Ubnd tỉnh hà TĨNHtải về 44.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích44.5 Kb.
#100408

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 162 /SGDĐT-GDTrH

V/v đôn đốc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm học 2014-2015.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015; Công văn số 1570/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; để đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với bậc học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở

Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cần có kế hoạch cụ thể từ việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện từng nội dung trong các tiêu chí, tổ chức kiểm tra kĩ thuật nhằm đánh giá theo từng tiêu chuẩn trước khi gửi hồ sơ về Sở đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.2. Đối với các trường trung học cơ sở

- Các trường kiểm tra lại sau 5 năm: Kỳ Ninh (Kỳ Anh), Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên), Văn Trị, Hàm Nghi (Thạch Hà), Khánh Vĩnh (Can Lộc), Đậu Quang Lĩnh (Đức Thọ);

- Các trường kiểm tra lại sau 10 năm: Kỳ Tiến, Thư Thọ (Kỳ Anh), Tân Lâm (Thạch Hà), Hồng Tân (Lộc Hà), Hòa Hải (Hương Khê), Sơn Tây, Trung Phú (Hương Sơn), Nguyễn Trãi (Nghi Xuân);

- Các trường thuộc chỉ tiêu xây dựng, công nhận đạt chuẩn trong năm học 2014-2015: Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Lâm Hợp (Kỳ Anh); Minh Lạc, Cẩm Trung, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huy-Nam-Yên (Cẩm Xuyên); Đại Nài (Thành phố Hà Tĩnh); Long Sơn, Thạch Lạc (Thạch Hà); Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc (Can Lộc); Thanh Dũng (Đức Thọ); Thạch Kim (Lộc Hà); Hà Linh, Hương Trạch, Phúc Đồng, Phú Gia, Phương Điền (Hương Khê); Phố Diệm, Phan Đình Phùng, Thủy Mai (Hương Sơn); Trung Lương (Thị xã Hồng Lĩnh); Xuân An, Xuân Viên, Hoa Liên, Tiên Yên (Nghi Xuân).

Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào quy định các tiêu chuẩn của trường trung học đạt chuẩn quốc gia, các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện từng nội dung trong các tiêu chuẩn, tổ chức kiểm tra kĩ thuật, bảo đảm số lượng và tiến độ xây dựng từng tiêu chí của các trường.

3. Đối với các trường trung học phổ thông

- Các trường kiểm tra lại sau 5 năm: Cẩm Xuyên, Lê Quý Đôn, Vũ Quang;

- Các trường kiểm tra lại sau 10 năm: Nguyễn Văn Trỗi;

- Các trường thuộc chỉ tiêu xây dựng, công nhận đạt chuẩn trong năm học 2014-2015: Lê Quảng Chí, Nguyễn Thị Bích Châu, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Chuyên Hà Tĩnh, Nghèn, Lý Chính Thắng, Cao Thắng, Đức Thọ;

Các trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng nội dung trong các tiêu chuẩn, tổ chức kiểm tra đánh giá trước khi gửi hồ sơ về Sở đề nghị kiểm tra công nhận.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn cần có tư vấn, hướng dẫn cụ thể thì có thể mời cán bộ chuyên môn của Sở (ngoài giờ hành chính) về giúp cho các nhà trường để nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn theo quy định.Hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc Trung học năm học 2014-2015 gửi về Sở (Phòng GDTrH) trước ngày 15/4/2015./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Giám đốc, các Phó Giám đốc;

  • Văn phòng Sở;

  • Website Sở GDĐT;

  • Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Quốc Anh


tải về 44.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương