Ubnd tỉnh trà vinhtải về 32.09 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích32.09 Kb.
#184190
1   2   3
qd-thanh-lap-bcd-iso-9001-2015-so-1
Thư ký ban chỉ đạo ISO
1. Theo dõi, điều phối các phòng, cán bộ, công chức trong việc triển khai biên soạn, chỉnh sửa các thông tin dạng văn bản (thủ tục, quy trình) của Hệ thống quản lý chất lượng.
2. Là đầu mối liên lạc trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
3. Kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng thuộc phạm vi của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 kể cả những văn bản pháp qui có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của các phòng trong hệ thống quản lý chất lượng.
4. Có quyền kiểm tra các phòng trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 3. Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo Sở
- Các phòng chuyên môn/để thực hiện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

tải về 32.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương