Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang5/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243

TRỌNG ÂM


Đối với những từ trong tiếng Anh từ hai âm tiết trở lên, một âm tiết được nhấn mạnh với cao độ và trường độ lớn hơn những âm tiết còn lại. Đó chính âm tiết mang trọng âm (stress) của từ đó.

Những từ có ba âm tiết trở lên thường thêm trọng âm phụ (secondary stress) (ˌ) được nhấn nhẹ hơn so với trọng âm chính (primary stress) (').

Ta thường gặp bài tập tìm từ trọng âm chính nhấn vào âm tiết vị trí khác với ba từ còn lại. Ngoài ra, thế bài tập tìm từ trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu, thứ hai... hoặc âm tiết cuối trong mỗi từ.Nhìn chung, chúng ta có một số quy tắc sau:

  1. Đa số các động từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Trường hợp ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

  1. Đa số các danh từ và tính từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Trường hợp ngoại lệ:

advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

  1. Một số từhai âm tiết vừadanh từ cũng động từ thì danh từ trọng âm âm tiết thứ nhất, còn động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Danh từ

Động từ

'contrast (sự tương phản)

con'trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khấu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (sản phấm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'protest (sự phản đổi)

pro'test (phản đối)

'rebel (kẻ nổi loan)

re'bel (nổi lọan)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (ghi lại, giữ lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoi lệ: Một số từ sau va là danh từ động từ nhưng có trọng âm chính không đổi. 'answer (n, v): câu trả li/ trả li

'offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị

'picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh 'promise (n, v): lời hứa/ hứa

'travel (n, v): du lịch/ đi du lịch

'visit (n, v): cuộc viếng thăm/ viếng thăm ad'vice (n, v): lời khuyên/ khuyên bảo re'ply (n, v): lời đáp/ trả lời

  1. Đối với các danh từ ghép được viết liền nhau thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

airport, birthday, bookshop, gateway, guidebook, filmmaker...

Danh từ ghép tạo thành từ ngữ động từ (phrasal verbs) trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất còn ngữ động từ tương ứng trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai động từ nhận trọng âm phụ.
Danh từ ghép:

'check-up (sự kiểm tra toàn bộ nhất sức khỏe)

'check-in (sự đăng khách sạn, sự đăng đi máy bay) 'dropout (người nghỉ học nửa chừng)

'breakdown (sự hỏng máy) ‘tryout (sự thử)

'walkout (sự đình công đột ngột)
Ngữ động từ:

ˌcheck 'up, ˌCheek 'in, drop 'out, break 'down, ˌtry 'out, ˌWalk 'out...

  1. Một số tính từ ghép có trọng âm chính rơi vào thành phần thứ nhất. 'airsick (say máy bay)

'airtight (kín hơi) 'homesick (nhớ nhà) 'praiseworthy (đáng khen) 'trustworthy (đáng tin cậy)

'waterproof (không thấm nước)...

Ngoại lệ:

ˌduty-'free (miễn thuế), snow-'white (trắng như tuyết)

  1. Các tính từ ghép thành phần đầu tiên tính từ hoặc trạng từ thành phần thứ hai tận cùng -ed thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai.

ˌbad-'tempered (xấu tính, dễ nổi nóng)

ˌshort-'sighted (cận thị)

ˌill-'treated (bị đối xử tệ)

ˌwell-'done (tốt, được nấu kỹ)
ˌwell-in'formed (thông thạo, có được thông tin)

ˌwell-'known (nổi tiếng)

  1. Đối với các từ tiền tố thì nhìn chung trọng âm không thay đổi so với từ gốc (nghĩa trọng âm ít khi rơi vào tiền tố).

successful /sək'sesfl/unsuccessful /ˌʌnsək'sesfl/ able /'eɪbl/ unable /ʌn'eɪbl/

Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt các từ tiền tố under-: underlay/'ʌndəleɪ/

underpass /'ʌndəpa:s/

  1. Đối với các từ hậu tố thì trọng âm có thể thay đổi, nhưng cũng có thể không thay đổi, nếu có sự thay đổi về trọng âm thì cũng thể thay đổi về cách phát âm.

protect /prə'tekt/ protection /pro'təkʃn/ (không thay đổi về trọng âm) accident /'ksɪdənt/ accidental /ˌksɪ'dentl/ (thay đổi về trọng âm)

Tuy nhiên đối với các trạng từ được tạo thành từ tính từ bằng cách thêm hậu tố -ly thìkhông thay đổi vị trí trọng âm. careful /'keəfl/ —» carefully /'keəfəli/

Các hậu tố thường không làm thay đổi trọng âm của từ gốc là:


-ment

agree /ə'gri:/

agreement /ə'gri:mənt/

-ship

relation /r'leɪʃn/

relationship /ri'leiʃnʃip/

-ness

happy /'hpi/

happiness /'hpinəs/

-er/-or

manage /'mnɪdʒ/

manager /'mnidʒə(r)/

-hood

neighbour /'neibə(r)/ neighbourhood /'neibəshʊd/

-ing

excite /ik'saɪt/

exciting /ik'saitiŋ/

-ise/-ize

modern /'mɒdn/

modernize /'mɒdənaiz/

-en

shorten /'ʃɔ:tn/, lengthen /'leŋθən/

-full

success /sək'ses/

successful /sək'sesfl/

-less

meaning /'mi:miŋ/

meaningless /'mi:s/niŋləs/

-able

rely /rɪ'laɪ/

reliable /rɪ'laɪəbl/

-ous

poison /'pɔɪzn/

poisonous /'pɔɪzənəs/

  1. Các danh từ hậu tố -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết ngay trước đó (chính là âm tiết thứ hai từ cuối lên).

precision /prɪ'sɪʒn/ communication /kəˌmju:nɪ'keɪʃn/ mathematician /ˌm„θəmə'tɪʃn/

  1. Các danh từ hậu tố -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên.

ability /ə'bɪləti/
technology /tek'nɒlədʒi/ geography /dʒi'ɒgrəfi/

  1. Các tính từ hậu tố -ic thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết ngay trước đó (chính là âm tiết thứ hai từ cuối lên).

scientific /ˌSaɪən'tɪfɪk/

Còn những tính từ hậu tố -ical thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba từ cuối lên.

electrical /ɪ'lektrɪkl/ mathematical /ˌmθə'mkl/

  1. Những từ có hậu tố như sau thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết cuối (chính hậu tố đó).

-ee agree /ə'gri:/, trainee /treɪ'ni:/

-eer volunteer/ˌvɒlən'tɪə(r)/, engineer/ˌendʒɪ'nɪə(r)/

-ese Vietnamese /ˌvjetnə'mi:z/

-ique/ -esque unique /ju'ni:k/, picturesque /ˌpɪktʃə'resk/

-ain (đối với động từ) retain /rɪ'teɪn/, maintain /meɪn'teɪn/ Ngoại lệ: committee /kə'mɪti/, coffee /'kɒfi/, employee /im'plɔɪi:/tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương