Ubnd quận tây hồtải về 100.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích100.78 Kb.

UBND QUẬN TÂY HỒ

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 23/HD-PGD&ĐT

Tây Hồ, ngày 27 tháng 11 năm 2014HƯỚNG DẪN

Tổ chức thi nghề THCS. Năm học 2014-2015
Thực hiện Công văn số 11040/SGD&ĐT-QLT ngày 19/11/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS năm học 2014 - 2015;

Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Tây Hồ hướng dẫn việc tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh THCS năm học 2014 – 2015 như sau:I. Mục đích yêu cầu:

- Thực hiện đúng Quy chế thi của Bộ GD&ĐT, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông cấp THCS có nguyện vọng dự thi đều được dự thi lấy chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Hướng dẫn tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể với nguyên tắc cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. Đăng ký dự thi

1. Đối tượng dự thi: là học sinh học nghề phổ thông theo chương trình 70 tiết cấp THCS tại các trường THCS, các trung tâm KTTH-HN, các trung tâm GDTX, các cơ sở dạy nghề phổ thông; đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông và tự nguyện đăng ký dự thi nghề phổ thông đã học.

2. Điều kiện dự thi:

- Đã học hết chương trình nghề phổ thông 70 tiết cấp THCS và có điểm tổng kết nghề phổ thông từ trung bình (5,0 điểm) trở lên.

- Không nghỉ quá 10% tổng số tiết của chương trình nghề phổ thông (nghỉ học không quá 7 tiết).

- Có đơn đăng ký dự thi theo mẫu.III. Tổ chức thi:

1. Danh sách thí sinh và phòng thi:

- Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo từng nghề và theo từng trường.

- Phòng thi được xếp riêng theo từng nghề, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 thí sinh.

- Trong mỗi hội đồng thi, việc lập danh sách thí sinh được sắp xếp theo vần (A, B, C..).

- Mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm 6 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết. Đảm bảo trong hội đồng thi không có thí sinh trùng số báo danh.

2. Môn thi, nội dung và hình thức thi:

- Môn thi: các nghề phổ thông được dạy trong cơ sở dạy nghề phổ thông 70 tiết do Bộ GD&ĐT quy định. Năm học 2014-2015, các học sinh của quận Tây Hồ đã theo học và đăng ký dự thi môn Tin học.

- Nội dung: trong phạm vi chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành.

- Hình thức: Thí sinh phải dự thi cả hai phần lý thuyết và thực hành

+ Lý thuyết : Thi viết 45 phút. Hệ số điểm bài thi là 1.

+Thực hành: Trình bày quy trình và làm sản phẩm, thời gian thi môn Tin là 60 phút. Hệ số điểm bài thi là 3.3. Ngày thi:

- Ngày thi lý thuyết: 29/01/2015.


- Ngày thi thực hành : Từ 02/02/2015 (chia theo ca).

4. Tổ chức coi, chấm thi

4.1. Thi lý thuyết, coi thi và chấm thi thực hành:

- Dự kiến chia thành 4 hội đồng coi thi Lý thuyết, coi và chấm Thực hành như sau:

+ Hội đồng thi tại THCS Chu Văn An gồm học sinh của trường THCS Chu Văn An . Chuẩn bị 25 phòng thi Lý thuyết và 3 phòng thi Thực hành.

+ Hội đồng thi tại THCS Đông Thái gồm học sinh của trường THCS Xuân La, Đông Thái, Đông Đô. Chuẩn bị 13 phòng thi Lý thuyết và 2 phòng thi Thực hành.

+ Hội đồng thi tại THCS Quảng An gồm học sinh của trường THCS Quảng An, Horizon, Tứ Liên, An Dương, Hàn Thuyên. Chuẩn bị 12 phòng thi Lý thuyết và 2 phòng thi Thực hành.

+ Hội đồng thi tại THCS Nhật Tân gồm học sinh của trường THCS Nhật Tân, Phú Thượng, Hà Nội-Academy. Chuẩn bị 13 phòng thi Lý thuyết và 2 phòng thi Thực hành.Mỗi phòng thực hành có 25 máy tính và từ 1 đến 2 máy in.

- Lãnh đạo hội đồng coi thi tại quận Tây Hồ:

+ Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng các trường THCS trong quận.

+ Phó chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng các trường đặt địa điểm thi.

+ Thư ký là thư ký HĐ nhà trường, tổ trưởng chuyên môn.

+ Giám thị coi thi lý thuyết là giáo viên các trường THCS trong quận.4.2. Chấm thi lý thuyết và coi, chấm thi thực hành

- Lãnh đạo hội đồng chấm thi thực hành tại quận Tây Hồ:

+ Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo phòng GD&ĐT .

+ Phó chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng các trường đặt địa điểm thi.

+ Thư ký là thư ký HĐ nhà trường, tổ trưởng chuyên môn.

- Lãnh đạo hội đồng chấm thi tại quận khác:

+ Phó chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng các trường THCS trong quận.

+ Thư ký là thư ký HĐ nhà trường, tổ trưởng chuyên môn.

- Giám khảo chấm thi lý thuyết, coi và chấm thi thực hành là giáo viên dạy môn Tin, Công nghệ các trường THCS hoặc giáo viên am hiểu nghề. Giám khảo chấm thi thực hành gồm 50% giáo viên trong quận, 50% giáo viên quận khác. Riêng bộ phận làm phách gồm 100% giáo viên quận khác.

- Mỗi trường thành lập 1 đoàn đi coi thi và 1 đoàn đi chấm thi gồm 1 Lãnh đạo, 1 Thư ký, 1 thanh tra. Số lượng giám thị và giám khảo theo phân bổ như sau:Trường

Số giám thị coi thi

Số giám khảo chấm thi

Chu Văn An

60

6 Tin, 2 Điện, 2 Làm hoa, 2 Nấu ăn

Đông Thái

40

3 Tin, 2 Điện

Xuân La

30

2 Tin, 1 Điện

Quảng An

25

2 Tin, 1 Điện

Tứ Liên

15

1 Tin

An Dương

20

1 Tin

Nhật Tân

30

2 Tin, 1 Điện

Phú Thượng

20

1 Tin, 1 Điện, 6 làm phách

Hà Nội-Academy

5

2 Tin

5. Thanh tra, giám sát

- Trước kỳ thi, phòng GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra chéo các điều kiện dự thi nghề của học sinh tại các trường THCS trong quận. Các trường THCS chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thi nghề gồm:

- Sổ đầu bài

- Sổ báo giảng

- Sổ điểm

- Danh sách kiểm dò đăng ký dự thi (theo mẫu)

- Bảng tổng hợp số liệu học sinh theo môn thi (theo mẫu)

Các trường nộp hồ sơ thi nghề, đồng thời cử người kiểm tra chéo hồ sơ tại phòng GD-ĐT. Thời gian kiểm tra: Dự kiến 8h00 ngày 16/12/2014.

- Phòng GD&ĐT cử thanh tra coi thi và giám sát chấm thi làm việc theo Quy chế thanh tra.

V. Tính điểm bài thi

1. Điểm bài thi:

- Điểm bài thi (Lý thuyết và Thực hành) được chấm theo thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo quy định:

+ Từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5.

+ Từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0.

- Điểm trung bình (ĐTB) của cả hai bài thi được tính như sau:

ĐTB =Điểm trung bình bài thi làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Tiêu chuẩn xếp loại và cấp chứng nhận:

- Cấp chứng nhận cho tất cả các thí sinhcó ĐTB của bài thi đạt từ 5,0 điểm trở lên ( không có bài thi nào đạt điểm dưới 3,0 ).

- Sở GD và ĐT in và cấp chứng nhận cho các thí sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh được cấp chứng chỉ xếp thành 3 loại theo tiêu chuẩn dưới đây :

+ Loại giỏi: ĐTB bài thi từ 9.0 đến 10 điểm .

+ Loại khá: ĐTB bài thi từ 7.0 đến dưới 9.0 và không có bài thi điểm duới 5.0.

+ Loại Trung bình: Các trường hợp còn lại.

VI. Lịch làm việc


Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

14h 28/11

Trưởng phòng họp với Sở GD&ĐT về tổ chức thi nghề. Nhận đơn thi nghề

Sở GD&ĐT

Từ 04/12

Trường phổ biến Hướng dẫn thi nghề tới học sinh

Trường THCS

10/12

Học sinh nộp đơn thi nghề, nộp lệ phí thi nghề cho trường (50.000đ/hs)

Trường THCS

8h30 10/12

Tập huấn máy tính cho cán bộ phòng GD về chương trình thi nghề

Sở GD&ĐT

12/12

Trường nộp đơn và lệ phí thi cho phòng GD. Nộp số lượng thí sinh, danh sách lãnh đạo hội đồng coi, chấm, nộp danh sách giám thị, giám khảo, làm phách (đ/c Hoa nhận)

Phòng GD-ĐT

Từ 12/12-16/12

Phòng GD cài đặt chương trình, nhập dữ liệu

Phòng GD in danh sách thí sinh để các trường cho học sinh ký xác nhận.Phòng GD-ĐT

16/12

Thu hồ sơ và kiểm tra chéo hồ sơ học nghề

Phòng GD-ĐT

22/12

Phòng GD nộp dữ liệu thi nghề, nộp số lượng thí sinh, số phòng thi; Danh sách lãnh đạo coi, chấm thi, làm phách

Sở GD&ĐT

05/01

Phòng GD-ĐT nhận chỉ tiêu giám khảo. Nộp lệ phí thi 

Sở GD&ĐT

12/01

Phòng GD-ĐT nộp danh sách lãnh đạo coi, giám khảo chấm. Mua giấy thi

Sở GD&ĐT

Từ 12/01 đến 17/01

Sở GD&ĐT đi kiểm tra điều kiện dự thi tại các hội đồng thi

Hội đồng coi

19/01

Phòng GD in danh sách hội đồng coi thi, phát cho các trường.

Phòng GD-ĐT

23/01

Phòng GD nhận quyết định coi, chấm, làm phách

Sở GD&ĐT

8h30 27/01

Tập huấn chủ tịch hội đồng coi, chấm

THPT CVA

14h 27/01

Tập huấn thanh tra thi

THPT CVA

28/01

Trường niêm yết danh sách thí sinh, ngày thi

Trường THCS

29/01/2015

6h00 : phòng GD nhận đề thi tại THPT CVA

7h30 : Họp hội đồng coi thi, phân công giám thị

8h45 : Tập trung thí sinh, khai mạc kỳ thi

9h00 : Thí sinh vào phòng thi

9h45 : Phát đề thi

10h00 : Tính giờ làm bài (Lý thuyết 45 phút)

11h15 : Họp tổng kết hội đồng coi thi

11h30 : Nộp bài thi, các biên bản về phòng GDTại các hội đồng thi8h 30/01

Làm phách kỳ thi

Phòng GD-ĐT

Từ 02/02

Coi và chấm thi thực hành theo ca

Tại các hội đồng thi

04/02

Chấm thi Lý thuyết

Phòng GD-ĐT

06/02

Phòng GD nộp đĩa ghi kết quả thi

Sở GD&ĐT

27/02

Phòng GD in và xác nhận kết quả thi

Phòng GD-ĐT

03/03

Phòng GD nộp bộ ghi điểm, biên bản...

Sở GD&ĐT

12/03

Phòng GD nhận kết quả thi

Sở GD&ĐT

14/03

Trường nhận kết quả thi

Phòng GD-ĐT

16/3

Trường nộp đính chính

Phòng GD-ĐT

10/4

Phòng GD nhận chứng nhận nghề

Sở GD&ĐT


(Lịch làm việc này thay cho giấy mời)


Nơi nhận:

- LĐ, CV tổ THCS;

- Các trường THCS;

- Lưu : VT.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Lê Hồng Vũ


TRƯỜNG THCS……………
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THI NGHỀ

NĂM HỌC 2014-2015


TT

Lớp

Số học sinh đủ điều kiện thi nghề

Môn

Ghi chú
Tổng toàn trường:

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG THCS……………
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI NGHỀ
I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI NGHỀ TẠI TÂY HỒ

Chức danh

Họ tên

Chức vụ

Nơi công tác

Chủ tịch (Phó CT)


Thư kýII. DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI NGHỀ

TT

Họ và tên

Môn

Đơn vị

Ghi chú

III. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI NGHỀ TẠI QUẬN KHÁC

Chức danh

Họ tên

Chức vụ

Nơi công tác

Phó chủ tịch


Thư ký


Thanh tra
IV. DANH SÁCH GIÁM KHẢO CHẤM THI NGHỀ

TT

Họ và tên

Môn

Đơn vị

Ghi chú

V. DANH SÁCH TỔ LÀM PHÁCH TẠI QUẬN KHÁC (Dành cho THCS Phú Thượng)

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị

Ghi chú

1…
Tổ trưởng

THCS Phú Thượng
6
Tổ viênGhi chú: Nộp các biểu mẫu này qua mạng cùng đơn, lệ phí thi cho đ/c Hoa vào ngày 12/12.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương