Unit : pollution lesson : a closer look complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectivestải về 29.14 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2022
Kích29.14 Kb.
#129374
  1   2   3

UNIT 7 : POLLUTION

LESSON 2 : A CLOSER LOOK 1
1. Complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectives

Verb (Động từ)

Noun (Danh từ)

Adjective (Tính từ)

to poison

(1) poison

poisonous

(2) contaminate

contamination

contaminantcontaminated

to pollute

pollution (3) pollutant

(4) polluted

to die

(5) death

dead

to damage

damage

(6) damaged

2. Complete the sentences with the words from the table in 1. You do not need to use all the words. The first letter of each word has been provided

Hướng dẫn giải: 1. The poisonous chemical waste is dumped in to the river.

 2. Do you know what pollutants cause air pollution.

 3. The dead fish are floating in the water.

 4. Don’t drink that water. It’s contaminated. 

 5. The acid rain has caused damage to the trees in this area.

 6. If we pollute the air, more people will have breathing problems

Notes:

1. because/since (vì, bởi vì) đều được dùng để nêu lý do. Because/Since là liên từ, đứng trước một mệnh đề (hay cấu trúc S + V).

Ex: Because/Since the water is polluted, the fish are dead. (Bởi vì nước ô nhiễm, cá đã chết.)

Lưu ý: Since thường được dùng ở đầu câu. Còn because có thể đứng ở đầu câu, trước mệnh đề của câu thứ hai (ở giữa câu) hoặc đứng một mình.

Ex:


 • I read because I like reading. (Tôi đọc vì tôi thích (việc) đọc sách.)

 • Why are you crying? -Because Khang hit me.

2. due to/because of + noun/ pronoun

Due to , because of đều có nghĩa là “vì, bởi vì” được đặt đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề của một câu.

Ex: The fish are dead due to/because of the pulluted water. (Cá chết vì nước ô nhiễm.)

3. make (khiến)

make + noun/pronoun + infinitive without to

Ex:


 • Her comments made me angry. (Lời nhận xét của cô ta khiến tôi tức giận.)

 • The polluted water makes the fish die. (Ô nhiễm nước khiến cá chết.)

Effect (Kết quả)  :Sau đây là một số tù/ cụm từ có thể dùng để nêu kết quả một của vấn đề.

4. so (nên, cho nên) để nói về kết quả từ việc gì; giữa hai mệnh đề, theo sau dấu phẩy hoặc từ “and”.

Ex:


 • I wasn’t listening, so I don’t know what he said. (Tôi không để ý nghe cho nền tôi không biết anh ấy đã nói gì.)

 • I was tired and so I went to bed. (Tôi thấy mệt nên tôi đi ngủ.)

5. to cause/ to lead to/ to result in (dẫn đến, khiến, gây ra)

Ex:


 • What caused the problem? (Điều gì đã gây ra vấn đề?)

 • Smoking can lead to heart disease. (Hút thuốc có thể dẫn đến /gây ra bệnh tim.)

 • The bad weather resulted in an increase in fruit and vegetable prices. (Thời tiết xấu dẫn đến I khiến giá trải cây và rau củ tăng.)

3. a. Decide which sentence in each pair of sentences is a cause and which is an effect. Write C (for cause) or E (for effect) next to each sentence. Note that the words in brackets relate to Activity 3b.

Hướng dẫn giải: 1. People throw litter on the ground.(Người ta ném rác trên đất.) (C)
  Many animals eat the litter and become sick. (Nhiều động vật ăn rác và bị bệnh.) (E)

 2. Ships spill oil in oceans and rivers. (Những con tàu chảy dầu ra đại dương và sông.) (C)
  Many aquatic animals and plants die. (Nhiều động vật dưới nước và cây'“bị chết.) (E)

 3. Household dump waste into the river. (Những hộ gia đình thải rác ra sông.) (C)
  It is polluted. (Sông bị ô nhiễm.) (E)

 4. Their children have birth effects. (Giảm tỉ lệ sinh con.) (E)
  The parents were exposed to radiation. (Ba mẹ bị nhiễm phóng xạ.) (C)

 5. We can’t see the stars at night. (Chúng ta không thể thấy những ngôi sao vào ban đêm.) (E)
  There is too much light pollution. (Có quá nhiều ô nhiễm ánh sáng.) (C)

b. Combine the sentences in each pair into a new sentence that show a cause/ effect relationship. Use the cause or effect signal word or phrase given in brackets. You will have to add, delete, or change words in most sentences

Hướng dẫn giải: 1. Because people throw litter on the ground, many animals eat it and become sick .

2. Oil spills from ships in oceans and rivers lead to the death of many aquatic animals and plants.

3.Households dump waste into the river so it is polluted.

4.Since the parents were exposed to radiation, their children have birth defects.

5.We can’t see the stars at night due to the light pollution.

tải về 29.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương