Ubnd xã Phú Dương, hạng mục: Khối nhà làm việc Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể xã Phú Dươngtải về 0.92 Mb.
trang1/36
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2022
Kích0.92 Mb.
#14479
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHỒ SƠ YÊU CẦU

CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

( Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏtheo quy định của pháp luật về doanh nghiệp)

Số hiệu gói thầu:

Gói thầu số 3
Tên gói thầu:

Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành
Dự án:

UBND xã Phú Dương, hạng mục: Khối nhà làm việc Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể xã Phú Dương.
Phát hành ngày:

Từ 15h00 ngày 17/3/2016 đến 15h00 ngày 24/3/2016
Ban hành kèm theo Quyết định:

Quyết định số /QĐ-BĐTXD ngày …../…../2016 của Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu


Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ HƯNG

Giám đốc


Bên mời thầu

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ VANG

Phó Giám đốc


TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển

Dự án

Dự án đầu tư phát triển

ĐKHĐ

Điều kiện của hợp đồng

HSYC

Hồ sơ yêu cầu

HSĐX

Hồ sơ đề xuất

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Nghị định 63/CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

VND

Đồng Việt NamChương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

Mục 1. Phạm vi gói thầu

1. Bên mời thầu là Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu được mô tả tại Chương IV – Yêu cầu đối với gói thầu.

- Tên gói thầu: gói thầu số 3: Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành

2. Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để thực hiện gói thầu: Ngân sách huyện và xã.

3. Loại hợp đồng: trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 89 Luật đấu thầu.Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu

Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với chủ đầu tư, bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang. Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn;

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại SA.

+ Tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang.

+ Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng. Địa chỉ: số 100 đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế.

+ Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang.

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: với chủ đầu tư, với bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang. Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

6. Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường

1. Làm rõ HSYC

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến bên mời thầu muộn nhất vào ngày 22/3/2016. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà thầu, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà thầu có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà thầu khác đã mua hoặc nhận HSYC từ bên mời thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này.

2. Sửa đổi HSYC

Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSYC không muộn hơn ngày 22/3/2016 .

Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian để sửa đổi HSĐX, bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu quy định tại khoản 1 Mục 11 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu bằng việc sửa đổi HSYC.

3. Khảo sát hiện trường

Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSYC. Các chi phí, rủi ro trong quá trình khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu.Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào hàng

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự chào hàng.

2. Đồng tiền tham dự chào hàng và đồng tiền thanh toán là VND.

3. HSĐX cũng như tất cả văn bản và các tài liệu liên quan đến HSĐX được trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung.Mục 6. Thành phần của HSĐX

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01 Chương III – Biểu mẫu;

2. Bản cam kết thực hiện gói thầu theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu;

3. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 03 – Biểu mẫu;

4. Bảo lãnh dự thầu theo Mẫu số 04a hoặc Mẫu số 04b Chương III – Biểu mẫu;

5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng, của nhà thầu và tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;tải về 0.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương