Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang3/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243

PHỤ ÂM


Chúng ta hãy chú ý đến một số trường hợp sau.

Chữ cái c thường được phát âm là:


  1. /k/: can, close
  1. /s/ (đặc biệt khi nó đứng trước i, e hoặc y): city, certify, cycle

  2. /ʃ/: special, ocean

Chữ cái d thường được phát âm là:


 1. /d/: day, demand

 2. /dʒ/: educate, graduate

Chữ cái g thường được phát âm là:


 1. /g/: gain, regular

 2. /dʒ/ (đặc biệt khi đứng trước i, e, hoặc y):origin, germ, gymnast

 3. /ʒ/: garage, beige

Chữ cái n thường được phát âm là:


 1. /n/: not, fun

 2. /ŋ/: uncle, drink

Chữ cái s thường được phát âm là:


 1. /s/: son, economist

 2. /z/: rise, resumption

 3. /ʃ/: sure, sugar

 4. /ʒ/: usually, occasion

Chữ cái t thường được phát âm là:


 1. /t/: ten, pretend

 2. /tʃ/: culture, question

 3. /ʃ/: mention, initial

Chữ cái x thường được phát âm là:


 1. /gz/: example, exist

 2. /ks/: box, mixture

 3. /kʃ/: luxury, anxious

Một số nhóm chữ cái phụ âm thường gặp:

Nhóm chữ cái

Cách phát âm thường gặp

dụ
/k/

chemist, mechanic

-ch-

/tʃ/

chair, lunch
/ʃ/

machine, chef

-gh- hoặc -ph-

/f/

rough, laugh photograph, paragraph

-qu-

/kw/

queen, require

-sh-

/ʃ/

share, smash

-th-

/θ/

/ð/

think, depth them, without

Cách phát âm tận cùng -s hoặc -es

Đối với cách phát âm của tận cùng -s hoặc -es của động từ ngôi thứ ba số ít thì Hiện tại


đơn hoặc danh từ số nhiều, ta có 3 cách đọc khác nhau dựa vào âm cuối của từ đó.  1. Phát âm /s/ khi âm cuối của từ đó là: /f/, /k/, /p/, /t/, /θ/.

dụ: laughs /la:fs/, parks /pa:ks/, hopes /həʊps/, hates /heɪts/, cloths /klɒθs/.

  1. Phát âm /z/ khi âm cuối của từ đó là: /b/, /d/, /g/, /1/, /m/, /n/, /r/, /v/, /ð/, /ŋ/ các nguyên âm.

  2. Phát âm /iz/ khi âm cuối của từ đó /s/, /ʃ/, /t ʃ/, /z/, /dʒ/.

dụ: crosses /'krɔ:sɪz/, pushes /'poʃɪz/, watches /'wɒtʃɪz/, buzzes /'bʌzɪz/, changes

/'tʃeɪdʒɪz/.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương