Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụngtải về 33.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích33.5 Kb.
#99

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 1446/QĐ-UBND
Huế, ngày 23 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh;

Xét Tờ trình số 18/TTr-HAĐ ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Trường Mầm non Hoa Anh Đào; Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc; Tờ trình số 42/TTr-TT1 ngày 31 tháng 5 năm 2008 của Trường Tiểu học Thị trấn 1 về việc xin tiếp nhận tài sản nhà đất của Trường Mầm non Hoa Anh Đào và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1619/TC-VG.CS ngày 13 tháng 6 năm 2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi cơ sở nhà, đất tại Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc có diện tích đất 1.512 m 2 , diện tích xây dựng 355 m2 hiện do Trường Mầm non Hoa Anh Đào quản lý để giao Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Phú Lộc quản lý và sử dụng.

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện Phú lộc chỉ đạo:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp với các cơ quan liên quan lập thủ tục chuyển giao cơ sở nhà, đất tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trường Tiểu học Thị trấn 1 thực hiện đăng ký quyền quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước theo đúng quy định tại Điều 7 Chương II Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ và điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Mầm non Hoa Anh Đào sang Trường Tiểu học Thị trấn 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, Giám đốc Sở Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, Trường Mầm non Hoa Anh Đào, Trường Tiểu học Thị trấn 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM/ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 4; CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND tỉnh; Đã ký - Nguyễn Ngọc Thiện

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Văn phòng: LĐ và CV : TC, TH;

- Lưu VT, DN.
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 03/bc-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Huế, ngày21 tháng 10 năm 2002
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 70 /bc -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Số: 798 /qd-ubnd
2008 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 33.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương