Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang200/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   243

Exercise 5:


1.C 2. D 3. A 4. B 5. B 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
Notes:

 1. Đáp án C: tin /tɪn/ phần gạch chân phát âm /ɪ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm là /aɪ/.

 2. Đáp án D: park /pɑ:k/ phần gạch chân phát âm /ɑ:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /„/.

 3. Đáp án là A: boot /bu:t/ phần gạch chân phát âm /u:/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /ʊ/.

 4. Đáp án là B: father /'fa:ðə(r)/ phần gạch chân phát âm /a:/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm là /„/.

 5. Đáp án là B: bury /'beri/ phần gạch chân phát âm là /e/. Các phương án khác

PHẦN GẠCH CHÂN PHÁT ÂM /Ʌ/.


 1. Đáp án là A: head /hed/ phần gạch chân phát âm là /e/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /i:/.

 2. Đáp án là B: driven /'drɪvn/ phần gạch chân phátâm /ɪ/.Các phương án khác phần gạch chân phát âm /a ɪ /.

 3. Đáp án B: scenic /'si:n ɪ k/ phần gạch chân phát âm /i:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /e/.

 4. Đáp án A: food /fu:d/ phần gạch chân phát âm /u:/. Các phương án khác

phần gạch chân phát âm /ʊ/. 1. Đáp án là C: courageous /kə're ɪ dʒəs/ phần gạch chân phát âm /. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm là /ʌ/.

Exercise 6:


l.C 2. D 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. B 9. B 10. C
Notes:

 1. Đáp án là C: heal /hi:l/ phần gạch chân phát âm /i:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /e/.

 2. Đáp án D: proper /'prɒpə(r)/ phần gạch chân phát âm /. Các phương án khác phần gạch chân phát âm là /əʊ/.

 3. Đáp án D: undo /ʌn'du:/ phần gạch chân phát âm /a/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /ju/.

 4. Đáp án A: portrait /'pɔ:trət/ phần gạch chân phát âm /ə/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm /eɪ /.

 5. Đáp án A: review /rɪ'vju:/ phần gạch chân phát âm /ju:/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /aɪə/.

 6. Đáp án là D: miner /‘maɪnə(r)/ phần gạch chân phát âm /aɪ/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ɪ/.

 7. Đáp án A: knowledge /'nɒlɪdʒ/ phần gạch chân phát âm là /d/. Các phương án khácphần gạch chân phát âm là /aʊ/.

 8. Đáp án B: device /dɪ'vais/ phần gạch chân phát âm /ai/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /ɪ/.

 9. Đáp án B: clear /klɪə(r)/ phần gạch chân phát âm /ɪə/. Các phương án khác phần gạch chân phát âm /i:/.

 10. Đáp án C: common /'kɒmən/ phần gạch chân phát âm /ɒ/. Các phương án khác có phần gạch chân phát âm là /ə/.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương