Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang207/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   243

Exercise 18:


l.B 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. B
Notes:

 1. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ ba.

 2. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ bốn, các từ khác âm tiết thú' hai.

 3. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thú' nhất.

 4. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 6. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 7. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 8. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 9. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 10. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

Exercise 19:


l.C 2. C 3. A 4. A 5.B 6. D 7. D 8. D 9. C 10.B
Notes:

 1. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 2. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 3. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 4. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác ở âm tiết thứ hai.

 7. Đáp án D trọng âm âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 8. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ bốn.

 9. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ ba.

 10. Đáp án B trọng âm âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

Exercise 20:


1. D 2. A 3. A 4. B 5.D 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B
Notes:

 1. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ ba.

 3. Đáp án A trọng âm âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 4. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 5. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thú' hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 6. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 7. Đáp án C trọng âm ở âm tiếtthứ ba, các tkhác ở âm tiết thứ hai.

 8. Đáp án B trọng âm ở âm tiếtthứ ba, các tkhác ở âm tiết thứ hai.
 1. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thú' nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án B trọng âm ở âm tiết thứ bốn, các từ khác âm tiết thứ ba.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương