Về cách phát


Câu hỏi liên hệ đến từ vựng (reference questions)tải về 2.53 Mb.
trang134/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   243

Câu hỏi liên hệ đến từ vựng (reference questions)

 • The word

in line refers to . (Từ _ ở dòng đề

cập đến .)

  • The pronoun “it” in line refers to. (Đại từ “it ” ở dòng

đề

CẬP

ĐẾN .)

  • The phrase

in paragraph refers to . (Cụm từở đoạn ĐỀ CẬP ĐẾN .)

  • The word is a reference to . (Từ

.)
 1. Câu hỏi suy diễn (inference questions)


  • It is probable that... ( lẽ rằng...)


sự ám chỉ đến

  • It can be inferred from the passage that... (Có thể suy ra từ bài đọc rằng...)

  • It can be concluded from the information in paragraph 1 that...(từ thông tin đoạn 1 có thể kết luận rằng...)

  • In paragraph 2, the author implies that... (Trong đoạn 2, tác giả ngụ ý rằng...)

  • Which of the following can be inferred from the passage? (Điểu sau đây thể suy ra từ bài đọc?)

  • From the information in paragraph 3, it can be inferred that... (Từ thông tin đoạn 3 có thể suy ra rằng...)

  • In the last paragraph, the author suggests that ...(Trong đoạn văn cuối, tác giả ám chỉ rằng...)

   7.

   Câu hỏi về mục đích của tác giả (questions on author’s purpose)   • Why does the author mention paragraph 1? (Tại sao tác giả đề cập đến

   in   trong đoạn 1?)
  • Why does the author give details about ? (Tại sao tác giả đưa ra chỉ tiết về

?)

  • The author refers to to indicate that . (Tác giả nhắc đến để

chỉ ra rằng )

  • The author’s main purpose in paragraph 2 is to . (Mục đích chính của tác
GIẢ TRONG ĐOẠN 2 LÀ .)

 1. Câu hỏi về thái độ của tác giả (questions on author’s attitude)

  • What is the author’s opinion of

? (Ỷ kiến của tác giả về

gì?)
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương