Ubnd tønh VÜnh Phóctải về 64.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích64.5 Kb.
#1459
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: /QĐ-CTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 127/TTr-SGD&ĐT ngày 15/10/2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một, cụ thể như sau:

I. Công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

1. Trường tiểu học Tiền Châu A – Xã Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên.

2. Trường tiểu học Nam Viêm – Xã Nam Viêm – Thị xã Phúc Yên.

3. Trường tiểu học Trưng Nhị – Phường Trưng Nhị – Thị xã Phúc Yên.

4. Trường tiểu học Xuân Hòa – Phường Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên.

5. Trường tiểu học Đồng Xuân – Phường Đồng Xuân – Thị xã Phúc Yên.

6. Trường tiểu học Đồng Tĩnh A – Xã Đồng Tĩnh – Huyện Tam Dương.

7. Trường tiểu học Đồng Tĩnh B – Xã Đồng Tĩnh – Huyện Tam Dương.

8. Trường tiểu học Hướng Đạo – Xã Hướng Đạo – Huyện Tam Dương.

9. Trường tiểu học Hợp Hòa – Thị trấn Hợp Hòa – Huyện Tam Dương.

10. Trường tiểu học Hoàng Đan – Xã Hoàng Đan – Huyện Tam Dương.

11. Trường tiểu học Đạo Tú – Xã Đạo Tú – Huyện Tam Dương.

12. Trường tiểu học Duy Phiên A – Xã Duy Phiên – Huyện Tam Dương.

13. Trường tiểu học Hợp Thịnh – Xã Hợp Thịnh – Huyện Tam Dương.

14. Trường tiểu học Hoàng Lâu – Xã Hoàng Lâu – Huyện Tam Dương.

II. Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

1. Trường tiểu học Hải Lựu – Xã Hải Lựu – Huyện Sông Lô.

2. Trường tiểu học Tiền Châu B – Xã Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên.

3. Trường tiểu học Trung Mỹ – Xã Trung Mỹ – Huyện Bình Xuyên.

4. Trường tiểu học Sơn Lôi A – Xã Sơn Lôi – Huyện Bình Xuyên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị: Tam Dương, Sông Lô, Bình Xuyên, Phúc Yên; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Hiệu trưởng các trường Tiểu học có tên tại Điều 1 Quyết định này căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT;- CPVP;

- Như điều 2;- Lưu: VT, TH1.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến


Каталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: /TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ubnd tỉnh vĩnh long văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbdh.nsf -> Về việc công nhận 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018 2021” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long

tải về 64.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương