Ubnd tỉnh nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 80.91 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích80.91 Kb.
#1177
  1   2   3   4   5   6

UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : /SNN.ĐA Nghệ An, ngày tháng 11 năm 2016

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ XUÂN 2017

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2016I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2016 (kèm theo phụ lục 01)

1.1. Kết quả đạt được

Sản xuất Vụ Xuân 2016 đầu vụ chịu ảnh hưởng của đợt rét kỷ lục đã làm hàng chục ngàn ha cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện mạ, lúa bị chết. Tuy nhiên nhờ có sự quan tâm chỉ đạocủa Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân khắc phục có hiệu quả thiệt hại do rét gây ra. Nhờ vậy sản xuất vụ Xuân 2016 đã dành được kết quả khá toàn diện; Cụ thể:

- Về diện tích một số cây trồng vượt kế hoạch đề ra: Cây lúa: 91.501,2 ha/KH 86.000 ha, tăng 7,65%; Rau các loại: 11.371,5 ha, tăng 13,72 %; Cây sắn:11.130 ha/kế hoạch 7.000 ha tăng 59,00%; Cây mía trồng mới và trồng lại: 8.457,5 ha/ kế hoạch 7.000 ha tăng 20,82 %;

- Về năng suất: Lúa đạt 65,69 tạ/ha, đạt 100,06% so với kế hoạch; Ngô 47,74 tạ/ha, tăng 4,92 %; Cây lạc đạt 25,72 tạ/ha, tăngv7,17 % ; Cây rau các loại 157,22 tạ/ha, tăng 4,81 %; Cây đậu là 10,76 tạ/ha, tăng 34,50 %;

- Về Sản lượng: Một số cây trồngvượt so với kế hoạchvvà tăng so với vụ Xuân 2015 như: Lúađạt 601.117,1 tấn, tăng 7,73% so với kế hoạch, so vụ xuân 2015 tăng 31.418,1 tấn; Ngô đạt 86.467,5 tấn, đạt 100,02 % KH và tăng hơn vụ xuân 2015 là 16.542,5 tấn; Cây rau các loạivđạt 178.787,8 tấn, đạt 119,19 % KH và tăng so vụ Xuân 2015 là 15.521,8 tấn.

- Cơ cấu giống có bước chuyển biến mạnh mẽ đặc biệt là bộ giống lúa có chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn đạt khoảng từ 22.000 – 23.000 ha, chiếm 24,75% diện tích lúa toàn tỉnh. Kỹ thuậtthâm canh lúa cải tiến SRI được các địa phương quan tâm và chỉ đạo áp dụng vào sản xuất theo hướng mở rộng (diện tích ứng dụng SRI hàng năm ước tính khoảng 9.000 – 10.000 ha), …

- Kết quả tưới vụ Xuân 2016 (Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi): Tổng diện tích tưới trong vụ Xuân đạt 100% so kế hoạch, với diện tích tưới là 115.512,5ha. Trong đó:Lúa: 85.988,9 ha; Rau, màu, mạ: 9.141,1 ha; Tạo nguồn nước tưới: 16.579 ha/KH: 16.579 ha; Cấp nước cho nuôi trồng thủy sản: 3.119,4 ha; Cấp nước làm muối: 684,10 ha.

- Về xây dựng các mô hình sản xuất tập trung: Trong vụ Xuân 2016 toàn tỉnh đã thực hiện được27 mô hình cánh đồng lớn, trong đó:

+ Cây lúa: 24 mô hình với tổng diện tích 1.015 ha tại 08 huyện (Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và Thành phố Vinh). Các giống lúa sử dụng trên “Cánh đồng lớn” chủ yếu là các giống lúa chất lượng như AC5, NA2, Thái xuyên 111, Thiên ưu 8, ,…với năng suất bình quân đạt từ 67 – 74 tạ/ha, lợi nhuận thu được tăng từ 7 – 10%.

+ Cây lạc: 02 mô hình tại huyện Nghi Lộc tổng diện tích gieo trồng là 20ha, năng suất đạt 35,0 tạ/ha.

+ Cây rau: 01 mô hình theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Quỳnh Lưu với diện tích 10 ha, năng suất 200,0 tạ/ha.

1.2. Tồn tại, hạn chế

- Diện tích một số cây trồng ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày chưa đạt so với kế hoạch đề ra:

+ Cây ngô: Diện tích 18.112,8 ha đạt 90,56 % so với kế hoạch;

+ Cây lạc: Diện tích đạt 13.442,5 ha, đạt 89,62% so với kế hoạch;

+ Cây Đậu các loại: Diện tích đạt 869,7 ha, đạt 43,50 % so với kế hoạch;

+ Cây chè: Trồng mới được 411,5 ha/kế hoạch cả năm 500 ha (đạt 82,30 %);

+ Cây lạc: Sản lượng là 34.579,7 tấn, đạt 96,05 % so với kế hoạch đề ra;

+ Cây đậu các loại: Sản lượng là 936,3 tấn, đạt 58,52 % so với kế hoạch.

- Vụ Xuân 2016 chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại từ ngày 22 – 28/1/2016 đã làm nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại: Diện tích mạ bị thiệt hại 482,1 ha, trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là 423,2 ha. Lúa bị thiệt hại là 21.912,1 ha, trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là 16.341,2 ha. Ngô, lạc, rau màu bị thiệt hại là 3.972,2 ha, trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là 2.422,4 ha.

- Một số nơi chưa thực hiện tốt biện pháp chống rét cho mạ như: phủ nilon, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới,…diện tích gieo thẳng lớn nên khi gặp rét bị ảnh hưởng nặng và chết.

- Một số giống lúa có năng suất, chất lượng tốt chưa được cung ứng kịp thời phục vụ sản xuất do nguồn nguồn giống còn phụ thuộc vào đơn vị cung ứng.

1.3. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân đạt được:

- Đợt rét đầu vụ làm hàng chục ngàn ha cây trồng và đàn vật nuôi thiệt hại lớn; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở; các giải pháp kỹ thuật đưa ra sát đúng, chúng ta đã khôi phục sản xuất đạt kết quả cao: Cơ bản các cây trồng vụ Xuân đều đạt kết hoạch, đàn vật nuôi được khôi phục nhanh;

- Công tác cung cấp nước tưới tiêu được đảm bảo, bà con tích cực chăm sóc cùng với thời tiết cuối vụ tương đối thuận thợi nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt đã làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng;

- Công tác dự tính, dự báo và tổ chức phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng được thực hiện tốt, kịp thời và hiệu quả nên đã hạn chế được thiệt hại do sâu bệnh gây ra;

- Các tiến bộ kỹ thuật về giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào khảo nghiệm và đã lựa chọn những giống tốt để đưa vào sản xuất;

- Công tác khuyến nông,chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới, thuốc BVTV, phân bón, các quy trình sản xuất IPM, SRI, VietGAP,…được áp dụng trên diện rộng;

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt bảo vệ thực vật như: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sản xuất, vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV), vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng;

- Có sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp trong việc cung ứng kịp thời, đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất của bà con nông dân và liên kết sản xuất “cánh đồng mẫu lớn” làm tăng năng suất, chất lượng các loại cây trồng.b. Nguyên nhân tồn tại:

- Một số địa phương chỉ đạo chưaquyết liệt, một số giải pháp kỹ thuật chưa thực hiện nghiêm túc, cùng với đó đợt rét đầu vụ quá khốc liệt làm nhiều diện tích lúa, ngô lạc và rau màu bị thiệt hại, đồng thời làm ảnh hưởng đến cơ cấu giống, cơ cấu cây trồngở một số địa phương;

- Một bộ phận nông dân có tư tưởng bảo thủ, chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống rét cho mạ, lúa, không tuân thủ lịch thời vụ theo khuyến cáo, trongphòng trừ dịch bệnh và thiếu điều kiện đầu tư cho phát triển sản xuất nên hiệu quả sản xuất chưa cao;

- Việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển sản xuất ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt trong việc nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả.

tải về 80.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương