Ubnd tỉnh đIỆn biên ban tổ chứC ĐẠi hội tdtt lần thứ x-năM 2018tải về 50 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích50 Kb.
#2933

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ X-NĂM 2018


Số: /QĐ-BTC(Dự Thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐIỆN BIÊN

LẦN THỨ X - NĂM 2018

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên Thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban tổ chức,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và giao nhiệm vụ cho các tiểu ban giúp Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tiểu ban tổ chức và nội dung

a) Thành phần

- Trưởng Tiểu ban: Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phó Tiểu ban: Đ/c Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các uỷ viên gồm:

+ Đ/c Phạm Minh Khuyến - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ DCĐ tỉnh.

+ Đ/c Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Đ/c Đặng Thành Huy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đ/c Lò Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

+ Đ/c Mào Thị Bạn - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

+ Đ/c Đỗ Bá Bình - Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 82.

+ Đ/c Trần Văn Dũng - Phó trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc

+ Đ/c Nguyễn Mạnh Quân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đ/c Bùi Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Đ/c Nguyễn Xuân Toán - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điên Biên

+ Đ/c Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ.

+ Đ/c Hà Văn Phiêng - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên.

+ Đ/c Trần Văn Bình - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ TDTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.b) Nhiệm vụ

- Chủ trì, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban tổ chức Đại hội;

- Xây dựng dự thảo các văn bản Đại hội;

- Xây dựng kịch bản, các chương trình Đại hội;

- Huy động lực lượng các khối tham dự Đại hội;

- Tổ chức huấn luyện, diễu hành, đồng diễn TDTT, xếp hình, xếp chữ trong Lễ khai mạc;

- Duyệt hồ sơ, kiểm tra tư cách các Đoàn Vận động viên dự Đại hội;

- In phù hiệu đại biểu, Ban tổ chức, Trọng tài, làm thẻ thi đấu các Đoàn Vận động viên dự Đại hội;

- Tham mưu, đề xuất nội dung khen thưởng tại Đại hội;

- Điều hành công tác tổ chức, các nội dung thi đấu của Đại hội và báo cáo tổng hợp kết quả Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng Đoàn Vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018;

- Lập dự toán kinh phí các nội dung liên quan gửi Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất để tổng hợp.2. Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết

a) Thành phần

- Trưởng Tiểu ban: Đ/c Vàng A Cử - Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Phó Tiểu ban: Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các uỷ viên gồm:

+ Đ/c Lò Xuân Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

+ Đ/c Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Đ/c Đặng Thành Huy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đ/c Lò Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

+ Đ/c Mào Thị Bạn - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh.

+ Đ/c Nhâm Văn Hòa - Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh.

+ Đ/c Trần Văn Toại - Phó Tổng biên tập Báo Điện Biên Phủ.

+ Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung tân Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Đ/c Điêu Thị Thực - Trưởng đoàn nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng Kế hoạch, phương án tuyên truyền trươc, trong, sau Đại hội;

- Xây dựng Ma két trang trí khánh tiết Lễ khai mạc, Bế mạc Đại hội;

- Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X - năm 2018 trên sóng Đài truyền hình tỉnh Điện Biên;

- Lựa chọn người thuyết minh (MC), đọc lời dẫn Chương trình diễu hành đồng diễn TDTT trong Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội;

- Xây dựng tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội trong buổi Bế mạc Đại hội;

- Lập dự toàn kinh phí các nội dung liên quan gửi Tiểu Ban hậu cần, cơ sở vật chất để tổng hợp.

3. Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất

a) Thành phần

- Trưởng Tiểu ban: Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phó Tiểu ban: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Các uỷ viên:

+ Đ/c Nguyễn Phi Sông - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đ/c Lò Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh.

+ Đ/c Nguyễn Anh Đạo – Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Chánh Văn phòng - Sở VHTT&DL.

+ Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đ/c Đinh Thị Mai - Kế toán Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.b) Nhiệm vụ

- Dự kiến danh sách đại biểu, danh sách khách mời và dự thảo giấy mời cho Ban tổ chức mời các đại biểu, khách mời tham dự Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội;

- Xây dựng kế hoạch, phương án đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu, khách mời dự Đại hội;

- Đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, vật tư, địa điểm tổ chức Khai mạc, thi đấu và bế mạc Đại hội;

- Lập dự toán kinh phí cho Đại hội, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định, đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội và kinh phí đảm bảo cho Đoàn VĐV của tỉnh tập huấn, tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018.

4. Tiểu ban an ninh, trật tự, chăm sóc sức khoẻ

a) Thành phần

- Trưởng Tiểu ban: Đ/c Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Phó Tiểu ban: Đ/c Lương Đức Sơn - Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Các uỷ viên:

+ Đ/c Trần Ngọc Tuyết - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

+ Đ/c Nguyễn Văn Thúy - Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

+ Đ/c Đào Ngọc Lượng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TDTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đ/c Lãnh đạo Phòng PA83 - Công an tỉnh.

+ Đ/c Lãnh đạo Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

+ Đ/c Trần Đình Cường - Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng Kế hoạch phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội;

- Đảm bảo thực hiện công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho các Đoàn VĐV và các thành viên tham gia Đại hội;

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Tiểu ban Tổ chức và nội dung tiến hành kiểm tra hồ sơ, nhân sự các Đoàn VĐV tham dự Đại hội;

- Lập dự toán kinh phí các nội dung liên quan gửi Tiểu ban Hậu cần, cơ sở vật chất để tổng hợp.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, các Tiểu ban chủ động xây dựng nội dung và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm báo tổ chức thành công Đại hội theo Kế hoạch chung của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ X - năm 2018 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • - Như Điều 3;

  • - L/đ UBND tỉnh;

  • - Lưu VT, L/đ VP, VX, TH.
TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Văn Quý
tải về 50 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương