Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang216/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   243

THÀNH NGỮ
Exercise 1:


1. D 2. D

3. D

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

9. D

10. D

Exercise 2:

1. B 2. C

3.C

4. B

5. D

6. B

7. A

8. C

9. B

10. D

Exercise 3:

1. D 2. B


3. D


4. D


5. B


6. D


7. A


8. B


9. B


10. B

Exercise 4:

l. D 2. B


3. A


4. D


5. C


6. A


7. B


8. D


9. B


10. C

Exercise 5:

l. C 2. D


3. B


4. D


5. B


6. D


7. A


8. B


9. D


10. A
Exercise 6:

l. D 2. B


3. B


4. A


5. C


6. B


7. c


8. B


9. C


10. B

Exercise 7:

l. C 2. B


3. C


4. A


5. B


6. C


7. B


8. A


9. D


10. A

Exercise 8:

l. C 2. B


3. A


4. D


5. C


6. D


7. A


8. B


9. A


10. C

Exercise 9:

1. B 2.D


3. D


4. C


5. C


6. A


7. C


8. A


9. A


10. A

 1. As far as = xa tận, cho đến tận, đến chừng mức mà; On behalf of = thay mặt cho; In regards to — liên quan đến; In contrast to = tương phản với.

 2. in anticipation of sth = chuẩn bị để đề phòng điều gì xảy ra.

 3. regarding (prep.) = về cái gì.

 1. at last = sau cùng; at times = đôi khi; at least = ít nhất; at stake = đang bị đe dọa.

 2. in celebration of = nhân dịp kỉ niệm/ tổ chức.

 3. pull one’s weight = làm tròn trách nhiệm.

 4. now that = xét vì, vì rằng.

Exercise 10:


l.C 2. D 3.C 4. B 5. B 6. D 7. B 8. D 9. A 10. A

 1. make a/ some difference to sb/ sth = có ý nghĩa quan trọng với ai/ cái gì.

 2. the brink/ verge of sth = sắp sửA.

 1. here to stay = được chap nhận rộng rãi; here today, gone tomorrow = chóng tàn; here and there = khắp nơi; neither here nor there = không đúng vào vấn đề.barrage = chuỗi, hàng loạt; barrage of complaints = hàng loạt lời phàn nàn; pool = vũng nước, hồ bơi.

 2. beyond = vượt ra ngoài giới hạn; beyond repair = không chữa được hỏng quá nhiều.

 3. failing (prep.) = nếu không (ai/ cái gì).

 4. in the process of sth/ doing sth = đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó; in view of sth = xét thấy, bởi vì; in the hopes of sth = với niềm hi vọng cái gì; with view to doing sth = với ý định làm cái gì; impeccable (adj.) = hoàn hảo.

 5. with respect to sth = đổi với; in respect of (noi in respect for) = đặc biệt nói về; as for

= còn như, về phần.

Exercise 11:


l.D 2. D 3. A 4. C 5. B 6. A 7. A 8. C 9. C 10. D

 1. be on a roll = có một khoảng thời gian thành công.

 2. with a view to doing sth = với ý định làm cái gì; target = bia, mục tiêu.

 3. few and far between = thất thường, không thường xuyên; far and away = nhiên, chắc chắn; far from it = không hề như vậy, ngược lại khác; as far as = xa tận, cho đến tận.
 1. do sb a good turn = giúp đõ ai.

Exercise 12:


1. B 2. A 3. A 4. B 5. D 6. C 7. D 8. B 9. B 10. C

 1. ups and downs = sự thăng tram; the ins and outs = dữ liệu chỉ tiết của cái gì; safe and sound = bình an vô sự; odds and ends = đồ linh tinh.

 2. pull one’s socks up = cố gắng, tập trung sức lực; have a hand in = tham gia.

 3. once in a blue moon = rất hiếm, ít khi, năm thì mười hoạ.

 4. a good head for figures = giỏi tính toán.

 5. and the like = những người/ vật tương tự như thế/ thuộc loại như thế.

 6. in person = đích thân

 1. leave behind = để lại. 10.the cheese = bậc nhất.I. THÌ CỦA Đ Exercise 1:

1.D 2.C


ỘNG T
3. B


4. A

5.D


6. A


7. D


8. D


9. B


10. D


Exercise 2:

1. A 2. B


3. c

4. A

5. c

6. D

7. A

8. B

9. A

10. B


Exercise 3:

l.c 2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. C

8. D

9. D

10. A


Exercise 4:

l.C 2.A

3. A

4. B

5. D

6. A

7. D

8. A

9.C

10. C


Exercise 5:

l.A 2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. B

8. A

9. A

10. A


Exercise 6:

l.B 2. D

3. C

4.C

5. B

6. A

7. A

8. D

9. A

10. C


Exercise 7:

l.C 2. B

3. B

4. A

5. C

6. D

7.D

8. A

9.C

10. D


Exercise 8:

l.B 2. A

3. D

4. A

5. A

6. C

7. C

8. B

9.B

10. D


Exercise 9:

l.B 2. A

3. B

4. D

5. D

6. B

7. C

8. B

9.C

10. B


Exercise 10:

1. B 2. A


3. B

4. B

5. D

6. B

7. B

8.D

9.B

10. AII. ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI Exercise 1:

1. A 2. B 3. A 4. A 5. D 6. D 7.A 8.


D 9.Exercise 2:

1C 2. B

3. A 4. A 5.

A 6.

C 7.

D 8.

D 9. A
10. C


Exercise 3:

l.B 2. C

3. D 4. D 5.

A 6.

D 7.

D 8.

C 9. A
10. D


Exercise 4:

l.B 2. C

3. D 4. A 5.

B 6.

D 7.

D 8.

C 9. C
10. B


Exercise 5:

l.C 2. B

3. B 4. D 5.B 6.

C 7.

B 8.

B 9. A
10. B


III. TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ, CẤU TRÚC SO SÁNH

Exercise 1:

l.B 2. A

3.D 4. B 5.

A 6.

C 7.

B 8.

D 9. D
10. C


Exercise 2:

1. A 2. A


3. B 4. B 5.


A 6.

B 7.

A 8.

A 9.C10. C


Exercise 3:

l.B 2. A

3. A 4. B 5.

D 6.

D 7.

B 8.

B 9. D
10. B


Exercise 4:

l.B 2. D

3. A 4. B 5.

D 6.

A 7.

C 8.

D 9. B
10. C


Exercise 5:

l.C 2. D

3. C 4. A 5.

B 6.

A 7.

D 8.

A 9. C10. D


Exercise 6:

l.C 2. D

3. A 4. A 5.

C 6.

C 7.

A 8.

C 9. C10. B


Exercise 7:

l.D 2. C

3. C 4. C 5.

C 6.

C 7.

C 8.

D 9. C10. C


Exercise 8:

1. A 2. B


3. A 4. c 5.


A 6.

A 7.

A 8.

A 9. A10. A


IV. THỂ BỊ ĐỘNG Exercise 1:

l.B 2. D 3. A 4. A 5. A 6.D 7.


C 8.


A 9. CExercise 2:

1. A 2. B


3. D 4. B 5.


C 6.

D 7.

B 8.

A 9. B10. D


Exercise 3:

1. A 2. B


3. B 4. A 5.


C 6.

A 7.

C 8.

C 9. A10. B
C 10. C 1. B

10. D


Exercise 4:

1. B 2. D


3. B 4. A


5. D

6. A

7. B

8. B

9. A
10. C


Exercise 5:

1.C 2. B

3. D 4. C

5. C

6. C

7. B

8. C

9. A
10. A


V. CÂU GIÁN TIẾP Exercise 1:

1. A 2. A 3. D 4. D 5. C6. C


7. A


8. C


9. B
Exercise 2:

1. D 2. C


3. D 4. B


5. A

6. D

7. A

8. B

9. A
10. B


Exercise 3:

1. A 2. D


3. B 4. A


5.C

6. B

7. A

8. B

9. C
10. C


Exercise 4:

1.C 2. A

3. C 4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9. C
10. A


Exercise 5:

l.A 2. B

3. D 4. B

5. A

6. C

7. D

8. A

9. C
10. A


VI. CÂU ĐIỀU KIỆN Exercise 1:


1. A 2. A

3. B

4. A

5.C

6. B

7. C

8. A

9. A

10. A

Exercise 2:

1.C 2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. B

8. A

9. D

10. B


Exercise 3:

1. B 2. D


3. C

4. B

5. B

6. B

7. D

8. B

9. C

10. B


C 10. C

Exercise 4:

1.A 2. B

3. A 4. C 5. D 6. A 7.

B 8.
A 9.
B

10. A

Exercise 5:

1. A 2. D


3. C 4. B 5. C 6. A 7.


D 8.
A 9.
B

10. B


VII. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ Exercise 1:

l.A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. B 7. C 8.


B 9.Exercise 2:

1.B 2. B

3. A 4. B 5. A 6. B 7.

C 8.
C 9.
B

10. D


Exercise 3:

1. A 2. B


3. B 4. A 5. A 6. A 7.


C 8.
A 9.
C

10. A


VIII. TỪ NỐI MỆNH ĐỀ, TỪ Nối CÂU Exercise 1:

1.A 2. D 3. B 4. A 5. B 6. B 7. C 8. B 9.

 1. 10. c 1. 10. C

  Exercise 2:

  1.B 2. D

  3. B 4. A 5.

  B 6.

  D 7.

  B 8.

  D 9:
  C

  10. C


  Exercise 3:

  1.D 2.D


  3. C 4. B 5.


  A 6.

  A 7.

  B 8.

  D 9.
  A

  10. A


  Exercise 4:

  1.B 2. D

  3. B 4. C 5.

  D 6.

  B 7.

  A 8.

  D 9.
  B

  10. C


  Exercise 5:

  1.D 2. C

  3. B 4. B 5.

  A 6.

  C 7.

  D 8.

  A 9.
  A

  10. D


  Exercise 6:

  1.C 2. D

  3. C 4. C 5.

  B 6.

  B 7.

  B 8.

  A 9.
  B

  10. B


  Exercise 7:

  1.C 2. D

  3. A 4. D 5.

  B 6.

  C 7.

  D 8.

  A 9.
  D

  10. B


  Exercise 8:

  1.B 2. D

  3.D 4. A 5.

  C 6.

  B 7.

  B 8.

  C 9.
  B

  10. A


  Exercise 9:

  1.C 2. A

  3. B 4. A 5.C 6.

  D 7.

  B 8.

  B 9.
  A

  10. B


  Exercise 10:

  1. A 2. B


  3. B 4. A 5.


  B 6.

  B 7.

  A 8.

  B 9.C

  10. B


  IX. MẠO TỪ & GIỚI TỪ MẠO TÙ Exercise 1:

  1.C 2. B 3. D 4. C 5. D 6. A 7.


  B 8.

  B 9.  Exercise 2:

  l.B 2. B

  3. D 4. A 5.

  C 6.

  A 7.

  A 8.

  B 9.
  D  10. B

Exercise 3:


1 .B 2. D 3. B 4. D 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. B

Exercise 4


1 .A 2. A 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C

Exercise 5:


1 .B 2. C 3. A 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. A
GIỚI TỪ

Exercise 1:


1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D

Exercise 2:

1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. A 7. B 8. C 9. D 10. B
Tổng ôn tập các chuyên Tiêng Anh - 491

Exercise 3:


1. C 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. D 8. C 9. A 10. A

Exercise 4:

1. D 2. B 3. C 4. D 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C 10. B

Exercise 5:

1. C 2. A 3. B 4. C 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C

Exercise 6:

1. D 2. A 3. B 4. A 5. D 6. A 7. B 8. C 9. A 10. C

Exercise 7:

1. D 2. C 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. D 10. A

Exercise 8:

1. B 2. C 3. A 4. B 5. C 6. D 7. B 8. A 9. B 10. A

Exercise 9:

1. D 2. A 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. D 10. C

Exercise 10:

1. B 2. D 3. D 4. D 5. D 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A

Exercise 11:

1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. A 8. C 9. B 10. A

Exercise 12:

1. A 2. A 3. D 4. C 5. B 6. C 7. A 8. A 9. D 10. A

Exercise 13:

1. B 2. A 3. A 4. B 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10. B

Exercise 14:

1. C 2. B 3. A 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. B 10. A

Exercise 15:

1. A 2. B 3. A 4. A 5. C 6. A 7. B 8. D 9. C 10. B

Exercise 16:

1. D 2. B 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A


Exercise 17:

1.C 2. A


3. A


4. A


5.B


6. A


7. C


8. C


9. C


10. D

Exercise 18:

1.C 2. B


3. A


4. B


5. B


6. B


7. B


8. C


9. B


10. D

Exercise 19:

1.B 2. D


3. B


4. C


5. D


6. B


7. D


8. B


9. B


10. C

Exercise 20:

1. B 2. B


3. D


4. D


5. A


6.D


7. D


8. A


9. B


10. D

Exercise 21:

1.D 2. D


3. A


4. B


5. D


6. C


7. A


8.D


9. B


10. D


www.thuvienhoclieu.Com Trang 452

492 - Lưu Hoằng Trí

X. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MAU & DANH ĐỘNG TỪ


Exercise 1:

1.B 2. A


3. D


4. C


5. A


6. C


7. D


8.C


9. B


10. D

Exercise 2:

1.C 2. B


3. B


4. A


5. B


6. D


7. D


8. B


9. C


10. A

Exercise 3:

1.B 2. B


3. B


4. C


5. D


6. A


7. C


8. B


9. B


10. A

Exercise 4:

1.B 2. D


3.B


4. B


5.B


6. A


7. B


8. A


9. C


10. A

Exercise 5:

1. D 2. C


3. C


4. C


5. C


6. B


7. D


8. D


9. A


10. B

Exercise 6:

1. A 2. C


3. B


4. C


5. A


6. A


7. C


8. A


9. B


10. B

Exercise 7:

1. A 2. A


3. D


4. C


5. A


6. B


7. C


8. C


9. B


10. D

Exercise 8:

1.C 2. C


3. A


4. A


5. C


6. C


7. C


8. C


9. C


10. D

Exercise 9:

1. B 2. D


3. B


4. B


5. C


6. C


7. D


8. C


9. A


10. B

Exercise 10:

1. A 2. B


3. D


4. A


5. B


6. D


7. C


8. D


9. D


10. A

XI. QUÁ KHỨ GIẢ ĐỊNH & THỨC GIẢ ĐỊNH

Exercise 1:

1.C 2. C


3. A


4. C


5. C


6. B


7. B


8. C


9. D


10. C

Exercise 2:

1.B 2. B


3. C


4. C


5.C


6. A


7. C


8. C


9. A


10. B

Exercise 3:

1. A 2. C


3. C


4. B


5. C


6. C


7. D


8. C


9. B


10. B

Exercise 4:

1.C 2. C


3. C


4. D


5. B


6. A


7. D


8. D


9. A


10. D

Exercise 5:

1. D 2. B


3. A


4. D


5. B


6. B


7. D


8. B


9. C


10. B

Exercise 6:

1. B 2. A


3. B


4. B


5. A


6. A


7. C


8. C


9. A


10. C

XII. SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

www.thuvienhoclieu.Com Trang 453

Tông ôn tập các chuyên đê Tiêng Anh - 493


Exercise 1:

1.A 2. B


3. C


4. B


5. C


6. C


7. D


8. A


9. C


10. A

Exercise 2:

1.D 2. A


3. B


4. C


5. B


6. A


7. B


8. D


9. D


10. D

Exercise 3:

1. A 2. A


3. D


4. A


5. A


6. B


7. C


8. D


9. A


10. B

Exercise 4:

1.C 2. D


3. A


4. C


5. C


6. B


7. B


8. C


9. A


10. C
 1. NGỮ ĐỘNG TỪ Exercise 1:


1.C 2. B

3. B

4. A

5.D

6. C

7. C

8. D

9. D

10. A

Exercise 2:

1. D 2. B


3. C


4, A


5. B


6. A


7. D


8. C


9. B


10. A

Exercise 3: l .D 2. B


3. B


4, A


5. A


6. D


7. A


8. C


9. B


10. D

Exercise 4:

1.B 2. A


3. C


4. D


5. B


6. C


7. D


8. B


9. B


10.C

Exercise 5:

1. A 2. B


3. D


4. A


5. D


6. B


7. C


8. A


9. C


10. A

Exercise 6:

1.C 2. B


3. D


4. D


5. D


6. D


7. C


8. B


9. A


10. C

Exercise 7:

l.B 2. B
3. B


4. C


5. D


6. D


7. A


8. D


9. D


10. B

Exercise 8:

1.B 2. C


3. B


4. D


5. A


6. C


7. D


8. B


9. A


10. C

Exercise 9:

1.B 2. C


3. C


4. B


5. D


6. B


7. C


8. B


9. A


10. B

2. fall over = ngã lộn nhào; fall off = rơi xuống; fall back = ngã ngửa, rút lui; fall out = rơi ra ngoài.

 1. put sb up = cho ai trọ.

 2. put sth back = hoãn lại.keep in = giữ không cho ra ngoài.

 3. get down to sth = bắt đầu tập trung nỗ lực vào cái gì.

 4. look for = tìm kiếm; look in = ghé thăm; look over = xem xét, nhìn bao quát; look from

= nhìn từ.

 1. favourable (adj.) = thuận lợi; favourably (adv.) = một cách thuận lợi; favourite (adj.) = ưa thích nhất; favour (n.) = đặc ân.

 2. run out of sth = cạn, hết; get into sth = bắt đầu (một nghề nghiệp...); keep up with sb/ sth

= theo kịp, ngang hàng với, không thua kém; come up against = đổi mặt, đương đầu.tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương