Ubnd thµnh phè HuÕ Céng Hoµ X• Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 218 Kb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích218 Kb.
#62413
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

UBND THÀNH PHỐ HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /PGD&ĐT Huế, ngày tháng 9 năm 2013

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

năm học 2013-2014 cấp THCS

Kính gửi: Các trường trung học cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;

Căn cứ công văn số 5466/BGDĐT- GDTrH ngày 07 tháng 08 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch thời gian năm học 2013- 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1705/SGD-ĐT/GDTrH ngày 30/8/2013 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013- 2014;

Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2013- 2014 như sau:

tải về 218 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương