Ubnd tỉnh quảng ninh sở y tế Số : 342 /QĐ-syt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 133.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích133.26 Kb.
#3494

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ

Số : 342 /QĐ-SYT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 30 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh”

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1529/1999/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Theo đề nghị của Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Qui định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng ninh”.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3: Các ông, bà: Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TCCB, VT.


GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Thu Thuỷ


UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ Y TẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y - Dược cổ truyền

tỉnh Quảng Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 342 /QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2008

của Sở Y tế)



I. Vị trí, chức năng:
Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám chữa bệnh bằng YHCT cao nhất của địa phương

Bệnh viện Y - Dược cổ truyền có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.


II. nhiệm vụ:


 1. Khám chữa bệnh: Tổ chức khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú (khuyến khích khám chữa bệnh ngoại trú), thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu bằng các phương pháp Y học cổ truyền hoặc kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại (YHCT và YHHĐ).




 1. Kế thừa và nghiên cứu khoa học:

  1. Nghiên cứu, xác minh, đánh giá và kế thừa các bài thuốc cổ truyền, các cây, con làm thuốc, các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT, góp phần làm phong phú và phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam.

  2. Nghiên cứu kết hợp YHCT và YHHĐ, xây dựng nền y học Việt Nam theo nguyên tắc: Khoa học, dân tộc và đại chúng.




 1. Đào tạo cán bộ:

  1. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền là cơ sở thực hành cho các trường đại học, cao đẳng, trung học Y, Dược học cổ truyền.

  2. Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại về YHCT cho cán bộ, công chức làm công tác YHCT và các cán bộ y tế khác.




 1. Chỉ đạo tuyến:

  1. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật YHCT.

  2. Có vườn thuốc nam mẫu tại Bệnh viện. Thực hiện công tác CSSK ban đầu bằng YHCT tại cộng đồng.




 1. Phòng chống dịch: Dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng và các trung tâm y tế tuyến huyện để phòng chống dịch bệnh bằng phương pháp YHCT hoặc kết hợp YHCT và YHHĐ khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.




 1. Tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng;

7. Tổ chức bào chế thuốc phiến và một số dạng thuốc cổ truyền thông dụng (Cao, đơn, hoàn, tán, rượu...) dùng trong Bệnh viện.


8. Quản lý kinh tế y tế: Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác. Thực hiện thanh quyết toán đúng theo qui định của pháp luật.
9. Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về YHCT với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo qui định của Nhà nước.
III.tổ chức bộ máy:


 1. Tổ chức:

 1. Lãnh đạo bệnh viện: Giám đốc và 01 - 02 Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc là bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền hoặc bác sĩ đã được bổ túc về Y học cổ truyền.

b) Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Y tá (điều dưỡng)

- Phòng Hành chính - Tổ chức,

- Phòng Tài chính - Kế toán.

c) Các khoa: Tuỳ theo số lượng giường bệnh mà bố trí các khoa như sau:

- Khoa Khám bệnh ( bao gồm cả bộ phận điều trị ngoại trú)

- Khoa Nội,

- Khoa Ngoại (bao gồm cả bộ phận hấp sấy, tiệt khuẩn tập trung của Bệnh viện)

- Khoa Phụ,

- Khoa Nhi,

- Khoa châm cứu ( bao gồm cả Châm cứu, Dưỡng sinh, Phục hồi chức năng),

- Khoa ngũ quan,

- Khoa cận lâm sàng (bao gồm Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...)

- Khoa Dược ( bao gồm cả quầy thuốc cổ truyền)

- Khoa dinh dưỡng,

d) Chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng: Thực hiện theo “Quy chế Bệnh viện” ban hành kèm theo Quyết định 1895/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

e) Trang thiết bị, xét nghiệm và kỹ thuật, thủ thuật: Từng bước đầu tư trang thiết bị triển khai các xét nghiệm và kỹ thuật, thủ thuật cơ bản theo danh mục phụ lục 1,2,3 đính kèm.
2. Định mức lao động: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
IV. Kinh phí:


 1. Kinh phí sự nghiệp y tế.

 2. Viện phí, Bảo hiểm y tế.

 3. Các chương trình y tế quốc gia có mục tiêu.

 4. Các nguồn kinh phí khác.


V. Mối quan hệ công tác:
1. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế;
2. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế ( các Vụ chức năng và các Viện đầu ngành YHCT);
3. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh có mối quan hệ phối hợp với Hội YHCT, Hội Châm cứu tỉnh trong công tác kế thừa và CSSK ban đầu bằng YHCT tại cộng đồng;
4. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh có mối quan hệ phối hợp với các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
5. Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật YHCT đối với các cơ sở YHCT trên địa bàn (Khoa YHCT trong các bệnh viện đa khoa, Khoa hoặc bộ phận YHCT tại Trung tâm y tế huyện, các Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế cơ sở)./.

GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Thu Thuỷ

ã ký)

Phụ lục 1: danh mục xét nghiệm cơ bản

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

A- Kỹ thuật xét nghiệm huyết học cơ bản:

 1. Số lượng hồng cầu

 2. Số lượng bạch cầu

 3. Công thức bạch cầu

 4. Tỷ lệ huyết sắc tố

 5. Thời gian máu chảy

 6. Thời gian máu đông

 7. Thể tích hồng cầu

 8. Tốc độ máu lắng

 9. Tế bào trong dịch sinh vật

 10. Huyết đồ.


B- Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh cơ bản:

1. Phản ứng Rivanta

2. Dịch vị

3. Bilirubin nước tiểu

4. Urobilinogen nước tiểu

5. Đường nước tiểu

6. Hồng cầu trong nước tiểu

7. Cholesteron máu toàn phần

8. Protein máu toàn phần

9. Ure máu

10. Đường máu.
C- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản:

1. Ký sinh trùng đường ruột

2. Nhuộm soi tìm vi khuẩn

3. Ký sinh trùng sốt rét



4. Soi tươi tìm nấm.
* Ngoài ra, tuỳ vào từng bước phát triển, bệnh viện nào có điều kiện thì bổ sung thêm các xét nghiệm với kỹ thuật cao hơn cho phù hợp, không hạn chế ở danh mục này.

Phụ lục 2: Danh mục kỹ thuật, thủ thuật cơ bản

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

 1. Kỹ thuật Châm

 2. Kỹ thuật Cứu

 3. Thuỷ châm

 4. Điện châm

 5. Nhĩ châm

 6. Châm tê trong phẫu thuật và các thủ thuật khác

 7. Laser châm

 8. Giác

 9. Xông hơi, xông khói thuốc cổ truyền phòng bệnh, chữa bệnh

 10. Điều trị trĩ hậu môn (Trĩ hạ)

 11. Đắp, bó, bôi, dán thuốc, tắm hoặc ngâm nước thuốc cổ truyền để phòng và chữa bệnh.

 12. Xoa bóp, bấm huyệt

 13. Tập luyện dưỡng sinh

 14. Nắn bó gãy xương kín chi bằng phương pháp YHCT.

Phụ lục 3: Danh mục trang thiết bị chuyên môn cơ bản

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

 1. Máy điện chấm

 2. Máy xoa bóp

 3. Máy chẩn mạch

 4. Máy cân bằng âm dương

 5. Máy do huyết

 6. Máy Laser châm

 7. Thiết bị xông hơi, xông khói, tắm, ngâm nước thuốc cổ truyền

 8. ống giác

 9. Máy siêu âm

 10. Máy điện tim

 11. Máy X quang

 12. Kính hiển vi điện, 2 thị kính

 13. Máy đếm tế bào huyết học

 14. Máy sinh hoá máu

 15. Máy sinh hoá nước tiểu

 16. Máy thái dược liệu

 17. Máy tán dược liệu

 18. Máy bào dược liệu

 19. Máy sao dược liệu

 20. Máy trộn dược liệu

 21. Máy bao viên

 22. Máy sát cốm

 23. Máy làm viên hoàn mềm (quết tễ)

 24. Hệ thống sắc thuốc thang

 25. Dụng cụ nấu cao

 26. Tủ sấy dược liệu


* Ngoài ra, tuỳ vào từng bước phát triển, bệnh viện nào có điều kiện thì bổ sung thêm các trang thiết bị cho phù hợp, không hạn chế ở danh mục này.

tải về 133.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương