Về cách pháttải về 16.15 Mb.
trang133/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   243

Ý chính (main idea)


 • What is the topic of this passage? (Chủ đề của bài đọc gì?)

 • What is the main idea expressed in this passage? chính diễn tả trong bài đọc gì?)

 • Which title best reflects the main idea of the passage? (Tựa đề nào phản ánh đúng nhất ý chính của bài đọc?)
 1. Câu hỏi lấy thông tin (factual questions)


 • According to the passage, why did...? (Theo bài đọc, tại sao... ?)

 • According to the information in paragraph 1, what did...? (Theo thông tin từ đoạn 1, cái gì...?)

 • Which of the following is true, according to the author? (Theo tác giả, câu nào sau đây là đúng?)
 1. Câu hỏi lấy thông tin đổi lập (negative factual questions)


 • The author mentions all of the following in the passage EXCEPT... (Tác giả đề cập đến tất cả những điều sau đây trong bài đọc ngoại trừ....)

 • In the passage, the author does NOT mention...(Trong bài đọc, tác giả không đề cập đến....)

 • Which of the following is LEAST likely? (Điều nào sau đây ít khả năng xảy ra nhất?)

  • According to the information in paragraph 2, which of the following is NOT true?

(Theo thông tin từ đoạn 2, điểu nào sau đây không đúng?)
 1. Câu hỏi về từ vựng (vocabulary questions)


 • Which of the following could best be substituted for the word in line

? (Phương án nào sau đây thể thay thế đúng nhất cho từ

ở dòng ?)

 • The expression

” in line could best be replaced by . (Cụm từ

“ ” dòng

thể thay thế đúng nhất bằng .)

 • The word

” in line is closest in meaning to which of the following?

(Từ

ở dòng nghĩa gần nhất với phương án nào sau đây?)

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương