Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang206/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   243

Exercise 15:


l. C 2. D 3. D 4. A 5. B 6. D 7. B 8. C 9. B 10. A
Notes:

 1. Đáp án C: park /pɑ:k/ phần gạch chân phát âm /ɑ:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /„/.

 2. Đáp án D: wash /wɒʃ/ phn gch chân phát âm /ɒ/. Các phương án khác phần gch chân phát âm //.

 3. Đáp án là D: prefer /p'fɜ:(r)/ phần gạch chân phát âm /s/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /z/.

 4. Đáp án là A: monk /mʌŋk/ có phần gch chân phát âm /ʌ/.Các phương án khác phần gch chân phát âm /ɒ/.

 5. Đáp án là B: distribute /dɪ'strɪbju:t/ phần gạch chânphát âm /ɪ/. Các phương án khácphần gạch chân phát âm là /aɪ/.

 6. Đáp án D: tough /tʌf/ có phần gch chân phát âm /ʌ/. Các phương án khác có phần gch chân phát âm lả /aʊ/.

 7. Đáp án là B: beverage /'bevərɪdʒ/ phần gạch chân phát âm /e/. Các phương án khácphần gạch chân phát âm /ɪ/.

 8. Đáp án là C: soup /su:p/ phần gạch chân phát âm /u:/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /aʊ/.

 9. Đáp án là B: come /kʌm/ có phần gạch chân phát âmlà /ʌ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ƏƱ/.

 10. Đáp án là A: surgical /'sɜ:dʒɪkl/ có phần gạch chân phát âm là /ɜ:/. Các phương án


khácphần gạch chân phát âm /.

Exercise 16:


l. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D 10. B
Notes:

  1. Đáp án D: muscular /'mʌskjələ(r)/ phần gạch chân phát âm /ə/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /ju:/.

  2. Đáp án A: karate /kə'rɑ:ti/ phần gạch chân phát âm /ə/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /„/.

  3. Đáp án là C: aspect /'spekt/ có phần gch chân phát âm //. Các phương án khác phần gch chân phát âm /ɑ:/.

  4. Đáp án C: mutual /'mju:tʃuəl/ phần gạch chân phát âm /ju:/. Các phương án Khác có phần gạch chân phát âm /Ʌ/.

  5. Đáp án D: cough /kʌf/ phần gch chân phát âm /ʌ/. Các phương án khác phần gch chân phát âm /aʊ/.

  6. Đáp án là C: advertise /'dvətaɪz/ phần gạch chân phát âm là /„/. Các phương án khácphần gạch chân phát âm /ə/.

  7. Đáp án là C: steal /sti:l/ phần gạch chân phát âm /i:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm là /e/.

  8. Đáp án C: champagne m'peɪn/ phần gạch chân phát âm //. Các phương án khác có phần gch chân phát âm /eɪ/.

  9. Đáp án D: encounter /ɪn'kaʊntə(r)/ phần gạch chân phát âm /aʊ/. Các phương án khácphần gạch chân phát âm /.

  10. Đáp án B: umbrella m'brelə/ phần gạch chân phát âm /ʌ/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /ju:/.
TRỌNG ÂM
Exercise 17:

1.A 2. C

Notes:

3. A

4. A

5. D

6. D

7. D

8,A

9. C

10. A

 1. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thú' nhất, các từ khác ở âm tiết thứ hai.

 2. Đáp án C trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 3. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 4. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 5. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 6. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.

 7. Đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ ba, các từ khác âm tiết thứ hai.

 8. Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.

 9. Đáp án C trọng âm âm tiết thứ hai, các từ khác âm tiết thứ nhất.


10.Đáp án A trọng âm ở âm tiết thứ nhất, các từ khác âm tiết thứ hai.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương