Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòa


Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhấttải về 0.92 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất.


7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2005-2006:KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 2 NĂM 2005-2006 VÀ QUÝ I NĂM 2007

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊUNăm 2005Năm 2006


So sánh (%)

Quý I năm 2007

Thực hiện

Tỷ trọng (%)

Thực hiện

Tỷ trọng(%)

Thực hiện

Tổng giá trị tài sản

168.232.198
142.252.103
84,6

136.563.250

Doanh thu thuần- SXKD

96.543.165

42,6

54.299.881

40,7

56,2

10.156.876

- Kinh doanh dịch vụ

5.671.259

2,5

3.342.609

2,5

58,9

2.537.163

- Kinh doanh bất động sản

124.504.996

54,9

75.712.383

56,8

60,8

2.478.113

Cộng DT thuần

226.719.419

100

133.354.873

100

58,8

15.172.152

Giá vốn

196.952.759
109.211.440
55,5

12.016.776

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

16.976.06811.721.910


69,0

831.792

Lợi nhuận khác

-1.260.121
2.353.958-158.355

Lợi nhuận trước thuế

15.715.947
14.075.868
89,6

673.437

Lợi nhuận sau thuế

13.986.734
12.577.508
89,9

538.749

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

51,6%
48,3%


Nguồn: Số liệu phân tích của Phòng Kế toán Công ty từ 01/01/2005 đến 31/03/2007.
Ghi chú: Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2006 được tính trên cơ sở lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia lãi hợp tác kinh doanh với Cty TNHH Phương Duy là 361.262.785 đồng, theo đó, lợi nhuận sau thuế còn lại là 12.216.245.291 đồng.


Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức =


=

Các chỉ tiêu SXKD năm 2006 đều sụt giảm so năm 2005 là do việc chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh bất động sản, chấm dứt hoạt động của 4/6 xí nghiệp trong điều kiện 2 xí nghiệp còn lại chưa bù đắp đủ doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác, việc đầu tư kinh doanh bất động sản có chu kỳ kinh doanh dài, thường từ 2 năm trở lên nếu không có những dự án liên tục gối đầu. Điều này đã được ban lãnh đạo Công ty lường trước, vì vậy, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 đã phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2006 do Ban Tổng Giám đốc đệ trình như sau:


+ Tổng doanh thu: 125 tỷ VN đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ VN đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ VN đồng

(Năm 2006, thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty được giảm 50% với thuế suất 20%)

+ Cổ tức: 12% - 16% năm
Như vậy so với kế hoạch 2006, kết quả đạt được như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồngCHỈ TIÊU


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN

So sánh (%)

Doanh thu thuần

 125.000.000

133.354.873

 107%

Lợi nhuận trước thuế

13.000.000

14.075.868

108%

Lợi nhuận sau thuế

12.000.000

12.577.508

105%

Cổ tức

12% - 16%

12%7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo:

Bảng so sánh trên cho thấy:

- Doanh thu thuần năm 2006 thực hiện 133,36 tỷ, đạt 107% kế hoạch, giảm 41% so mức thực hiện năm 2005.

- Lợi nhuận trước thuế 14,08 tỷ, đạt 108% kế hoạch, giảm 10% so năm 2005.

- Lợi nhuận sau thuế 12,58 tỷ, đạt 105% kế hoạch, giảm 10% so năm 2005.

Điều này cho thấy, tuy doanh thu và lợi nhuận có tăng so kế hoạch, song vẫn có những yếu tố tác động đến nhiệm vụ năm 2006 so với năm 2005 của Công ty như sau:

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2006 giảm so năm trước là do công trình Chung cư Khánh Hội đã ghi nhận phần lớn doanh thu trong năm 2005.

+ Một số hoạt động SXKD truyền thống như may da, may mặc, giầy đã chấm dứt hoạt động trong quý I/2006 do đó cũng ảnh hưởng khá lớn, làm giảm đến tốc độ phát triển doanh thu so năm 2005. (Các XN hiện đã chấm dứt hoạt động có doanh thu năm 2005 là 55 tỷ, hoạt động đến hết Quý I/ 2006 doanh thu chỉ có 3,7 tỷ, giảm 51,3 tỷ)

+ Chưa mở rộng được hệ thống cửa hàng kinh doanh nội địa nên doanh thu kinh doanh còn thấp.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2006, Công ty đã đạt được một số tiến bộ đáng kể :  • Tuy mới tham gia vào thị trường bất động sản, song hiệu quả ban đầu khá cao, cụ thể Chung cư Khánh Hội dự kiến lãi 32,8 tỷ đồng so với chỉ tiêu ban đầu là 20 tỷ đồng, tăng 64%.

  • Về thị trường, đã tổ chức được bộ phận kinh doanh bất động sản để tham gia và phát triển thị trường cho những năm sau.Каталог: cims -> 2018
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT
2018 -> Ban tổ chức báN ĐẤu giá CỔ phần của tổng công ty đẦu tư VÀ kinh doanh


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương