Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang208/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   243

Exercise 21:


l. B 2. C 3. D 4. C 5. A 6. C 7. A 8. A 9. D 10. C
Notes:

 1. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ bốn.

 2. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ năm, các từ khác âm tiết thứ bổn.

 3. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 4. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thú' ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 7. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 8. Đáp án A trọng âm âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 9. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thú' nhất, các từ khác âm tiết thứ hai. 10.Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất. Exercise 22:

l.D 2. A 3. B 4. C 5.B 6. D 7. A 8. A 9. D 10. C
Notes:

 1. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác ở âm tiết thứ ba.

 3. Đáp án B trọng âm âm tiết thứ hai, các từ khác ở âm tiết thứ nhất.

 4. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác ở âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác ở âm tiết thứ hai.

 7. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thú' hai, các từ khác ở âm tiết thứ nhất.

 8. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác ở âm tiết thứ hai.

 9. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ' nhất, các từ khác ở âm tiết thứ hai.

 10. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

Exercise 23:


1. C 2. B 3. D 4. A 5. D 6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
Notes:

 1. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thú' ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 3. Đáp án D trọng âm âm tiết thú' hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 4. Đáp án A trọng âm âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 5. Đáp án D trọng âm âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 7. Đáp án A trọng âm âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.
 1. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 3. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương