Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang209/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   243

Exercise 24:


l.A 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. B 8. D 9. A 10. C
Notes:

 1. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 3. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ ba.

 4. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 5. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 7. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 8. Đáp án D trọngâm ở âm tiết thứ hai, cáctừ khác ở âm tiết thú' nhất.

 9. Đáp án A trọngâm ở âm tiết thú' hai, cáctừ khác ở âm tiết thứ nhất.

 10. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

Exercise 25:


l.B 2. A 3.B 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10.C
Notes:

 1. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thú' hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 2. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thú' nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 3. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 4. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 5. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thú' nhất.

 6. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 7. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 8. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 9. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 10. Đáp án C trọng âin âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

Exercise 26:


1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. B 8. A 9. B 10. D
Notes:

 1. Đáp án B trọng âm âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ ba.

 3. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 4. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án C trọng âm âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 6. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.
 1. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 3. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 4. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương