Vũ Minh Trang Chức danh khoa học: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên Bài báo khoa học, tham luậntải về 0.61 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.61 Mb.
#4810
1   2   3   4   5   6
§Ò tµi, dù ¸n

1. Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hiệu quả băng hình, đĩa hình giáo khoa góp phần đổi mới PPDH ở trường THCS (thành viên của đề tài).

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục – Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2 n¨m

Năm nghiệm thu: 2004

Kết quả: Tốt

2. Nghiªn cøu, tæ chøc vµ qu¶n lÝ viÖc øng dụng CNTT và TT trong qu¶n lÝ tr­êng trung häc c¬ së (thµnh viªn cña ®Ò tµi)

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục – Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2 n¨m

Năm nghiệm thu: 2007

Kết quả: Tốt

S¸ch, Gi¸o tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o

1. 330 bµi tËp n©ng cao ho¸ häc 9, tham kh¶o, Nxb §HQG tp Hå ChÝ Minh, 2006

2. 540 c©u tr¾c nghiÖm hãa häc 10, tham kh¶o, Nxb §HQG tp Hå ChÝ Minh, 2007.

3. ¤n luyÖn vµ kiÓm tra hãa häc 8, tham kh¶o, Nxb §HQG tp Hå ChÝ Minh, 2006.

4. Häc tèt hãa häc 8, tham kh¶o, Nxb §HQG tp Hå ChÝ Minh, 2005.

5. Häc tèt hãa häc 9, tham kh¶o, Nxb §HQG tp Hå ChÝ Minh, 2006.

6. Tr¾c nghiÖm hãa häc chän läc THPT, tham kh¶o, Nxb Gi¸o dôc, 2009.

7. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng hãa häc 12 (s¾p xuÊt b¶n), tham kh¶o, Nxb Gi¸o dôc, 2009.

8. Tr¾c nghiÖm hãa häc chän läc THCS (s¾p xuÊt b¶n), tham kh¶o, Nxb Gi¸o dôc, 2009.

Bµi b¸o khoa häc, tham luËn

1. Sö dông phÇn mÒm thÝ nghiÖm hãa häc ®Ó tÝch cùc hãa ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc viªn lín tuæi ë c¸c trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn. Kû yÕu héi th¶o khoa häc toµn quèc c¸c tr­êng §HSP vµ C§SP: øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc vµ nghiªn cøu hãa häc, 2003.

2. Xu thÕ nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc míi cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 52/ 2003

3. Multime®ia víi d¹y häc tÝch cùc, Kû yÕu héi th¶o khoa häc: §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc víi sù tham gia cña thiÕt bÞ kü thuËt. (§¹i häc HuÕ), 2004.

4. H­íng dÉn sö dông hiÖu qu¶ m¸y chiÕu ®a n¨ng. T¹p chÝ ThiÕt bÞ gi¸o dôc, sè 4/ 2005

5. Nh÷ng ®iÓm míi vµ khã cña s¸ch gi¸o khoa líp 10 míi. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 145/ 2006

6. Nguyªn t¾c x©y dùng vµ viÖc sö dông th­ viÖn t­ liÖu hç trî qu¸ tr×nh d¹y häc hãa häc. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 148/ 2006.

7. ThiÕt kÕ vµ sö dông m« ®un tra cøu bæ trî kiÕn thøc cho häc viªn lín tuæi khi tù häc bµi Clo. Kû yÕu héi th¶o: N©ng cao chÊt l­îng nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o gi¸o viªn hãa häc trong giai ®o¹n míÝ, 2006.

8. Improving the Quality of Teaching Chemistry for the Adults at the Continuing Education Centers (CECs) in Vietnam by Applying Information and Communication Tecnologies (ICTs). 12thAsian Chemical Congress (12ACC), Kuala Lumpur/Malaysia, INTERNATIONAL SYMPOSIUM- INNOVATIONS IN CHEMICAL EDUCATION (ICE), 2007.

9. Thùc hiÖn mét sè thÝ nghiÖm hãa häc ®¬n gi¶n g¾n víi hiÖn t­îng tù nhiªn. T¹p chÝ Khoa häc §HSP, sè 6/ 2007.

10. Bµi tËp tr¾c nghiÖm kh¸ch quan hãa h÷u c¬ cã néi dung thùc nghiÖm. T¹p chÝ Hãa häc vµ øng dông, sè 6/ 2005.

11. Sö dông phÇn mÒn thÝ nghiÖm ¶o, thÝ nghiÖm m« pháng trong d¹y häc hãa häc. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 79/ 2004.

12. §Þnh h­íng néi dung ®µo t¹o, båi d­ìng n¨ng lùc sö dông, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng vµo d¹y häc cho gi¸o viªn tiÓu häc. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 118/ 2005

H­íng dÉn luËn ¸n TS, luËn v¨n th¹c sÜ

1. Häc viªn ng­êi Lµo, ch­a b¶o vÖ

2. Häc viªn ng­êi Lµo, vh­a b¶o vÖ

Tôn Quang CưỜng

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Sư phạm, Chủ nhiệm Bộ môn LL&CNDH

Đề tài, dự án

1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña T©m lý ng«n ng÷ häc

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : CB.01.17

Thời gian thực hiện: 2001

Năm nghiệm thu: 2003

Kết quả: Khá

Tư cách tham gia : chủ trì

2. Dự án Giáo dục tiểu học

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục – Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2003

Năm nghiệm thu: 2004

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia :CTV

3. Dự án Giáo dục cho mọi người: Lập kế hoạch chiến lược giáo dục cấp tỉnh

Cấp quản lý: Bộ Giáo dục – Đào tạo

Thời gian thực hiện: 2003

Năm nghiệm thu: 2004

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV

4. Nh÷ng c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn cña viÖc ®æi míi bé m«n “Gi¸o dôc häc”

Cấp quản lý : ĐHQGHN

Mã số : QS.01.01

Thời gian thực hiện: 2001

Năm nghiệm thu: 2002

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV

5. Nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng ®µo t¹o cö nh©n s­ ph¹m ë §HQGHN

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QS.01.02

Thời gian thực hiện: 2001

Năm nghiệm thu: 2002

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV

6. Nghiªn cøu x©y dùng qui tr×nh ®µo t¹o gi¸o viªn THPT chÊt l­îng cao trong tr­êng §H ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QG.01.15

Thời gian thực hiện: 2001

Năm nghiệm thu: 2003

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV

7. §æi míi PPDH m«n V¨n, tiÕng ViÖt cho SV Khoa SP - §HQGHN

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QG.02.18

Thời gian thực hiện: 2002

Năm nghiệm thu: 2004

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV chính

8. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o sinh viªn s­ ph¹m thuéc c¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn ë §HQGHN

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QGT§. 03.06

Thời gian thực hiện: 2003

Năm nghiệm thu: 2006

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV chính

9. X©y dùng QTDH c¸c m«n NVSP t¹i Khoa S­ ph¹m-§HQGHN

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QG. 04.24

Thời gian thực hiện: 2004

Năm nghiệm thu: 2006

Kết quả: Khá

Tư cách tham gia : CTV

10. Nghiªn cøu vµ biªn so¹n tµi liÖu “GDMT trong m«i tr­êng gi¸o dôc” phôc vô cho c«ng t¸c h­íng dÉn häc tËp vµ gi¶ng d¹y GDMT cho sinh viªn s­ ph¹m

Cấp quản lý: Bộ GD-ĐT

Mã số : B2003-75-31-DAMT

Thời gian thực hiện: 2003

Năm nghiệm thu: 2006

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV chính

11. Nghiªn cøu lång ghÐp néi dung GDMT vµo m«n GD häc dµnh cho sinh viªn s­ ph¹m

Cấp quản lý: Bộ GD-ĐT

Mã số : B2005-63-51

Thời gian thực hiện: 2005

Năm nghiệm thu: 2008

Kết quả: Nghiệm thu cấp b

Tư cách tham gia : CTV chính

12. X©y dùng bé bµi gi¶ng ®iÖn tö cho c¸c m«n thuéc khèi KTNVSP

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Mã số : QS.04.01

Thời gian thực hiện: 2004

Năm nghiệm thu: 2006

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : Đồng chủ trì

13. Dù ¸n X©y dùng bµi gi¶ng ®iÖn tö “Ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n VËt lý, Ho¸ häc ë tr­êng THPT”.

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 2004

Năm nghiệm thu: 2006

Kết quả: Tốt

Tư cách tham gia : CTV chính

14. Dự án “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT chuyên tiếp cận chuẩn quốc tế”

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 2007

Năm nghiệm thu: 2009

Kết quả: Đang triển khai

Tư cách tham gia : CTV

15. Dự án “Nâng cao hiệu quả dạy học các môn phương pháp tại Khoa Sư phạm-ĐHQGHN”.

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 2008

Năm nghiệm thu: 2009

Kết quả: Đang triển khai

Tư cách tham gia : Chủ trì

16. Phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước nhu cầu hội nhập quốc tế

Cấp quản lý: Văn phòng Chính phủ

Thời gian thực hiện: 2008

Năm nghiệm thu: 2009

Kết quả: Nghiệm thu cấp Nhà nước

Tư cách tham gia : CTV

Bài báo khoa học, tham luận

1. E-Learning: Quality Criteria and Curriculum Design. Chulalongkorn Educational Review, 2002.

2. Những vấn đề Tâm lý ngôn ngữ học trong giáo pháp học dạy tiếng. Tạp chí Ngôn ngữ, 2002.

3. Tích hợp bài giảng điện tử vào dạy học truyền thống: những vấn đề lý luận. Tạp chí khoa học, ĐHQGHN, 2004.

4. Хорошо ли изменился человек в процессе ДО? Tạp chí Eidos (Nga) http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-05.htm, 2004.

5. How to reduce Distance in Distance Education: the didactic issues? Pacific Circle Consortium 28th Annual Conference: Civic values and social responsibility in a Global context (Hongkong), 2004.

6. Vietnam Higher Education: challenges and development orientation. 8th AUN Educational Forum: Tertiary Education in ASEAN (Singapore), 2006.

7. Một số vấn đề lý luận dạy học trong xây dựng bài giảng điện tử. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc: Các giải pháp công nghệ và quản lý trong ứng dụng CNTT-TT vào đổi mới dạy học, 2006.

8. Các hình thức tổ chức dạy học trong mối quan hệ với phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo tín chỉ. Kỷ yếu hội thảo VUN: Đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ. Xây 6dựng hệ t7hống thông tin quản lý đào tạo, 2007.

9. Developing ICT skills for teachers education and trainers in the “new” teacher training model in Vietnam. 28th Annual International Seminar ISTE: Continuing Development in Teacher Education (Australia), 2008.

10. Vận dụng hiệu quả các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với dạy học theo tín chỉ. Khoa học Giáo dục, 2008.

11. Vận dụng hiệu quả các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với dạy học theo tín chỉ, 29/2008.

12. Enhancing ICT-embedded competences for final year teacher education students using a Project-based Learning (PjBL) methods: A case study of Faculty of Education, VNU, Hanoi. The Australian Teacher Education Association (ATEA) 2009 Conference, 2009.

13. Áp dụng đánh giá theo Rubric trong dạy học. Tạp chí Giáo dục, 9/2009.Hướng dẫn luận án TS, luận văn thạc sĩ

1. Nguyễn Duy Hải: Improving the effectiveness of E-learning implementation in Hanoi National University of Education in period of 2009-2014 based on people centered approach, 2009. Good.

2. Phạm Thị Thu Hằng: Vinh Phuc E-newspaper Project, 2009. Good.

3. Trần Minh Khôi: Building up and managing E-information System at Hanoi Academy of Technology and Telecommunication, 2009. Good.

4. Phạm Huyền Trang: Assessing Joomla by model TAM, 2009. Good.

5. Nguyễn Tất Tường: Making a Project Management to be come a Learning organization with using Information Management System in Management Board of Constructions companies in North Vietnam, 2009. Good.ĐẬng Hoàng Minh

Chức danh KH: TS

Chức vụ : Giảng viên

Đề tài, dự án

1. Xây dựng mạng lưới tư vấn tâm lý học đường ở trường THPT (chủ đề tài)

Cấp quản lý: ĐHQG

Thời gian thực hiện: 24 tháng

Năm nghiệm thu: 2009

Kết quả: Tốt

2. Nguyên nhân rối loạn hành vi và bị ngược đãi ở vị thành niên (thành viên)

Cấp quản lý: Bộ Y tế

Thời gian thực hiện: 1998-2001

Năm nghiệm thu: 2001

Kết quả: Tốt

3. Đào tạo nghiên cứu sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam (thành viên)

Cấp quản lý: Viện Chiến lược và chương trình GD

Thời gian thực hiện:

Năm nghiệm thu:

Kết quả: Tốt

4. Bước đầu đánh giá SKTT ở một số trường THCS ở Hà Nội (thành viên)

Cấp quản lý: Bộ Y tế

Thời gian thực hiện: 2003-2001

Năm nghiệm thu: 2004

Kết quả: Tốt

5. Đào tạo tâm lý học lâm sàng ở Việt Nam (thành viên)

Cấp quản lý: Viện Sức khỏe Quốc Gia Hoa Kì

Thời gian thực hiện: 2006-2001

Năm nghiệm thu: 2011

Kết quả: TốtSách, giáo trình, tài liệu tham khảo

1. L’enfant dans le lien social, les perspectives de la psychologie du développement. Dang Hoang Minh & LESCARRET. O (2003) Représentation de la maladie et influence sur la croyance en la guérison : le cas des enfants cancéreux à Hanoi, VietNam. In de Léonardis (Eds) : L’enfant dans le lien social, les perspectives de la psychologie du développement. Sách tham khảo, Toulouse : Erès, 2003.

2. La formation professionnelle des psychologues cliniciens et l’université. Lescarret 0., Guyeydan M., Tran Thu Huong., Dang Hoang-Minh (2005) Création d’une filière de psychologie clinique au Vietnam, In A. Sauvet & J-P Martineau (Eds) La formation professionnelle des psychologues cliniciens et l’université. Sách tham khảo, Toulouse : Erès, 2005.

3. Giáo dục, Tâm lý và Sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam Nguyễn Hồng Thúy, Cao Vũ Hùng, Trần Thành Nam, Đặng Hoàng Minh (2007) Bước đầu áp dụng nhận thức hành vi cho trẻ có rối loạn lo âu, in Đặng Bá Lãm & Bahr Weiss (Eds) Giáo dục, Tâm lý và Sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam. Sách tham khảo, NXB ĐHQGHN, 2007.Bài báo khoa học, tham luận

1. Bước đầu tìm hiểu hội chứng tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học. Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên, ĐHKHXH&NV, 2003.

2. Tìm hiểu ảnh hưởng của hội chứng tăng động giả chú ý đến học tập ở học sinh tiểu học. Tạp chí tâm lý học, số 3, tháng 6-2001

3. Rối loạn tăng động giảm chú ý (Đồng tác giả). Nội san tâm thần học, số 6, 9-2001.

4. Tìm hiểu nguyên nhân rối loạn hành vi ngược đãi và bị ngược đãi ở trẻ em và vị thành niên (Đồng tác giả). Nội san tâm than học, số 6, Quý 1, 2001,

5. Đánh giá các hành vi cảm xúc của 36 trẻ em ở xã Hồng Kì, Sóc Sơn, Hà Nội (Đồng tác giả). Nội san tâm thần học, số tháng 4, 2002.

6. Khả năng tự định hướng cho nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí khoa học giáo dục, số 29, tháng 2-2008.

7. Công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhà trường phổ thông ở một số nước. Tạp chí khoa học giáo dục, số 40, 1/2009.

8. Sự cần thiết của nghiên cứu liên ngành giáo dục, tâm lý học, sức khỏe tinh thần trẻ em Việt nam (đồng tác giả). Tạp chí giáo dục, số 207, kì 1-2/2009.

9. Những vấn đề ở con trẻ mà cha mẹ xấu hổ và che dấu (Đồng tác giả). Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Nhu cầu,Định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam”, Hà nội, 3-4/8/2009.

10. Vietnamese conceptualization of children’s mental health problems (Đồng tác giả)

11. II International Conference on Community Psychology “Building Participative, Empowering & Diverse Communites”, Lisbon 4-6, 2008, Portugal, 2008.

12. Giảm định kiến về bệnh tâm thần và mở rộng khái niệm truyền thống về sức khỏe tinh thần (Đồng tác giả). Kỷ yếu hội thảo khoa học Tâm lý- Giáo dục « Chăm sóc sức khỏe tinh thần », Hà Tây, 11-13, tháng 1 năm 2008.

13. Self-esteem in the Vietnamese adolescent: cross-cultural construction and validation of a tool (Đồng tác giả). Xth European Congress of Psychology - Prague 3-6 July 2007.

14. Estime de soi, investissement de l’avenir et réappropriation de la maladie chronique : une étude auprès d’adolescents vietnamien (Đồng tác giả). IV° Congrès International de Psychologie de la Santé de Langue Française « Psychologie, Santé et Ouverture », Toulouse, 20-22 juin 2007.

15. Le vécu psychologique des adolescents vietnamiens malades de milieu rural (Đồng tác giả). 3ième colloque vietnamien-francais de psychologie « Campagne en transition : environnements, hommes, cultures », Hanoi, 27, 28 Novembre, 2006.

16. Khả năng tự định hướng của học sinh THPT : mối quan hệ với việc tự đánh giá bản thân (Đồng tác giả). Hội thảo Quốc tê Việt Nhật lần thứ lần thứ 4 « Từ chương trình giáo dục đến thực tiễn cuôc sống, Hà Nội, 27, 28 tháng 12 năm 2006.

17. L’orientation de soi chez les adolescents vietnamiens de milieu rural : ses relations avec l’estime de soi (Đồng tác giả). 3ième colloque vietnamien-francais de psychologie « Campagne en transition : environnements, hommes, cultures », Hanoi, 27, 28 Novembre, 2006.

18. Des outils et des concepts pour la psychologie clinique vietnamienne (Đồng tác giả). In « Méthodologies de l’approche clinique thérapeutique ou de recherche en Asie : Quels outils, Quelle pratique », 2ème Congrès du Réseau Asie, Paris, 28-29-30 septembre, 2005.

19. L’orientation de soi chez les adolescents atteints de maladie chronique au Vietnam (Đồng tác giả). XXIXème Symposium «Adolescences d’aujourd’hui », Caen 23, 24, 25 septembre, 2004.

20. Adolescent atteints de la maladie chronique et aide psychologique en service hospitalière au Vietnam (Đồng tác giả). Acte du deuxième colloque vietnamien-français de psychologie « jeunes en difficulté. Quelles souffrances ? Quelles réponses », Hanoi 27, 28 Mars 2003.

21. Filière de psychologie clinique au Vietnam (Đồng tác giả). Colloque « La formation professionnelle psychologues cliniciens et l’université » Toulouse, 24, 25 Juin, 2004.

22. Représentation de la maladie chez les enfants cancéreux à Hanoi, Vietnam (Đồng tác giả). XXème colloque du G.R.O.F.E.D, Albi, France, 31/05-01/06/2002.

Hướng dẫn luận án TS, luận văn thạc sĩ

1. Nguyễn Như Phương : Vị trí và vai trò của lao động trong quá trình xã hội hóa ở vị thành niên. 11/2009Mai Quang Huy

Chức danh KH : ThS

Chức vụ : Trợ lý Khoa

Đơn vị : Bộ môn Giáo dục học –


Khoa Các Khoa học Giáo dục

Đề tài, dự án

1. Nghiên cứu so sánh hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Cấp quản lý: ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: 2005 - 2007

Năm nghiệm thu: 2008

Kết quả: KháSách, giáo trình, tài liệu tham khảo

1. Chương 19: Trường học trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Trong: Xã hội và trường học ở thế kỷ XXI: Từ chính sách giáo dục của 24 quốc gia. (Tiếng Nhật - Chủ biên : Ninomiya Akira). Sách chuyên khảo, Nxb Kyođo, Nhật bản, 20007.

2. Giáo dục học đại cương. Giáo trình. Đang thấm định.

3. Tổ chức quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường phổ thông. Giáo trình. Đang thẩm định.Bài báo khoa học, tham luận

1. A Study of Technical and Vocational Education in Vietnam, now. Annals of Educational Research. (Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Chugoku - Shikoku, Nhật Bản). Số 43/ 1997.

2. Nghiên cứu về cải cách giáo dục nghề nghiệp Nhật bản sau chiến tranh thế giới II - Tập trung vào so sánh với cải cách giáo dục nghề nghiệp ở Việt nam trong quá trình đổi mới. (Tiếng Nhật). Annals of Educational Research. (Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Chugoku - Shikoku, Nhật Bản). Số 44/ 1998.

3. Nghiên cứu cơ bản về giáo dục trường học trong thế kỷ XXI ở các nước châu Á - Thái Bình Dương. (Tiếng Nhật). Annals of Educational Research. (Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Chugoku - Shikoku, Nhật Bản), số 45/ 1999.

4. Sự thay đổi của giáo dục kỹ thuật & nghề nghiệp ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới. (Tiếng Nhật). Bulletin of Faculty of Education, Hiroshima University. Số 48/ 1999.

5. Hệ thống giáo dục và đào tạo nghề của Nhật bản. Tạp chí Phát triển giáo dục. (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục). Số 1/ 1999

6. Định hướng giáo dục trường học ở các nước châu Á - Thái bình dương thế kỷ 21. Tạp chí Đại học & Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Số 4/ 2000.

7. Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa. Tạp chí Phát triển giáo dục (Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục). Số 3/ 2000.

8. International Asistance on Impoving Vocational Education in Vietnam. Annals of Educational Research. (Hiệp hội nghiên cứu giáo dục Chugoku - Shikoku, Nhật Bản). Số 46/2000.

9. Sự thay đổi hệ thống giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp ở Việt nam: giai đoạn từ đổi mới. (Tiếng Nhật). Journal of the Japan Society for Educational System and Organization. Số 8/ 2001.

10. Giáo dục nghề nghiệp ở Hà Lan. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Hội Khuyến học Việt Nam). Số 6/ 2003.

11. Đổi mới giáo dục đại học: Nhìn từ kinh nghiệm cải cách giáo dục đại học của Nhật Bản. Hội thảo quốc gia Đổi mới GD ĐH Việt Nam: Hội nhập và thách thức; do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức 2004. Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Số 108/ 2005.

12. Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở nước ta. Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Số 123/ 2005

13. Cải cách hệ thống giáo dục nghề nghiệp: Kinh nghiệm của Hàn Quốc. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số 1/ 2005.

14. Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp: thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên. Khoa Sư phạm – ĐHQGHN, tháng 10/ 2004. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Hội Khuyến học Việt Nam), Số 1+2/ 2005.

15. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Trung Quốc. Tạp chí Khoa học Giáo dục (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam). Số 13/ 2006.

16. Hướng nghiệp và cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo Đối thoại Pháp Á vấn đề và hướng đi cho giáo dục hướng nghiệp tại VN. NXB ĐHQGHN, 2005. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Hội Khuyến học Việt Nam). Số 2/ 2006

17. Đào tạo giáo viên trong các đại học đa lĩnh vực tại Nhật Bản. Kỷ yêu hội thảo quốc tế: Các giá trị Nhật Bản tại châu Á; tổ chức tại trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG tp HCM, 2007.

18. Giáo dục hiểu biết quốc tế trong nội dung sách giáo khoa Ngữ văn THPT. Kỷ yếu Hội thảo giáo dục Việt - Nhật, 2008.

19. Tích hợp dạy học môn Tổ chức quản lý trường lớp và hoạt động giáo dục với hoạt động kiến tập sư phạm. Thông tin Khoa học giáo dục - trường Đại học Giáo dục. Số 1 /2009.NguyỄn ThẾ Hưng

Chức danh khoa học: Tiến sỹ Sinh học

Chức vụ: Giảng viên chính

Đề tài, dự án

1. Nghiªn cøu t¸c dông b¶o vÖ nguån n­íc cña mét vµi d¹ng th¶m thùc vËt ë khu vùc ven thµnh phè H¹ Long (Qu¶ng Ninh).

Cấp quản lý: Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o

Thời gian thực hiện: 2004 - 2005

Năm nghiệm thu: 2005

Kết quả: Giải Nhì Quốc gia

2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Sinh học 12.

Cấp quản lý: Đại học QGHN

Thời gian thực hiện: 2007 - 2008

Năm nghiệm thu: 2008

Kết quả: Tốt

3. Xây dựng quy trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THPT chuyên tiếp cận chuẩn quốc tế

Cấp quản lý: Đại học QGHN

Thời gian thực hiện: 2009

Năm nghiệm thu: 2009

Kết quả: Chưa nghiệm thuBài báo khoa học tham luận

1. Thµnh phÇn loµi vµ d¹ng sèng thùc vËt trong lo¹i h×nh savan vïng ®åi Qu¶ng Ninh. Th«ng b¸o khoa häc, §HSP - §¹i häc Th¸i Nguyªn, số 3/ 1995.

2. §Æc tÝnh ho¸ häc cña ®Êt trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b× ë Hoµnh Bå, Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 2/ 2002.

3. §¸nh gi¸ tÝnh ®a d¹ng vÒ mÆt ph©n lo¹i häc trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b× ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n số 4/2002.

4. Nghiªn cøu tÝnh ®a d¹ng vÒ mÆt d¹ng sèng trong c¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¸c ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 5/2002.

5. DiÔn thÕ cña c¸c quÇn x· thùc vËt vµ sù biÕn ®æi cña c¸c nh©n tè v« sinh trong c¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¸c ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 7/2002.

6. §Æc tÝnh vi sinh vËt häc cña ®Êt trong c¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¸c ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 9/2002.

7. Sù biÕn ®éng vÒ mËt ®é vµ tæ thµnh loµi t¸i sinh trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b× ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 1/2003.

8. Qu¸ tr×nh xãi mßn vµ xu h­íng biÕn ®æi ®Æc tÝnh lý ho¸ cña ®Êt d­íi c¸c tr¹ng th¸i th¶m thùc vËt ë huyÖn Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ Khoa häc ®Êt, số 19/2003.

9. Quy luËt ph©n bè c©y gç t¸i sinh qua c¸c cÊp chiÒu cao trong c¸c tr¹ng th¸i th¶m thùc vËt ë huyÖn Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 10/2003.

10. HiÖu qu¶ vÒ mÆt m«i tr­êng qua mét sè ph­¬ng thøc sö dông ®Êt l©m nghiÖp ë huyÖn Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ Khoa häc ®Êt, số 22/2005.

11. CÊu tróc cña th¶m thùc vËt rõng ë huyÖn Hoµnh Bå (Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 8/2005.

12. So s¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c©y gç trong c¸c th¶m thùc vËt b»ng kiÓm ®inh gi¶ thiÕt thèng kª c¸c tham sè. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 10/2005.

13. Mèi quan hÖ gi÷a tÝnh ®a d¹ng vÒ ngo¹i d¹ng (Habitus) cña thùc vËt víi ®Æc tÝnh lý ho¸ cña ®Êt trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b× ë huyÖn Hoµnh Bå (tØnh Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 24/2005

14. Mèi quan hÖ gi÷a tÝnh ®a d¹ng vÒ ngo¹i d¹ng (Habitus) cña thùc vËt víi ®Æc tÝnh lý ho¸ cña ®Êt trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b× ë huyÖn Hoµnh Bå (tØnh Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ Khoa häc ®Êt, số 24/2005.

15. §Æc tr­ng vÒ cÊu tróc cña th¶m thùc vËt c©y bôi ë Qu¶ng Ninh. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 8/2006.

16. Mét sè ®iÓm cÇn l­u ý khi gi¶ng d¹y bµi "Ho¸n vÞ gen”. T¹p chÝ Gi¸o dôc, số 26/2005.

17. Sö dông m« h×nh To¸n thèng kª nh»m n©ng cao n¨ng lùc nhËn thøc cho häc sinh trong d¹y häc §Þnh luËt 3 Menden (Sinh häc 11). T¹p chÝ Gi¸o dôc, số 140/2006.

18. So s¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c©y gç trong c¸c th¶m thùc vËt b»ng kiÓm ®inh gi¶ thiÕt thèng kª c¸c tham sè. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 17/2006.

19. §æi míi hÖ thèng c©u hái, bµi tËp kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nh»m ph¸t huy n¨ng lùc t­ duy s¸ng t¹o cña häc sinh trong d¹y häc Sinh häc ë tr­êng phæ th«ng. T¹p chÝ Gi¸o dôc, sè 147/2006.

20. X¸c ®Þnh kiÓu ph©n bè cña c©y gç trong c¸c tr¹ng th¸i thùc b×. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, 3+4/2007.

21. Nghiªn cøu t¸c dông chèng xãi mßn cña mét sè d¹ng th¶m thùc vËt ë khu vùc ven thµnh phè H¹ Long (Qu¶ng Ninh). T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, số 20/2006

22. Ph­¬ng ph¸p xö lý vµ biÓu diÔn b»ng biÓu ®å, ®å thÞ c¸c sè liÖu trong Sinh th¸i häc. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, 2007.

23. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch néi dung s¸ch gi¸o khoa ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng Sinh häc. T¹p chÝ Gi¸o dôc, 2007.

24. Ph­¬ng ph¸p xö lý vµ biÓu diÔn b»ng biÓu ®å, ®å thÞ c¸c sè liÖu trong nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc. Kû yÕu héi th¶o khoa häc, §¹i häc S­ ph¹m HuÕ, th¸ng 4/2007.

25. Mét sè kinh nghiÖm ®Ó cã mét bµi gi¶ng hay. Kû yÕu héi th¶o khoa häc, §¹i häc S­ ph¹m HuÕ, th¸ng 4/2007.

26. Nghiªn cøu t¸c dông b¶o vÖ nguån n­íc vµ chèng xãi mßn cña mét sè d¹ng th¶m thùc vËt. T¹p chÝ N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, sè 14/2007

27. D¹y häc bµi Sù di truyÒn liªn kÕt víi giíi tÝnh theo h­íng tiÕp cËn ph¸t triÓn. T¹p chÝ Gi¸o dôc, 2007.

28. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc bé m«n Ph­¬ng ph¸p d¹y häc Sinh häc ë khoa S­ ph¹m - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. Kû yÕu Héi th¶o khoa häc khoa S­ ph¹m - §HQG Hµ Néi, 2007.

29. DiÔn thÕ cña th¶m thùc vËt sau n­¬ng rÉy ë huyÖn Yªn B×nh Yªn B¸i. T¹p chÝ Sinh häc, 2008.

30. N©ng cao chÊt l­îng bµi d¹y qua viÖc x¸c ®Þnh néi dung kiÕn thøc khã vµ nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ cña s¸ch gi¸o khoa. T¹p chÝ Gi¸o dôc, 2007.tải về 0.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương