Ubnd tỉnh trà vinhtải về 32.09 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích32.09 Kb.
#184190
  1   2   3
qd-thanh-lap-bcd-iso-9001-2015-so-1


UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NGOẠI VỤCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/QĐ-SNgV

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2021QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước;


Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN về việc công bố TCVN ISO 9001:2015;
Xét đề nghị của Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của Sở (gọi tắt là BCĐ ISO), gồm các Ông, bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Anh Thư

- Giám đốc

- Trưởng ban

2. Ông Bùi Quốc Khánh

- Phó Giám đốc

- Phó Trưởng ban

3.Bà Trần Thị Thanh Phương

- Chánh Văn phòng

- Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hằng

- Trưởng phòng Quản lý biên giới

- Thành viên

5. Bà Hoàng Thị Ngọc Hòa

- Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

- Thành viên

6. Bà Ôn Thúy Hoa

- Phó Chánh văn phòng

- Thành viên

7. Ông Phạm Trung Thuần

- Phó Trưởng phòng Quản lý biên giới

- Thành viên

8. Bà Đỗ Thị Bích Phượng

- Kế toán

- Thành viên

9. Ông Tống Ngọc Linh

- Chuyên viên văn phòng

- Thư ký.tải về 32.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương