Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang44/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   243
  Навигация по данной странице:
 • Chú ý

So sánh


 1. Tính từ ngắn tính từ dài.

Tính từ ngắn:

  • có 1 âm tiết

dụ: loud, short, long, fast, late, soft.

  • có 2 âm tiết và kết thúc bằng: -y, -ow, -et, er, -le

dụ: happy, narrow, quiet, clever, simple

Tính từ dài:

  • có 1 âm tiết và kết thúc bằng -ed dụ: bored, tired, pleased

  • có 2 âm tiết, không kết thúc bằng -y, -ow, -ct, -er, -le

dụ: useful, afraid, correct, often

  • có 3 âm tiết trở lên

dụ: expensive, intelligent

Chú ý: Các tính từ sau được xem vừa tính từ ngắn vừa tính từ dài: free, keen,

safe, sure, true, wise, clever, common, gentle.

 1. So sánh hơn (Comparatives)

Cấu trúc so sánh hơn được dùng để so sánh hai đối tượng, trong đó một đối tượng các tính chất, trạng thái, hình thức... hơn đối tượng kia.

Với tính từ ngắn: Adjective-ER + THAN

Với tính từ dài: MORE + Adjective + THAN

dụ: Her house is bigger than mine.

Some of my friends are more intelligent than me.
Chú ý:

 1. Nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm ‘-er’ nếu tính từ tận cùng ‘một nguyên âm + một phụ âm’.

dụ: big bigger; hot hotter; thin thinner

 1. Đổi với các tính từ vừa tính từ ngắn vừa tính từ dài:

dụ: She is cleverer than him. = She is more clever than him.

Tom fell surer than I did. — Tom fell more sure than I did.

 1. than” trong cấu trúc so sánh hơn có thể được bỏ đi khi đối tượng so sánh thứ hai được hiếu ngầm (không đề cập).

dụ: What do you think about these two proposals? - I think this one is more practical

(than the other one).

 1. thể sử dụng từ even, much, far, a lot trong cấu trúc so sánh hơn để làm tăng mức độ so sánh.

dụ: He is even better than his brother. This book is much more expensive.

 1. Ngược lại, các từ a bit, a little, slightly được dùng trong cấu trúc so sánh hơn tác dụng làm giảm mức độ so sánh.

dụ: He studies a bit harder than me.

This hotel is slightly cheaper than that one. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương