Về cách phát


www.thuvienhoclieu.Com Trang 461tải về 2.53 Mb.
trang219/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   ...   243

www.thuvienhoclieu.Com Trang 461


Tông ôn tập các chuyên đê Tiêng Anh - 501Bài tập đọc trc nghiệm điền từ vào chỗ trng Exercise 1:


1.C 2. A 3. B 4. A 5. C 6. D 7. C 8. A 9. D 10. B

Exercise 2:


1.B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C

Exercise 3:


1. A 2. C 3.C 4. D 5. C 6. A 7. B 8. D 9. A 10. B

Exercise 4:


1.C 2. B 3. A 4. A 5. D 6. C 7. A 8. B 9. D 10. C

Exercise 5:


l.B 2. A 3. D 4. A 5. D 6. C 7. A 8. A 9. D 10. B

Exercise 6:


1. A 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. B 8. A 9. C 10. B

Exercise 7:


1.C 2.A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. D 9. A 10. B

Exercise 8:


1.B 2. D 3. A 4. A 5. D 6. B 7. C 8. D 9. B 10. A

Exercise 9:


1.B 2. D 3. D 4. A 5. A 6. c 7. C 8. D 9. A 10. B

Exercise 10:


1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. B


Bài tập trc nghiệm đọc hiu

Exercise 1:

1.C

2. C

3. A

4. B

5. B

Exercise 2:

1. C

2. A

3. C

4. C

5. D

Exercise 3:

1.A

2. B

3. D

4. B

5. C

Exercise 4:

1. B

2. D

3. B

4. A

5. A

Exercise 5:

1. A

2. D

3. D

4. C

5. A

Exercise 6:

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

Exercise 7:

1.C

2. A

3. A

4. B

5. C

Exercise 8:

1. A

2. B

3. C

4. B

5. Bwww.thuvienhoclieu.Com Trang 462


Exercise 9:

1.C 2.A

3. B

4. C 5. D

6. B

7. C

8. A

9. D 10. A

Exercise 10:

1. A 2. C

3. C

4. B 5. A

6. D

7. C

8. B

9. A 10. D

Exercise 11:

1.A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. C 10. B


Exercise 12:


1.A 2. C 3.B 4. D 5. A 6. D 7. D 8. C 9. B 10. A

Exercise 13:


1.A 2. A 3.C 4. A 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. A

Exercise 14:


1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. B 8. C 9. D 10. B

Exercise 15:


1. A 2. D 3. A 4. A 5. C 6. B 7. A 8. D 9. D 10. B

Exercise 16:


1.B 2. C 3. B 4. B 5. B 6. B 7. D 8. B 9. C 10. D

Exercise 17:


1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10. B

Exercise 18:


1.B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D

Exercise 19:

1.C 2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. A

8. B

9. A

10. A

Exercise 20:

1. A 2. B


3. D

4. C

5. D

6. B

7. C

8. A

9. D10. D

Bài tập câu đảo ngữ
Exercise 1:

1.C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. B 7. D 8. D 9. D 10. B


Exercise 2:


1.B 2. B 3. B 4. B 5. A 6. A 7. A 8. A 9. B 10. A

Exercise 3:


1.A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. B 7. A 8. B 9. C 10. C

Exercise 4:
www.thuvienhoclieu.Com Trang 463

Tông ôn tập các chuyên đê Tiêng Anh - 503
1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A
Notes:

4. in/ under no circumstances = trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ.

Exercise 5:

1.B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B 9. C 10. D


Notes:

10. take someone in = lừa gạt, lừa phỉnh.

Bài tập trc nghim hoàn thành câu


C 10. A


Exercise 1:

1.C 2. A

3. D 4. C 5. B

6. B

7. B

8. A

9. B

10. C


Exercise 2:

1.B 2. A

3. D 4. A 5. B

6. C

7. A

8. C

9. A

10. C


Exercise 3:

1. D 2. A


3. B 4. C 5. B


6. C

7. B

8. A

9. B

10. B


Notes:

8. if not = used to say what the situation will be if something does not happen (bằng

không thì, nêu không thì).

Exercise 4:

l.B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A8. B


9.Exercise 5:

1. D 2. C


3.C 4. A 5.D


6. C

7. D

8. D

9.
D

10. A


Exercise 6:

1.B 2. D

3. B 4. D 5. A

6. B

7. C

8. A

9.
C

10. D


Exercise 7:

1. A 2. D


3. B 4. B 5. B


6. B

7. B

8. B

9.
C

10. D


Exercise 8:

1.D 2.A

3. C 4. B 5. D

6. A

7. D

8. C

9.
B

10. A


Exercise 9:

1.C 2.C

3. C 4. D 5. D

6. B

7. C

8. A

9.
D

10. C


Exercise 10:

1.C 2. B

3. A 4. C 5. A

6. C

7. C

8. B

9.
D

10. ABài tập trắc nghiệm tìm câu đồng nghĩa Exercise 1:

l.D 2. B 3. D 4. C 5. C 6. B 7. A 8. AExercise 2:9. A 10. B
tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương