Về cách phát


So sánh bằng với “as...as”tải về 2.53 Mb.
trang46/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   243

So sánh bằng với “as...as”:


Ta dùng “as + tính từ/trạng từ + as” để so sánh hai người hoặc hai vật các tính chất, trạng thái, hình thức...bằng nhau, hoặc “not as/so + tính từ/trang từ +as” để so sánh không bằng nhau.

dụ: John said that no other car could go as fast as his car.

The facilities of the older hospital are as good as those of the new hospital. Ann cannot cook as/so well as her sister does.

Ta thể dùng twice (gấp đôi) hoặc half (bằng nửa) trước “as... as”.dụ: Your room is twice as large as mine. He works half as hard as he used to.

Tuy nhiên, khi dùng three times, four times,... thì chúng ta dùng với tính từ hoặc trạng từ so sánh hơn.dụ: The trip was three times longer than we expected.

She can type four times faster than you.
  1. So sánh kép (double comparison)


Ta dùng “cấp so sánh hơn + and + cấp so sánh hơn” (càng ngày càng).

dụ: Their business is getting better and better.

It rained more and more heavily as the game was going on.

Ta còn thể dùng “the + cấp so sánh hơn..., the + cấp so sánh hơn...” (càng...thì càng...). Với danh từ, ta dùng: the more + danh từ.dụ: The earlier she leaves, the sooner she will arrive.
The more you study, the more knowledge you gain.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương