Viện nghiên cứU ĐIỆn tử, tin họC, TỰ ĐỘng hóa têN ĐỀ CƯƠng dự ĐỊnh nghiên cứUtải về 425.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.02.2018
Kích425.51 Kb.
#11486


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVIN NGHIÊN CU ĐIN T, TIN HC, T ĐNG HÓA

N Đ CƯƠNG D ĐNH NGHIÊN CỨU

Chuyên ngành:


Mã số:

Họ và tên:

Cơ quan công tác:

Giáo viên hướng dẫn đề nghị:

HÀ NỘI - 2013GI Ý VIT Đ ƠNG D ĐNH NGHN CỨU


Ni dung nghiên cu ca mt đ tài khoa hc đưc phn ánh

mt cách đng nht trong tiêu đ/tên ca nó.

Tên đ tài:

Người dự tuyển cần tham khảo “Danh mục các hướng nghiên cứu cần nhận NCS và giáo viên hướng dẫn của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa năm 2012” để xác định tên đề tài nghiên cứu.

Một số lưu ý:

- Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, khúc chiết, rõ ràng ngắn gọn, cô đọng vấn đề nghiên cứu, chuyên biệt, không trùng lặp với tên các đề tài đã có, không dẫn đến

những sự hiểu lầm, hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau hay hiểu mập mờ.

- Phải phù hợp với mã ngành đào tạo.

- Không nên có nội dung nghiên cứu quá rộng dẫn đến hậu quả không thực

hiện được.

- Cần tránh các đề tài có chung nhiều chuyên ngành, quá đặc thù.

- Vấn đề được nghiên cứu phải có giá trị khoa học và thực tiễn.1. Đt vn đ

1.1. Tính cp thiết ca đ tài nghiên cu

- Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

- Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.

- Các giả thiết nghiên cứu.1.3. Đi tưng và phm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trên đối tượng

nào? Phạm vi nghiên cứu: phạm vi không gian, thời gian.2. Tng quan tài liu

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề

chính sau đây:

- Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện,

- Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghhiên cứu vấn đề,

- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu,

- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng,

- Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục

nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

- Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước,

- Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ,

- Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước,

NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.3. Mc tiêu nghiên cu

- Mục tiêu tổng quát: Nêu được mục tiêu cuối cùng, chung nhất của vấn đề

nghiên cứu là nhằm giải quyết vấn đề gì cho sản xuất hoặc cho nghiên cứu khoa

học.

- Mục tiêu cụ thể: Xác định một số mục tiêu cụ thể cần đạt được để đạt được

mục đích tổng quát.4. Pơng pháp nghiên cu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu. Nếu có mô hình thì phải

nêu được mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm trong nghiên cứu.

5. Ni dung

Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.6. Kế hoch thc hin

Người dự tuyển cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn/thời kỳ.


7. Đ xut ngưi ng dn

Người dự tuyển có thể đề xuất người hướng dẫn theo hướng nghiên cứu (nếu có). Đối với những hướng nghiên cứu nằm ngoài danh mục hoặc chưa liên hệ được giáo viên hướng dẫn, người dự tuyển cần ghi rõ: “Cam đưc ning dn8. i liu tham kho

Người dự tuyển cần trình bày đúng như quy định của Quy định về đào tạo trình

độ tiến sĩ.

Ngưi thc hin

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

§ Trình bày trên một mặt giấy, giấy trắng khổ A4, chữ Times New Roman

13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword tương đương, mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line

§ Trang bìa ghi rõ:

- Đề cương nghiên cứu sinh,

- Tên đề tài hoặc vấn đề nghiên cứu,

- Chuyên ngành,

- Mã số,

- Họ và tên thí sinh,

- Cơ quan công tác

- Người hướng dẫn khoa học dự kiến (nếu có),

§ Bìa đóng giấy cứng

§ Căn lề:

- Lề trên: 3,5 cm

- Lề dưới: 3,0 cm

- Lề trái: 3,5 cm

- Lề phải: 2,0 cm

§ Số trang được điền ở giữa lề trên.

tải về 425.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương