Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở gd&Đt- sở NỘi vụtải về 117.5 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích117.5 Kb.
#19853
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ GD&ĐT- SỞ NỘI VỤ

Số: 836/HDLS-SGDĐT-SNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 6 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014

thông qua thi tuyển
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ: số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT: số 05/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2007 và số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng giai đoạn 2013-2015 được UBND tỉnh giao cho các ngành học, cấp học thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 3276/UBND-TH1 ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng giáo viên năm 2014,

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ hướng dẫn việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển như sau:tải về 117.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương