Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích12.6 Kb.
#184222
DON-XAC-NHAN-LA-SV-CUA-TRUONG-MAU-MOI-1

(Mẫu 04-SV)


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Nhà trường;


- Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên;
- Khoa…………………….....

Họ tên: ..........................................................................................................................................................


Sinh ngày: ……………………………… Nơi sinh: ……………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….………………..
Là sinh viên đang học tại lớp: …………………………………………………………………….
Khoa: ………………………………….…………………; Khóa học: …….………….………..……..
Loại hình đào tạo (Chính quy; VHVL; Liên thông):………………..………………….
MSSV: ……………………………….
Lý do xin xác nhận(*):
…………….………....
…………….………....

…………….…………


Em xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.


Quảng Bình, ngày … tháng ….. năm 20....


XÁC NHẬN CỦA KHOA GV CHỦ NHIỆM NGƯỜI VIẾT ĐƠN
………………………….. (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)


(*) Ghi rõ mục đích, công việc cần cấp giấy xác nhận.
tải về 12.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương