Ubnd tỉnh ninh bìNHtải về 49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích49 Kb.
#428

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 2392 /QĐ-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ Giúp việc Đoàn Kiểm tra công nhận các trường tiểu học:

Mai Sơn, Phạm Thận Duật- Yên Mô; Ninh Phong- Thành phố Ninh Bình

đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT Ninh Bình; Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Đoàn Kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia các cấp học tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Mô tại Tờ trình số 354/TTr- UBND ngày 09/11/2016, UBND Thành phố Ninh Bình tại Tờ trình số 200/TTr ngày 14/11/2016 về việc kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Mai Sơn, Phạm Thận Duật, Ninh Phong đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, gồm:


1. Ông Nguyễn Đình Hưng

Phó Trưởng phòng TCCB, Sở GD&ĐT

2. Ông Trịnh Duy Nghĩa

Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GD&ĐT

3. Bà Phạm Thị Tuất

Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GD&ĐT

4. Ông Nguyễn Xuân Sinh

Phó Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT

5. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phó Trưởng phòng CTTT, Sở GD&ĐT

6. Ông Phạm Văn Tỉnh

Chuyên viên phòng GDTH, Sở GD&ĐT

7. Bà Trần Thị Giang

Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo

8. Bà Lương Thị Huyền Anh

Cán bộ phòng GDTH, Sở GD&ĐT

9. Ông Vũ Thế Hải

Cán bộ Sở GD&ĐT


Điều 2. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ giúp Đoàn kiểm tra đánh giá các trường tiểu học trên theo tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, tham mưu Trưởng Đoàn kiểm tra trình UBND tỉnh quyết định công nhận tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 nếu đủ điều kiện.

Điều 3.

Thời gian, trường tiểu học, địa điểm kiểm tra như sau:Thời gian

Kiểm tra

trường tiểu họcHuyện(TP)

Địa điểm

Ngày

Giờ

25/11/20167h30-11h30

Mai Sơn,

Phạm Thận DuậtYên Mô

Tại Văn phòng các trường tiểu học được kiểm tra.

14h00-17h00

Ninh Phong

Ninh Bình

Điều 4. Trưởng phòng: Giáo dục Tiểu học, Tổ chức cán bộ, Chính trị- Tư tưởng, Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình, Hiệu trưởng các trường tiểu học được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 1 thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ông Giám đốc Sở GD&ĐT;

- UBND: huyện Yên Mô, TP Ninh Bình ;- Lưu: VT, GDTH. NG/10.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đỗ Văn Thông

tải về 49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương