated 30/12/2013

41 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25/11/20: Luật về thuế tài nguyên.

42 Luật số No /2010/QH12 ngày XXX: Luật thuế Môi trường

43 Xem: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi---binh-luan/chinh-sach-thue-bao-ve-moi-truong-kinh-nghiem-quoc-te-va-thuc-tien-viet-nam-65499.html

44 Xem nghiên cứu UNDP: “Green Growth and Fossil Fuel Fiscal Policies in Viet Nam - Recommendations for a Roadmap for Policy Reform” có tại: http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/pressreleases/2014/06/18/fossil-fuel-subsidies-need-to-be-phased-out.html

45 Như trên.

46 Ví dụ, các chiến lược như chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chiến lược biến đổi khí hậu và chiến lược về PTBV đều có mục tiêu chung về giảm cường độ phát thải khí CO2 .

47 Trước đây, chỉ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm là có sự gắn kết mục tiêu phát triển với nguồn lực ngân sách (gồm kế hoạch đầu tư công và kế hoạch chi tiêu thường xuyên)

48 Nguồn: MPI, dự thảo luật có thể xem tại http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=26241&idcm=140

49 Ví dụ, Quyết định của Thủ tướng số 22/CT-TTg về hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm cho thời kì 2016-2020 ngày 5/8/2014.

50 Dựa theo Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2008 và sửa đổi năm 2015.

51 Nghị định số 24/2009/ND-CP ngày 5/3/2009 về hướng dẫn thực hiện Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật(2008)

52 Nghị định của Chính phủ số24/2009/ND-CP ngày 5/3//2009 về hướng dẫn thực hiện Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

53 Theo luật, yêu cầu này được áp dụng đối với mọi văn bản pháp qui do Quốc hội hay chính phủ thông qua.

54 Theo luật, yêu cầu này áp dụng đối với những văn bản pháp qui do Quốc hội hay Chính phủ thông qua.

55 Được áp dụng đối với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, qui hoạch, chiến lược phát triển vùng

56 Xem: UNDP, phái đoàn EU và MPI, “ Tài chính phát triển phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam khi trở thành nước thu nhập trung bình: Tài chính phát triển ở Việt Nam: đáp ứng những thách thức mới”, tháng 12, 2014

57 Theo đồng hồ nợ của Báo Nhà kinh tế, tỷ lệ này ước tính chỉ là 45.2% hay chỉ là 97,35 tỷ Đô la vào tháng 5/2015. Nguồn: http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/moi-nguoi-viet-nam-dang-ganh-20-trieu-dong-no-cong-3268051/

58 Ví dụ, Nguyễn Danh Sơn: “The Environmental Expenditures in Vietnam: Actual status, problems and recommendations”; Vũ Xuân Nguyệt Hồng. “Concept, Scope and Contents of Public Environmental Protection Expenditure Account: Experiences, practical lessons and recommendations for Vietnam”; WB, UNDP và MPI “Climate Public Expenditure and Investment Review (CPEIR)”.

59 Xem Thông tư số 02/2013/TT-BKHDT ngày 27/3/2013 do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành về “hướng dẫn thực hiện định hướng chiên lược phát triển bền vững”

60 Ví dụ, Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh chịu trách nhiệm về thực hiện ĐỊnh hướng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2012-2020; Hội đồng quốc gia về biến đổi khí hậu v.v.

61 Xem: Ngân hàng thế giới: “Ten Steps to a Result-based Monitoring and Evaluation System”. 2004

62 Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng chính phủ.tải về 2.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương