Uòy ban chýìng khoaìn nhaì NÝÕìc châìp thuâòN ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìn chiò coì nghiþa laì viêòC ÐÃng kyì phaìt haình chýìng khoaìN ÐAÞ thýòc hiêòn theo caìc quy ðIònh cuòA phaìp luâòt liên quan maì không haìm yì ÐAÒm baòo giaì triò cuòatải về 0.92 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

(KHAHOMEX)

(Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4103000344 do

Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp ngày 23 tháng 03 năm 2001)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG  • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội

  • Mã chứng khoán : KHA

  • Mệnh giá : 10.000 đồng

  • Giá bán : Bao gồm 2 loại giá:

+ 16.000 đồng (cho cổ đông hiện hữu và CBCNV)

+ Ít nhất 60% giá bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán (cho cổ đông chiến lược hoặc tổ chức đấu giá)  • Tổng số lượng chào bán : 6.537.273 cổ phần

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1: 3.268.636 cổ phần

+ Chào bán cho CBCNV (5%): 326.864 cổ phần

+ Chào bán cho đối tác chiến lược: 2.941.773 cổ phần

(hoặc tổ chức đấu giá)  • Tổng giá trị chào bán (dự kiến) : 145.781.000.000 đồng


TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  1. Trụ sở chính : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (04) 9 741 764, (04) 9 741 865

Fax : (04) 9 741 760  1. Chi nhánh : 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 209 986

Fax : (08) 8 209 993


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN :

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

- Trụ sở chính : 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : (08) 9 305 163 Fax : (08) 9 304 281
MỤC LỤC TrangI) CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1

1. Rủi ro về kinh tế: 1

2. Rủi ro về luật pháp: 1

3. Rủi ro đặc thù: 1

4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán: 2

5. Rủi ro của dự án đầu tư 3

6. Rủi ro khác: 3

II) NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3

1. Tổ chức phát hành: 3

2. Tổ chức tư vấn phát hành: 3

III) CÁC KHÁI NIỆM 3

IV) TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 4

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4

1.1 Những sự kiện quan trọng: 4

1.2 Quá trình phát triển : 5

1.3 Định hướng phát triển : 5

2. Cơ cấu tổ chức công ty 6

3. Cơ cấu bộ máy điều hành công ty 9

4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: (tính đến 14/04/2007) 10

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: Không có. 11

6. Hoạt động kinh doanh: 11

6.1 Sản lượng sản phẩm chính và giá trị dịch vụ qua các năm 11

6.2 Nguyên vật liệu: 13

6.3 Chi phí sản xuất kinh doanh 13

6.4 Trình độ công nghệ 14

6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới : 14

6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 15

6.7 Hoạt động marketing 15

6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 16

6.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết 16

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất. 17

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm 2005-2006: 17

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo: 18

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 19

9. Chính sách đối với người lao động 20

10. Chính sách cổ tức 21

11. Tình hình tài chính 21

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản 21

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 24

12. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 25

13. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty (đến thời điểm 31/12/2006) 34

13.1 Nhà xưởng: 34

13.2 Tài sản cố định hữu hình : 35

13.3 Tài sản cố định vô hình : 35

13.4 Bất động sản đầu tư : 35

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo: 35

14.1 Kế hoạch năm 2007: 36

14.2 Kế hoạch 2008: 37

14.3 Thuyết minh vốn chủ sở hữu dự kiến 2007-2008: 38

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức : 39

16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành: 40

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu phát hành: Không có. 40

V) CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 40

VI) MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 44

1. Mục đích chào bán: 44

2. Phương án khả thi: 44

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 45

1. Căn cứ pháp lý: 45

2. Tính cần thiết của dự án 45

B. DỰ KIẾN HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 46

1. Mục tiêu của dự án 46

2. Tên dự án và hình thức đầu tư 47

3. Quy mô đầu tư 47

C. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN, THỰC TRẠNG VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HIỆN TRẠNG XÃ HỘI 47

1. Địa điểm thực hiện dự án 47

2. Hiện trạng xung quanh khu đất và mặt bằng xây dựng 48

D. CÁC ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA MẶT BẰNG ĐỐI VỚI VIỆC ĐẦU TƯ CAO ỐC VĂN PHÒNG 50

1. Ưu điểm của mặt bằng xây dựng Dự án: 50

2. Nhược điểm: 50

E. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 50

1. Trình bày ý tưởng thiết kế: 50

2. Phương án thiết kế xây dựng 51

F. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 52

1. Các giải pháp kỹ thuật thi công: 52

2. Tiêu chuẩn thiết kế và thi công công trình: 54

3. Biện pháp tổ chức thi công công trình: 54

4. Tiến độ thi công: 54

G. KHÁI QUÁT QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 54

1. Quy mô xây dựng: 55

2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 55

3. Nguồn vốn đầu tư: 55

4. Mục tiêu kinh doanh của cao ốc: 56

H. KHÁI QUÁT HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 56

1. Phương thức kinh doanh: 56

2. Giá cho thuê (chưa tính VAT) 56

3. Phân tích hiệu quả kinh doanh: 57

H. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI 60

VII) KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 61

VIII) CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 61

1. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: 61

2. Tổ chức kiểm toán: 62

IX) PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM : 63Каталог: cims -> 2018
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần khoáng sản quang anh
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phầN ĐẦu tư C. E. O hà Nội, tháng 09 năm 2014
cims -> Công ty cổ phầN ĐẦu tư nam khang
cims -> Công ty cổ phầN …
cims -> Uỷ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký phát hành cổ phiếu chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký phát hành cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh củA pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
cims -> Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Sở giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐƯỢc thực hiện theo các qui đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
cims -> Bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa và MÔi trưỜng xanh an pháT
2018 -> Ban tổ chức báN ĐẤu giá CỔ phần của tổng công ty đẦu tư VÀ kinh doanh


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương