Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang17/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   243
  Điều hướng trang này:
 • TAKE
make a start:

khởi hành

make a suggestion:

đề nghị

make a will:

làm di chúc

make up one’s mind:

quyết định

make use of:

sử dụng
 • TAKE


take sb/sth for granted:

xem ai/ cái là tất nhiên

take place:

xảy ra

take part in:

tham gia vào

take effect:

hiệu lực

take advantage of sth:

tận dụng cái

take notice of sth:

chú ý đến cái

take responsibility for sth:

chịu trách nhiệm về cái

take interest in:

quan tâm đến

take offence:

thất vọng, phật ý

take power/ office:

nhậm chức

take a pity on sb:

thông cảm cho ai

take a view/ attitude:

có quan điểm/ thái độ

take sth as a compliment:

xem cái như lời khen tặng

take sth as an insult:

xem cái như lời sỉ nhục

  • HAVE

have difficulty (in) doing sth: gặp khó khăn khi làm cái have a problem: vấn đề, gặp khó khăn

have a go/ a try: thử
  • PAY


pay attention to: chú ý đến

pay a compliment: khen

pay a visit to sb: đến thăm ai

pay tribute to: bày tỏ lòng kính trọngSỰ KẾT HỢP TỪ VỚI CÁC DANH TỪ THÔNG DỤNG

Danh từ

Cụm từ kết hợp


advice

 • follow/ take/ listen to/ act on sb ’s advice (nghe theo lời khuyên của ai)

 • get/ obtain/ receive advice (nhận lời khuyên)

bill

 • pay/ settle/pick up a bill (trả một hóa đơn)

 • be landed with/face a bill (chịu một hóa đơn)

 • an unpaid bill (một hóa đơn chưa thanh toán)


career

 • at the height/ peak of one 's career (ở đỉnh cao sự nghiệp)

 • embark on a career (dấn thân vào một nghề)

 • have a career in (có sự nghiệp trong lĩnh vực)

 • climb the career ladder (thăng tiến nghề nghiệp)

 • wreck/ruin one’s career (hủy hoại sự nghiệp của mình)

 • a promising/ brilliant career (sự nghiệp đầy hứa hẹn)

chance

 • get/ have a chance (có hội)

 • give/ offer/provide a chance (tạo cơ hội)

 • jump at/seize/grab a chance (nắm lấy hội)

 • not stand a chance of doing sth (không khả năng làm gì)

 • sheer/pure chance (sự tình cờ hoàn toàn)

 • good/fair/ high/ strong chance (khả năng cao)

 • minimal/ slight/ little chance (khả năng mong manh)demand

 • meet/ satisfy/ cope with a demand (đáp ứng/ thoả mãn nhu cầu)

 • increase/ boost/ stimulate demand (tăng nhu cầu)

 • big/ huge/ great/ considerable/ enormous/ strong demand (nhu cầu lớn/ cao)

difference

 • make a difference (tạo/ mang lại sự khác biệt)

 • make all the difference (thay đổi lớn)

 • tell the difference (phân biệt)

 • feel/ know/ notice/ see/ perceive the difference (cảm nhận, nhận thức sự khác biệt)

 • considerable/enormous/major/profound/dramatic/sharp difference (sự khác biệt đáng kể,rệt)

 • with a difference (đặc biệt khác thường)

Difficulty

 • have/ experience/ encounter/ face/ get into/ run into difficulties (gặp khó khăn)

 • do sth with/ without difficulty (làm một cách khó khăn/ dễ dàng)

 • solve/ cope with/ deal with difficulties (giải quyết khó khăn)

 • overcome/surmount difficulties (vượt qua khó khăn)

 • great/ enormous/ considerable/ serious difficulty (khó khăn lớn, nghiêm trọng)

fault

 • find/ locate/ identify/discover fault (tìm lỗi)

 • correct/ fix/ repair/ rectify a fault (sửa chữa một lỗi)

 • be all/ entirely one’s own fault (hoàn toàn do lỗi của ai)

 • be hardly one’s own fault (hầu như không phải lỗi của ai)

 • fault (chịu trách nhiệm về một sai lầm)
favour

 • do sb a favour (làm giúp ai điều gì)

 • ask a favour (hỏi xin một ân huệ)

 • owe sb a favour (mang ơn ai)

 • return a favour (đáp lại một ân huệ)

 • find/ gain/ win favour (có được sự ủng hộ)

 • enjoy/ have/ stand in favour (được sự ủng hộ)

 • in favour of sth (ủng hộ, tán thành cái gì)
habit

 • be in/have the habit of (có thói quen)

 • form/ get into/ fall into/ make/ develop/ acquire a habit (hình thành, tạo thành một thói quen)

 • change a habit (thay đổi một thói quen)

 • break/ give up/ get out of a habit (bỏ một thói quen)

 • by habit (do thói quen)

 • out of habit (vì thói quen)


measure

 • adopt/ take/ implement/ impose/ introduce a measure (thực hiện/ áp dụng một giải pháp)

 • appropriate/ effective/ necessary/ practical measure (giải pháp thích hợp/ hiệu quả/ cần thiết/ thực tế)

 • shorí-íerm/ temporary measure (giải pháp tạm thời)

occupation

 • follow/ take up an occupation (theo một nghề)

 • choose an occupation (chọn một nghề)

 • give up one’s occupation (bỏ nghề)


opportunity

 • have/find/get an opportunity (có/ tìm được một hội)

 • have ample/ considerable/ plenty of opportunity (có nhiều cơ hội)

 • have limited/ little/ not much opportunity (có ít cơ hội)

 • a good/ great/ wonderful/ golden opportunity (cơ hội tốt, hội tuyệt vời, cơ hội vàng)


problem

 • encounter/ be faced with/ confront/ be confronted with a problem

(gặp phải một vấn đề)

 • solve/ deal with/ clear up/ overcome a problem (giải quyết/ vượt qua một vấn đề)

 • big/great/ serious/ acute problem (vấn đề lớn/ nghiêm trọng)


popularity

 • gain/ grow/ enjoy popularity (ngày càng được ưa thích)

 • at the peak of sb’ s/ sth ’s popularity (ở đinh cao của sự nổi tiếng)

 • an increase/ a rise in popularity (sự ưa chuộng gia tăng)

 • a decline/ drop in popularity (sự giảm/ ít nổi tiếng)relationship

 • have/enjoy a close/good relationship (có mối liên hệ gần gũi/ tốt)

 • build (up)/ develop/ establish/ foster a relationship (xây dựng/ thiết lập mối quan hệ)

 • improve/strengthen a relationship (cải thiện/ củng cố mối quan hệ)standard

 • set a Standard (đưa ra, lập ra một tiêu chuấn)

 • meet/ achieve/ conform to/ comply with standards (đáp ứng/ đảm bảo tiêu chuẩn)

 • raise/ improve standards (nâng cao/ cải thiện chất lượng)subject

 • bring up a subject (đưa ra một đề tài)

 • cover/ discuss/ talk about/ touch a subject (đề cập/ thảo luận một đề tài)

 • drop a subject (thôi nói về một đề tài)

 • get off a subject (chán nói về một đề tài)time

 • spend time doing sth (dành thời gian làm gì)

 • take sb time to do sth (mất thời gian làm gì)

 • find/ make time to do sth (có thời gian làm gì)

 • kill/pass time (giết thời gian)

 • time + pass/go by/ elapse (thời gian trôi qua)title

 • hold a title (giữ một danh hiệu)

 • defend/ retain a title (bảo vệ/ duy trì danh hiệu)

 • lose a title (mất danh hiệu)

 • award/ bestow/ confer a title (ban một danh hiệu)

 • under a/ the title (với tựa đề)trouble

 • bring/cause/give sb double (gây phiền toái)

 • take the trouble to do sth (nhọc công làm gì)

 • have trouble with sth (gặp rắc rối với cái gì)

 • run into/gel into trouble (gặp rắc rối)

tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương