Ubnd tØnh H¶i d¬¬­¬ngtải về 52.5 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích52.5 Kb.
#47
  1   2   3   4   5

UBND tØnh H¶i d­­­¬ng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o


Sè:1023/SGD&ĐT-VP


V/v hướng dẫn công tác ngoại khoá

GDTC, YTTH năm học 2012 - 2013.Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
H¶i D­­­¬ng, ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2012


Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Trường trung học phổ thông.
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGD&ĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 5500/BGD&ĐT-CTHSSV ngày 23/8/2012 của Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012 – 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:tải về 52.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương