Ubnd tỉnh kon tumtải về 60.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích60.5 Kb.
#778

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM


Số: 1002/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 27 tháng 9 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tại các tiểu khu 657, 671, 680 - xã Mô Rai, huyện Sa Thầy,

tỉnh Kon Tum để chuyển sang trồng cao suỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố việc xác định cây cao su là cây đa mục đích;

Căn cứ Chỉ thị số 1339/CT-BNN-TT ngày 17/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát triển cao su trong thời gian tới;

Căn cứ Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum: số 1450/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển cao su tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2015; số 645/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 điều chỉnh một số nội dung Dự án Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008-2015;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại: Tờ trình số 04-2011/TT-Cty ngày 22/3/2011 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng rừng và đất rừng để chuyển đổi trồng cao su tại các tiểu khu 657, 671, 680- xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và Văn bản số 18/BC-Cty ngày 20/9/2011 về việc đăng ký cơ cấu sử dụng đất; ý kiến của liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 827/LN-SNN-STNMT ngày 8/8/2011 về việc thẩm định kết quả điều tra khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp để chuyển sang trồng cao su, Tờ trình số 316/40 TT-SNNPTNT-STNMT ngày 26/9/2011 về việc đề nghị phê duyệt cơ cấu sử dụng đất (Kèm theo Báo cáo số 04/BCTTr, ngày 10/03/2011 về kết quả thẩm tra ngoại nghiệp hiện trạng rừng khu vực chuyển đổi trồng cao su tại tiểu khu 657, 671, 680 xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Tư vấn Lâm nghiệp Nguyễn Lân; biên bản nghiệm thu A - B số 01/BB-NT, ngày 01/03/2011 của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty TNHH Tài Lâm; biên bản phúc tra ngoại nghiệp ngày 22/03/2011 và biên bản thẩm định ngày 22/7/2011 của liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sa Thầy, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty TNHH Tài Lâm),QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tại các tiểu khu 657, 671, 680 - xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để chuyển đổi sang trồng cao su. Cụ thể như sau:

1. Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

2. Vị trí: Rừng và đất rừng quy hoạch trồng cao su tại các tiểu khu 657, 671, 680 - xã Mô Rai, huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2011 đến năm 2012.

4. Tổng diện tích khảo sát: 294,98 ha (Tiểu khu 657: 141,05 ha, tiểu khu 671: 112,6 ha, tiểu khu 680: 41,33 ha);

5. Tổng diện tích đất lâm nghiệp được phép chuyển đổi: 278,13 ha (Tiểu khu 657: 125,6 ha, tiểu khu 671: 112,2 ha, tiểu khu 680: 40,33 ha).

5.1. Diện tích đất có rừng được phép chuyển đổi: 99,89 ha, bao gồm:

- Rừng lá rộng thường xanh: 63,79 ha, có các kiểu trạng thái:

+ IIIa1: 21,22 ha; trữ lượng bình quân: 80,71 m3/ha;

+ IIb: 42,57 ha; trữ lượng bình quân: 62,32 m3/ha;

- Rừng hỗn giao gỗ+tre nứa: 22,9 ha;

+ IIIa1+N: 22,9 ha, trữ lượng bình quân: 63,4 m3/ha;

- Rừng tre nứa: 13,2 ha; không có trữ lượng.

5.2. Đất không có rừng: 178,24 ha;

6. Cơ cấu sử dụng đất:

Đơn vị tính: Ha


STT

Tên tiểu khu

Diện tích chuyển đổi

Cơ cấu sử dụng đất

Đất trồng cao su

Đất đường lô

Đất quy hoạch dân cư

Đất công trình phúc lợi

Diện tích khe suối

1

657

125,6

80,00

12,56

6,28

1,26

25,5

2

671

112,2

70,00

11,22

5,61

1,12

24,25

3

680

40,33

20,00

4,03

2,02

0,40

13,88

Tổng cộng

278,13

170,00

27,81

13,91

2,78

63,637. Đối tượng rừng, độ cao, độ dốc của đất thuộc đối tượng được phép chuyển đổi để trồng cao su theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 về việc hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

Điều 2. Chủ Đầu tư (Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum):

- Xây dựng dự án trồng cao su trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm d mục 1 điều 6 Thông tư 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành có liên quan.

- Lập quy hoạch bố trí các điểm dân cư, các công trình phúc lợi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định trước thực hiện việc đầu tư xây dựng.

- Quản lý sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Điều 4. Các Ông (): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sa Thầy và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c); KT. CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND tỉnh (b/c); Đã ký

- Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN và PTNT);

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;

- Như điều 4;

- Chi cục Lâm nghiệp;- Lưu: VT, KTN 2.
Nguyễn Hữu Hải

tải về 60.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương