Ubnd tỉnh bình phưỚc sở NÔng nghiệP &ptnttải về 169 Kb.
trang1/38
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích169 Kb.
#15546
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /BC-SNN

Đồng Xoài, ngày tháng năm 2009BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010

__________________________________________
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009

Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2009 diễn ra trong điều kiện khó khăn về giá các nông sản chủ yếu của tỉnh và luôn ở mức thấp, giá các mặt hàng thiết yếu như: xăng, dầu, sắt thép, vật tư nông nghiệp có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; dịch cúm gia cầm, dịch cúm A/H1N1, dịch tai xanh ở đàn heo, dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tuy không xảy ra trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường; tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất tuy đã được hạn chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT, sự giám sát thường xuyên của HĐND các cấp, Ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước đã triển khải thực hiện Kế hoạch năm 2009 và duy trì được tốc độ phát triển cao. Giá trị sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thuỷ sản (giá cố định) thực hiện đạt 4.210 tỷ đồng, tăng 6,8 % so với thực hiện năm 2008, đạt 109,2% so kế hoạch năm 2009; trong đó, GTSX nông nghiệp đạt 4.115,3 tỷ đồng tăng 6,3%; GTSX lâm nghiệp đạt 35,3 tỷ đồng tăng 73,3%; GTSX thủy sản đạt 59,4 tỷ đồng tăng 17,8%.

tải về 169 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương