Vietheravada Thứ Ba 09/08/2016-trưỜng bộ kinh-digha Nikaya Tập IItải về 1.28 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích1.28 Mb.
#3207

Vietheravada

Th Ba 09/08/2016-TRƯNG B KINH-Digha Nikaya Tp II

B18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabhasutta) Gs: TT Toi Khanh
Ais_Lynn: Con Kính đnh l Thnh Sư Micro!

tran thien_2: Con xin kính l Sư, xin kính chào c lp.

Ais_Lynn: Kính chào quý v _()_

Ais_Lynn: d nghe rõ

GiotMuaCuoiMua: con kính đảnh lễ sư

GiotMuaCuoiMua: dạ nghe rõ

tran thien_2: D nghe rõ

Channiem: D thưa nghe rõ

tu bi_3: Con kinh đanh le Sư

khangbinh_5: 1111111111

Channiem: Con kính đnh l

tu bi_3: Da thua con nghe ro

indanetto: jana thien ha, dam dong, con nguoi

tri _an: con kinh danh le su

GiotMuaCuoiMua: Vietheravada- Th Ba 09/08-2016-TRƯNG B KINH-Digha Nikaya - Tp II - Kinh Xa-ni-sa ( Janavasabhasutta ) Gs: TT Toi Khanh

indanetto: usabha, osabha , avasabha con bo chua, bo dau dan

indanetto: con nghia la kiet xuat, xuat chung, quan the, cai the

GiotMuaCuoiMua: jana thiên hạ, đám đông, con người

indanetto: janavasabha nhan kiet

indanetto: vua loai cay goi la So, vua loai thu goi la Hung

indanetto: vua loai hoa goi la Anh

indanetto: dung dau dam dong loai nguoi goi la Kiet

GiotMuaCuoiMua: usabha, osabha, avasabha < con bò chúa, bò đầu đàn < còn nghĩa là kiệt xuất, xuất chúng, quán thế, cái thế

Ais_Lynn: d, vn nghe rõ

GiotMuaCuoiMua: janavasabha < nhân kiệt

indanetto: hau than cua vua TBSL bimbisara co ten la janavasabha vi ong dung dau 110 ngan nguoi thinh chung

indanetto: vessavana ty sa mon

indanetto: vua da xoa

GiotMuaCuoiMua: Hậu thân của vủa TBSL Bimbisara có tên là Janavasabha vì ông đứng đầu 110 ngàn người thính chúng

indanetto: 7 kiep lam vua o coi nguoi lien tuc sau do lam dai quy vuong 7 kiep lien tuc o coi tu thien vuogn

indanetto: anga va magadha

GiotMuaCuoiMua: http://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong18.htm

tran thien_2: D có thy

Channiem: d thy

GiotMuaCuoiMua: 7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào?" Thế Tôn thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà.

GiotMuaCuoiMua: 9. - Này Ananda, sau khi Ngươi, vì các tín đồ ở Magadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy ra về, Ta đi khất thực ở Nàdikà xong, sau bữa ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào?" Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Này Ananda, lúc bấy giờ một vị Dạ-xoa (Yakkha) ẩn mình lớn tiếng nói rằng: "Bạch Thế Tôn, con tên là Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha". Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai tên là Janavasabha (Xà-ni-sa) chưa?

indanetto: chu thien coi thap khg the nhin thay chu thien coi cao, duc thien khg the nhin thay pham thien, nen vi o coi cao muon cho vi coi thap thay minh phai hoa hien tho tuong

GiotMuaCuoiMua: * Chư thiên cõi thấp không thể nhìn thấy chư thiên cõi cao, dục thiên không thể nhìn thấy phạm thiên, nên vị ở cõi cao muôn cho vị cõi thấp thấy mình phải hóa hiện thô tướng

GiotMuaCuoiMua: 11- "Bạch Thế Tôn, không gì khác ngoài giáo lý của Ngài! Từ khi con nhất hướng quy y và tín ngưỡng Thế Tôn, từ khi ấy con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất lai. Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên vương) có chút công việc, giữa đường con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà bằng gạch suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng thế nào? "Bạch Thế Tôn! Không thể kỳ diệu sao được khi con đối mặt tự thân nghe từ miệng vua Vessavana nói với hội chúng của mình, các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mệnh như thế nào? Bạch Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vấn đề với Thế Tôn!" Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn!

GiotMuaCuoiMua: 12. "Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát (Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) ngồi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). Xung quanh có Ðại Thiên chúng ngồi khắp mọi phía, tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Ðại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương) vua ở phương Ðông, ngồi xây mặt hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. Ðại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên vương), vua ở phương Nam ngồi xây mặt hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. Ðại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên vương) vua ở phương Tây, ngồi xây mặt hướng Ðông, trước mặt Thiên chúng. Ðại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương), vua ở phương Bắc, ngồi xây mặt hướng Nam, trước mặt Thiên chúng. Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường xung quanh có Ðại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi, như vậy là thứ tự chỗ ngồi của những vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư Thiên nào trước sống Phạm hạnh theo Thế Tôn và nay nếu sanh lên cõi Tam thập tam thiên, những vị này thắng xa chư Thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: "Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại diệt".

indanetto: tha thiet trong su tu tap nghia la moi ngay hanh gia phai co niem tin rang hom nay minh se chung dao

GiotMuaCuoiMua: * tha thiết trong sự tu tập nghĩa là mỗi ngày hành giả phải có niềm tin rằng hôm nay mình sẽ chứng đạo

indanetto: ajjeva ajjeva pativijjhissami hom nay ta se chung dao

indanetto: asa niem tha thiet

GiotMuaCuoiMua: ajeva ajeva pativijjhissami < hôm nay ta sẽ chứng đạo

GiotMuaCuoiMua: niềm tha thiết < asa

indanetto: nalagiri Phat tuong lai

GiotMuaCuoiMua: Nàlàgiri là vị Phật tương lai

GiotMuaCuoiMua: dạ nhớ

tran thien_2: D

indanetto: trong thoi ky co Phat ra doi, chu thien Dao loi co 4 truong hop tu hoi

indanetto: 1, truoc mua an cu cua chu tang

indanetto: 2, ngay ra ha cua chu tang

indanetto: 3, tu hoi moi thang de nghe vi nao do thuyet phap

indanetto: 4, de cung nhau vui choi duoi goc cay Paricchattaka

GiotMuaCuoiMua: * trong thời kỳ có Phật ra đời, chư thiên Đạo lợi có 4 trường hợp tụ hội 1. / trước mùa an cư của chư tăng 2./ ngày ra hạ của chư tăng 3./ tụ hội mỗi tháng để nghe vị nào đó thuyết pháp 4./ để cùng nhau vui chơi dưới gốc cây Paricchattaka

indanetto: 1, vassupanayikasangahattha

indanetto: 2, pavaranatthasangahattha

indanetto: 3, dhammassavanattha

indanetto: 4, paricchattakakilanubhavanattha

indanetto: pavarana tu verb pavareti yeu cau

GiotMuaCuoiMua: * trong thời kỳ có Phật ra đời, chư thiên Đạo lợi có 4 trường hợp tụ hội 1. /vassupanayikasangahattha trước mùa an cư của chư tăng 2./ pavaranatthasangahattha ngày ra hạ của chư tăng 3./ dhammassavanattha tụ hội mỗi tháng để nghe vị nào đó thuyết pháp 4./paricchattakakilanubhavanattha để cùng nhau vui chơi dưới gốc cây Paricchattaka

GiotMuaCuoiMua: pavarana tu verb pavareti < yêu cu

indanetto: mot thien tu hay pham thien thuyet phap moi thang

GiotMuaCuoiMua: * Một thiên tử hay Phạm thiên thuyết pháp mỗi tháng

indanetto: chu thien lan dau gap nhau da biet ngay nguoi do hon thua minh ve mat nao

GiotMuaCuoiMua: * Chư thiên lần đầu gặp nhau đã biết ngay người đó hơn thua mình về mặt nào

indanetto: sanankumara

indanetto: pham thien nay ngoi vao ngai vang cua vua de thich ( ngai vang co then dac biet la kambali)

indanetto: 1, xac dinh rang The ton da giup nhieu nguoi sinh thien, thap nhat cung la can that ba (gandhabba)

indanetto: can that ba gom nhieu hang: so thich la chim dam trong am thanh va mui huong

indanetto: ho la nhung nhac si thien gioi

indanetto: thich mui huong cua cac thu hoa trai la cu re thuc vat

indanetto: va song trong do

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

GiotMuaCuoiMua: 1/ xác định rằng Thế Tôn đã giúp nhiều người sinh thiên, thấp nhất cũng là càn thát bà ( gandhabba ) càn thát bà gồm nhiều hạng : sở thích là chìm đắm trong âm thanh và mùi hương , họ là những nhạc sĩ thiên giới , thích mùi hương của các thứ hoa trái là củ rể thực vật và sống trong đó

indanetto: kappiya

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

GiotMuaCuoiMua:

Ais_Lynn:

tri _an: sahu

tri _an: sadhu

indanetto: chung sinh va sinh thu by me

GiotMuaCuoiMua: xem thêm chúng sinh và sinh thú của tk Toại Khanh

indanetto: noi dung 2 cua phap thoai do pt nay thuyet giang la noi ve 4 than tuc iddhipada, nhung nhan to toi can de hoan thanh dao nghiep

GiotMuaCuoiMua: Nội dung 2 pháp thoại do phạm thiên này thuyết giảng nói về 4 thần túc iddhipada , những nhân tố tối cần để hoàn thành đạo nghiệp

indanetto: dao nghiep o day la thien dinh, dao qua va ca phap hoc, phap hanh noi chung tat ca thien phap

indanetto: chanda su tha thiet

indanetto: viriya su no luc dung muc

GiotMuaCuoiMua: Đạo nghiệp ở đây là thiền đinh, đạo quả và cả pháp học, pháp hành nói chung tất cả thiện pháp

indanetto: phai co dung tam du ng muc

indanetto: citta o day theo atydam la tat ca tam thien hiep the va sieu the

GiotMuaCuoiMua: 1/ chanda sự tha thiết 2/ viriya sự nổ lực đúng mức 3./ phải có dụng tâm đúng mức . Citta ở đây theo a tỳ đàm là tất cả tâm thiện hiệp thế và siêu thế

indanetto: 4, phai co tri tue dung muc ( vimamsa)

GiotMuaCuoiMua: 4/ phải có trí tuệ đúng mức < vimamsa

indanetto: iddhi y muon, than thong

indanetto: pada nen tang, co so

GiotMuaCuoiMua: iddhi = ý muốn, thần thông

GiotMuaCuoiMua: pada nền tảng, cơ sở

indanetto: iddhipada la nen tang hay co so de hoan thanh tam nguyen nao do trog thien phap

GiotMuaCuoiMua: iddhipàda là nền tảng hay cơ sở để hoàn thành tâm nguyện nào đó trong thiện pháp

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

tri _an: tin a

GiotMuaCuoiMua: 1/ chanda sự tha thiết 2/ viriya sự nổ lực đúng mức 3./ phải có dụng tâm đúng mức . Citta ở đây theo a tỳ đàm là tất cả tâm thiện hiệp thế và siêu thế 4/ phải có trí tuệ đúng mức < vimamsa

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: dạ nhớ

indanetto: noi dung 3 cua phap thoai la 3 con duong tu chung ( okasadhigama)

Nho Tui 0:

GiotMuaCuoiMua: Nội dung 3 của pháp thoại : 3 con đường tu chứng ( okasadhigama )

indanetto: 1, nho nghe phap ma khg tiep tuc huong duc, song ac nua

indanetto: 2, nho nghe phap ma doi song chuyen hoa tu tho sang te

indanetto: 3, nho nghe phap ma biet phan biet thien ac

GiotMuaCuoiMua: 1/ nhờ nghe pháp mà không tiếp tục hưởng dục, sống ác nữa 2/ Nhờ nghe pháp mà đời sống chuyển hóa từ thô sang tế 3./ nhờ nghe pháp mà biết phân biệt thiện ác

indanetto: so 1 la am chi trinh do so thien, nguoi chung so thien lia bo 5 duc

GiotMuaCuoiMua: * số 1/ là ám chỉ trình độ sơ thiền, người chứng sơ thiền lìa bỏ 5 dục

AI MINH: con kính l

AI MINH: Kính chào quý anh ch

indanetto: nho ly duc nen cung vo san, khg con cam giac bat man thu gi o doi

GiotMuaCuoiMua: nhờ ly dục nên cũng vô sân, không còn cảm giác bất mãn thứ gì ở đời

GiotMuaCuoiMua: 2/ Nhờ nghe pháp mà đời sống chuyển hóa từ thô sang tế

Nho Tui 0: hihi

indanetto: doi song chung sinh nam trong 3 hanh: than hanh la hoi tho ra vao

indanetto: khau hanh la 2 tam so Tam, tu

indanetto: y hanh la tho va tunog, cung la 2 tam so

Nho Tui 0: Đi sng chúng sinh nm trong ba hành: thân hành là hơi th ra vào, khu hành là hai tâm s Tm ,T ; ý hành là Th và Tưng, cũng là hai tâm s.

indanetto: nguoi chung nhi thien (theo cach tinh Kinh tang) thi khg con khau hanh nua

indanetto: nguoi chung tu thien khg con than hanh nua, khg con hoi tho

Nho Tui 0: Ngưi chng nh thin (theo cách tính Kinh tng) thì không còn khu hành na. Ngưi chng t thin không còn thân hành na, không còn hơi th

indanetto: day cung la ly do cac vi thanh co thien luon vien tich ngay sau khi ra khoi tu thien

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua:

Nho Tui 0: ngáp cá

GiotMuaCuoiMua: lấy hơi lên

Nho Tui 0: Đây là lý do mà các vị thánh có thin luôn viên tch ngay sau khi ra khi t thin

Nho Tui 0:

indanetto: y hanh se cham dut khi vi thanh nhap thien diet tho tuong dinh

Nho Tui 0: Ý hành sẽ chm dt khi v thánh nhp thin dit, th, tưng, đnh

indanetto: khi khg co tam nua thi cung khg con tho tuong

indanetto: la 2 khia canh noi bat cua tam thuc

Nho Tui 0: Khi không có tâm na thì cũng không còn Th, tưng. Th, tưng là hai khía cnh ni bt ca Tâm thc

indanetto: tho la cam giac, tuong la cai biet phan xa theo kinh nghiem

Nho Tui 0: Th là cm giác, Tưng là cái biết phn x theo kinh nghim

indanetto: sanna tuong

indanetto: panna tri

Nho Tui 0: Sanna: Tưng, Panna: trí

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Nho Tui 0:

indanetto: 1, nho nghe dao ma ly duc

indanetto: 2, nho nghe dao ma di xa hon trong thien dinh

indanetto: 3, nho nghe dao ma chung thanh

Nho Tui 0: 1/ Nh nghe đo mà ly dc. 2. Nh nghe đo mà đi xa hơn trong thin đnh. 3/ NH nghe đo mà chng thánh

indanetto: o so thieien khg con duc nhung con hy lac

indanetto: va hoi tho

indanetto: o tu thien thi khg con hy lac, chi con xa va hoi tho cung mat

Nho Tui 0: sơ thin không còn dc nhưng còn hỷ lc và hơi th. t thin thì không còn h lc, ch còn x và hơi th cũng mt

indanetto: phan biet thien ac o day la biet ro tham san si la bt so voi tin tan niem dinh tue

indanetto: biet ro thien duc gioi ( thu tam tu thap thien) la thap kem so voi tam thien sac gioi

indanetto: biet ro tam thien sg la thap kem so voi thien vs

indanetto: biet ro thgien hiep the la thap kem so voi tri so dao tu da huon

indanetto: biet ro tri huu hoc la thap kem so voi qua vi la han

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Nho Tui 0: Phân bit thin ác đây là biết rõ Tham Sân Si là bt thin so vi tín, tn, nim, đnh, tu . Biết rõ thin dc gii (th tâm tu thp thin), là thp kém so vi tâm thin sc gii. BIết rõ tâm thin sc gii là thp kém so vi thin Vô sc, biết rõ thin hip thế là thp kém so vi trí sơ đo Tu-đà-hoàn. Biết rõ trí Hu Hc là thp kém so vi qu v La-Hán

indanetto: biet ro phi phuc hanh la kem hon phuc hanh

indanetto: biet ro phuc hanh la kem hon bat dong hanh

indanetto: bier ro bat donghanh la toi loi so voi thanh tri

indanetto: thanh tri huu hoc cung con chut loi lam so voi thanh tri vo hoc la han

GiotMuaCuoiMua:

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

indanetto: con nhieu cach gia thich khac, theo so giai

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

GiotMuaCuoiMua: Biết rõ phi phúc hành là kém hơn phúc hành . Biết rõ phúc hành là kém hơn bất động hành. Biết rõ bất động hành là tội lỗi so với thánh trí . Thánh trí hữu học cũng còn chút lỗi lầm so với thánh trí vô học La hán

indanetto: cach 1 la so thien, cach 2 la tu thien, cach 3 la thanh dao

indanetto: cau 1 la am chi gioi hoc, 2 am chi cho dinh hoc, 3 am chi cho tue hoc

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua: Còn nhiều cách giải thích khác, theo sớ giải . Cách 1 là sơ thiền, cách 2 là tu thiền, cách 3 là thánh đạo . Câu 1 là ám chỉ giới học, 2./ ám chỉ cho định học 3./ ám chỉ cho tuệ học

indanetto: cau 1 am chi cho so thien, cau 2 am chi cho tat ca tang thien tu nhi thien den ptppt

indanetto: cau 3 am chi cho qua vi la han

indanetto: mot cach hieu khac :

Nho Tui 0: Câu 1 ám ch cho sơ thin. Câu 2 ám ch cho tt c các tng thin t nh thin đến Phi Tưng Phi Phi Tưng . Câu 3 ám ch cho qu v La-Hán

indanetto: cau 1 am chi noi dung tang Luat

indanetto: cau 2 am chi noi dung tang Kinh

indanetto: cau 3 am chi noi dung tang Atydam

Nho Tui 0: Câu 1 ám ch ni dung tng Lut. Câu 2 ám ch ni dung tng Kinh. Câu 3 ám ch ni dng tng A-t-đàm

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: 1/ Nh nghe đo mà ly dc. 2. Nh nghe đo mà đi xa hơn trong thin đnh. 3/ NH nghe đo mà chng thánh

Nho Tui 0:

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua: Tp II - Kinh Xa-ni-sa ( Janavasabhasutta

Nho Tui 0: Tương truyn rng, có mt thi gian dài sau khi Đc Pht viên tch rt đông các v trưng lão tôn túc vào mi mua an cư đem bài kinh này ra tng đc và đàm lun vi nhau vì bài kinh này tuy ngn gnnhưng nói toàn b ni dung Pht pháp d hiu d nh nht

indanetto: noi dung tiep theo cua phap thoai la pt noi ve 4 niem xu

indanetto: than quan nx la lay sac uan lam de tai quan chieu

indanetto: tho quan niem xu la uqn chieu tho uan qua than tam

indanetto: tam quan niem xu la quan chieu hanh uan

indanetto: phap quan nx la quan chieu ca 5 uan

Nho Tui 0: Ni dung tiếp theo ca pháp thoi là Phm thiên nói v bn nim x: Thân quán nim x là ly sc un làm đ tài quán chiếu. Th quán nim x là quán chiếu th un qua thân tâm. Tâm quán nim x là quán chiếu hành un. Pháp quán nim x là quán chiếu c năm un

GiotMuaCuoiMua:

indanetto: thyan quan nx la chu y 2 khia cacnh cua than, tuc sac uan: ban chat cua no la gi va sinh hoat cua no ra sao

GiotMuaCuoiMua: Thân quán niệm xứ là chú ý 2 khía cạnh của thân tức sắc uẩn : bản chất của nó là gì và sinh hoạt của nó ra sao

indanetto: tho quan nx la de y xem cam giac cua than tam dang rasao, de chiu hay kho chiu, nhin de biet chung co mat va dan dan qua chung hanh gia thay duoc tam tuong cua chung

indanetto: tam quan nx la nhin tam dang cao thap ( duc hay thien, thien hay ac, pham hay thanh)

indanetto: luc dau nhin de de biet chung dang co mat

indanetto: sau do, de thay ra tam tuong cua chung

indanetto: chua chungthanh thi song trong niem xu de cau chung thanh

indanetto: chung thanh roi tvan tiep tuc song voi su quan chieu 4 nx vi 2 ly do: bac thanh khg con gi de lam ngoai viec quan sat ds, ly do 2 la de thanh thap chung duoc tang thanh cao hon

GiotMuaCuoiMua: dạ hiểu

AI MINH: D hiu

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

Nho Tui 0:

AI MINH: D hiu

AI MINH:

GiotMuaCuoiMua: lúc đầu nhìn để biết chúng đang có mặt, sau đó, để thấy ra tam tướng của chúng. Chưa chứng thánh thì sống trong niệm xứ để cầu chứng thánh . Chứng thánh rồi vẫn tiếp tục sống với sự quán chiếu 4 niệm xứ vì 2 lý do : bậc thánh không còn gì để làm ngoài việc quan sát danh sắc, lý do 2 là để thánh thấp chứng được tầng thánh cao hơn

GiotMuaCuoiMua:

AI MINH:

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

indanetto: cang vao sau chi tiet thi cang dong khung van de

Nho Tui 0: Càng vào sâu chi tiết thì càng đóng khung vn đ

tran thien_2: D hiu

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

GiotMuaCuoiMua:

HoaNguyet-8:

Channiem:

AI MINH:

AI MINH:

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

indanetto: gap chuyen ma khg that niem la hanh gia thien sinh

indanetto: thuong xuyen chnah niem la thien su

indanetto: luon luon chanh niem la thanh nhan

GiotMuaCuoiMua: Gặp chuyện mà không thất niệm là hành giả thiền sinh / Thường xuyên chánh niệm là thiền sư / Luôn luôn chánh niệm là thánh nhân

indanetto: mahakammtthanacariya thien su

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

indanetto: dinh tu luon, samadhiparikkhara, 7 phap ho tro dinh hoc

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

indanetto: parikkhara linh kien, phu tung, thiet bi, dieu kien ho tro

GiotMuaCuoiMua: "- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp Ðịnh tư lương (Samàdhi-parikkhàrà) để tu hành chánh định, để kiện toàn thiền định, đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác chứng ngộ? Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do bảy chi này sửa soạn, được gọi là thánh chánh định cùng với các y chỉ và dùng với các tư lương. Chư Thiện hữu, chánh tư duy vừa đủ để chánh tri kiến sanh khởi, chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh khởi, chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh khởi, chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh khởi, chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, chánh trí vừa đủ để chánh định sanh khởi, chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi.

indanetto: tools, supports

indanetto: equipment

indanetto: means

GiotMuaCuoiMua: parikkhàrà = linh kiện, phụ tùng, thiết bị, điều kiện hỗ trợ

indanetto: moi chi dao trong 8 chanh dao luon duoc ho tro bang cac chi dao con lai

tran thien_2: D hiu

AI MINH: D hiu

GiotMuaCuoiMua: * mỗi chi đạo trong 8 chánh đạo luôn được hỗ trợ bằng các chi đạo còn lại

indanetto: luc do, nhung chi dao ho tro duoc goi la parikkhara

GiotMuaCuoiMua: Lúc đó, những chi đạo hỗ trợ được gọi là parikkhāra

AI MINH: D THƯA NGHE RÕ

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

GiotMuaCuoiMua: 290.Samādhiparikkhārāti ettha tayo parikkhārā. ‘‘Ratho sīlaparikkhāro jhānakkho cakkavīriyo’’ti (saṃ. ni. 5.4) hi ettha alaṅkāro parikkhāro nāma. ‘‘Sattahi nagaraparikkhārehi suparikkhataṃ hotī’’ti (a. ni. 7.67) ettha parivāro parikkhāro nāma. ‘‘Gilānapaccayajīvitaparikkhāro’’ti (dī. ni. 3.182) ettha sambhāro parikkhāro nāma. Idha pana parivāraparikkhāravasena ‘‘satta samādhiparikkhārā’’ti vuttaṃ. Parikkhatāti parivāritā. Ayaṃ vuccati so ariyo sammāsamādhīti ayaṃ sattahi ratanehi parivuto cakkavattī viya sattahi aṅgehi parivuto ‘‘ariyo sammāsamādhī’’ti vuccati. Saupaniso itipīti saupanissayo itipi vuccati, saparivāro yevāti vuttaṃ hoti. Sammādiṭṭhissāti sammādiṭṭhiyaṃ ṭhitassa. Sammāsaṅkappo pahotīti sammāsaṅkappo pavattati. Esa nayo sabbapadesu. Ayaṃ panattho maggavasenāpi phalavasenāpi veditabbo. Kathaṃ? Maggasammādiṭṭhiyaṃ ṭhitassa maggasammāsaṅkappo pahoti…pe… maggañāṇe ṭhitassa maggavimutti pahoti. Tathā phalasammādiṭṭhiyaṃ ṭhitassa phalasammāsaṅkappo pahoti…pe… phalasammāñāṇe ṭhitassa phalavimutti pahotīti.

Alerte: An admin joined the room: Nho Tui 0

GiotMuaCuoiMua: Svākkhātotiādīni visuddhimagge vaṇṇitāni. Apārutāti vivaṭā. Amatassāti nibbānassa. Dvārāti pavesanamaggā. Aveccappasādenāti acalappasādena. Dhammavinītāti sammāniyyānena niyyātā.

GiotMuaCuoiMua: Atthāyaṃ itarā pajāti anāgāmino sandhāyāha, anāgāmino ca atthīti vuttaṃ hoti. Puññabhāgāti puññakoṭṭhāsena nibbattā. Ottappanti ottappamāno. Tena kadāci nāma musā assāti musāvādabhayena saṅkhātuṃ na sakkomi, na pana mama saṅkhātuṃ balaṃ natthīti dīpeti.

GiotMuaCuoiMua:

indanetto: ket thuc phap thoai bang 4 du luu phan :

indanetto: niem tin tuyet doi vao tam bao va thanh tuu gioi hnah tuyet doi ( khg vi ly do nao ma vi pham) thi duoc goi la tudahuon

GiotMuaCuoiMua: Kết thúc pháp thoại bằng 4 dự lưu phần : niềm tin tuyệt đối vào tam bảo và thành tựu giới hạnh tuyệt đối ( không vì lý do nào mà vi phạm ) thì đươc gọi là tu đà huon

indanetto: thien vuong ty sa mon vessavana da ke lai cho dx janavasabha va vi nay de ke hau The ton tai ngoi nha gach

indanetto: Phat ke lai cho ngai Ananda

GiotMuaCuoiMua: sadhu sadhu

GiotMuaCuoiMua: chúng con kính tri ân sư

HoaNguyet-8: Sadhu sadhu con thanh kinh tri an SU

GiotMuaCuoiMua: 16 sư lên đường sang Mỹ

tran thien_2: Con thành kính tri ân Sư, kính chào quý đo tràng và Ban Điu Hành. Kính chúc tt c an lành.

kimdng3129:

Channiem: Sādhu! Sādhu! Kính tri ân Sư!

PHAP HI: Sư qua MỸ đến tiểu bang nào Sư?

Terasa:

Vo Minh1:

Alerte: An admin left the room: Nho Tui 0

indanetto: FL

tthanhtam: sadhu sadhu kính tri ân Sư

PHAP HI: Sư có ghé thăm TEXAS không Sư?

indanetto: tuy duyen

kimdng3129: BAo lau o Florida vay Su? Su co qua Virginia khong a?

indanetto: kinh dai hoi, xem lai Luc dai chan kinh

Terasa:

GiotMuaCuoiMua: dạ học rồi

Nho Tui 0: v hóa pht

tran thien_2: d còn

kimdng3129: DA,

GiotMuaCuoiMua: sadhu sadhu

Nho Tui 0:

ngoctinh99: Sadhu Sadhu lành thay! dạ con thành kính lễ tri ân Sư đã giảng dạy cho hàng phật tử chúng con...Rất kính mong Sư đến Virginia nhân chuyến qua Mỹ

Nho Tui 0: sau Trưng B

PHAP HI: Cám ơn Sư !

tamgio:

Nho Tui 0: hc gì đây

Nho Tui 0: Hôm nay té liên khúc

GiotMuaCuoiMua: trung bộ

Terasa: Tieu bo

Nho Tui 0: Tăng Chi mà

Nho Tui 0: coi li cái poll ba trưc

GiotMuaCuoiMua:

Nho Tui 0:

GiotMuaCuoiMua: đúng rồi coi lại

tran thien_2: GMCM cho xin git mưa nha, té 5,6 ln.

Nho Tui 0: chc tháng na xong Trưng B?

khangbinh_5: toi cung the

GiotMuaCuoiMua: cho nhỏ giọt từng giọt nha

Nho Tui 0: VN cá cn cáp

khangbinh_5: mang VN te qua

Nho Tui 0: té thoi mái
Bài hc (audio + text) đưc lưu tr ti:

https://www.facebook.com/groups/vietheravada/

https://www.youtube.com/user/vietheravada

Mi s cúng dưng tnh tài đến Sư Giác Nguyên xin liên lc theo đa ch email:

vietheravada.association@gmail.com

tải về 1.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương