Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạOtải về 26.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích26.56 Kb.
#54

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 730 /SGDĐT-GDTH

V/v: Triển khai chương trình

dạy Tiếng Anh cấp tiểu học

năm học 2017 – 2018.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày30tháng3 năm 2017

Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã,thành phố.

Căn cứ vào kết quả khảo sát giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học về việc sử dụng giáo trình Tiếng Anh tiểu học tại Hội nghị tập huấn “Phương pháp tổ chức lớp học môn Tiếng Anh cấp tiểu học” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 3/2017, để thống nhất chương trình dạy Tiếng Anh cấp tiểu học trong toàn tỉnh,Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức dạy học Tiếng Anh cấp tiểu học từ năm học 2017 – 2018 một số nội dung như sau:1. Mục đích, yêu cầu

- Mở rộng quy mô trường lớp dạy học Tiếng Anh, triển khai dạy học Tiếng Anh lớp 1,2 đối với các trường tiểu học có điều kiện, nâng tỷ lệ học Tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với học sinh lớp 3, 4, 5.

- Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, tích cực sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong dạy học.

- Xây dựng môi trường dạy học ngoại ngữ tích cực, hiệu quả bằng việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và giáo viên có ý thức tự bồi dưỡng, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh.

2. Chương trình dạy học môn Tiếng Anh tiểu học

- Đối với lớp 1: thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng sáchi-Learn My Phonics Grade 1.

- Đối với lớp 3: tùy theo điều kiện của nhà trường lựa chọn một trong hai giáo trình sau:

+ Sách Tiếng Anh 3 của Bộ GD&ĐT.

+ Sách i-Learn Smart Start Grade 3.

- Đối với các lớp khác: thực hiện tiếp tục giáo trình đã dạy cho học sinh từ năm học 2016-2017. Đối với các trường không dạy theo sách của Bộ GD&ĐT và sách i-Learn My Phonics, sách i-Learn Smart Start trong năm học 2017-2018 các Phòng GD&ĐT thống kê và báo cáo về Phòng GDTH, Sở GD&ĐT.(mẫu báo cáo đính kèm)

- Hiệu trưởng tham khảo ý kiến giáo viên dạy Tiếng Anh của trường mình để chọn 1 trong 2 giáo trình trên, thống nhất bắt đầu từ lớp 3 năm học 2017-2018 để các năm học sau một trường có duy nhất 1 giáo trình cho các lớp 3, 4, 5.

- Các Phòng GD&ĐT thông báo cho các trường tiểu học đăng ký số lượng theo từng loại, tổng hợp và gửi về Phòng GDTH, Sở GD&ĐT qua email khoach@hue.edu.vn trước 05/7/2017 theo mẫu đính kèm.

- Mỗi cuốn sách bao gồm 01 mã code để sử dụng các tiện ích dạy học Tiếng Anh trực tuyến của giáo trình, khuyến khích học sinh không mua sách sao chép để được sử dụng những tiện ích trực tuyến thuận lợi cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh trong quá trình dạy họctheo sách Tiếng Anh i-Learn My Phonics và i-Learn Smart Start.

Yêu cầuPhòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo các trường tiểu học thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Sở GD&ĐT; (VBĐH)

- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đặng Phước Mỹ

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN TIẾNG ANH THEO GIÁO TRÌNH

NĂM HỌC 2017-2018


Kính gửi: Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế


STT

Khối

Sách Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Sách i-Learn My Phonics/ i-Learn Smart Start

Giáo trình khác

Số trường

Số lớp

Số HS

Số trường

Số lớp

Số HS

Số trường

Số lớp

Số HS

1

Lớp 1
2

Lớp 2
3

Lớp 3
4

Lớp 4
5

Lớp 5
Tổng cộng


……………………., ngày tháng năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG
tải về 26.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương