Ubnd huyÖntải về 54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích54 Kb.
#1642

UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 113 /PGD&ĐT-TC TP.Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2015V/v phân công tăng cường

môn Âm nhạc, Mỹ thuật

năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu giảng dạy bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ số lượng giáo viên nghỉ thai sản trong năm học tại các trường;

Phòng GD&ĐT Thành phố phân công tăng cường giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật cho các trường Tiểu học, THCS như sau:

A. Môn Âm nhạc:

* Giáo viên tăng cường trường THCS Ngọc Xuân:

- Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 31/5/2016:

1. Vương Tuấn Công (THCS Cao Bình): 06 tiết

2. Vũ Thị Ngọc Thư (THCS Thị Xuân): 05 tiết

* Giáo viên tăng cường trường THCS Hợp Giang:

- Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến hết học kỳ I:

1. Nguyễn Thị Thúy (THCS Tân An): 4 tiết- Thực hiện từ học kỳ II đến 11/3/2016;

1. Lã Thị Ngọc Lan (THCS Sông Hiến): 5 tiết;

2. Phùng Thị Phượng (THCS Tân Giang: 5 tiết;

B. Môn Mỹ Thuật:

* Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 31/5/2016:

1. Nông Văn Long: 08 tiết Tiểu học Tân Giang + 09 tiết Tiểu học Tân An;

2. Ngân Bá Duy: 10 tiết THCS Chu Trinh + 06 tiết THCS Hợp Giang;

3. Nông Thị Bé: 11 tiết Tiểu học Sông Hiến II + 05 tiết Tiểu học Vĩnh Quang;

4. Nông Thu Trang: 05 tiết Tiểu học Nam Phong + 05 tiết tiểu học Vò Đuổn;

5. Du Kiều Nga: 12 tiết Tiểu học Thị Xuân + 05 tiết Tiểu học Vò Đuổn;* Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 17/10/2015: Giáo viên tăng cường trường Tiểu học Hợp Giang:

1. Bùi Minh Nguyệt (Tiểu học Duyệt Trung): 08 tiết;

2. Nông Thị Huệ Hoa (Tiểu học Hòa Chung): 05 tiết;

* Thực hiện từ ngày 01/01/2016 đến 31/05/2016: Giáo viên tăng cường trường Tiểu học Sông Hiến I:

1. Bùi Minh Nguyệt (Tiểu học Duyệt Trung): 06 tiết;

2. Nông Thị Huệ Hoa (Tiểu học Hòa Chung): 04 tiết.

Trên đây là nội dung phân công tăng cường giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật của Phòng GD&ĐT Thành phố trong năm học 2015 - 2016. Đề nghị các nhà trường và giáo viên có tên ở trên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trao đổi với bộ phận phụ trách (Đ/c Nguyễn Thị Bích Diệp) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- LĐ PGD;

- Lưu. (Đã ký)
Nguyễn Kim Nhung

UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 112/PGD&ĐT-TC TP.Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2015V/v phân công tăng cường

môn Tin học, Tiếng Anh

năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu giảng dạy bộ môn Tin học, Tiếng Anh tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ số lượng giáo viên nghỉ thai sản trong năm học tại các trường;

Phòng GD&ĐT Thành phố phân công tăng cường giáo viên môn Tin học, Tiếng Anh cho các trường Tiểu học, THCS như sau:

A. Môn Tin học:

* Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 31/5/2016:

- Giáo viên tăng cường trường THCS Tân Giang: Dương Thị Nghiệp (THCS Chu Trinh): 10 tiết;

- Giáo viên tăng cường trường Tiểu học Duyệt Trung: Nguyễn Văn Hùng (Tiểu học Tân Giang): 07 tiết;* Giáo viên tăng cường trường THCS Tân An:

- Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 01/01/2016:

1. Lưu Thị Mai Chinh (Tiểu học Tân An): 07 tiết.- Thực hiện từ ngày 18/02/2016 đến 31/5/2016:

1. Vũ Thanh Thủy (THCS Hòa Chung): 07 tiết.

* Giáo viên tăng cường trường THCS Ngọc Xuân: Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 01/02/2016:

1. Dương Thị Nghiệp (THCS Chu Trinh): 06 tiết* Giáo viên tăng cường trường THCS Hợp Giang: Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 17/02/2016:

1. Vũ Thanh Thủy (THCS Hòa Chung): 12 tiết* Giáo viên tăng cường trường THCS Đề Thám: Thực hiện từ ngày 01/9/2015 đến 01/3/2016:

1. Hoàng Thị Thu Lợi (Tiểu học Đề Thám): 08 tiết

2. Nguyễn Hoàng Hải (THCS Cao Bình): 06 tiết

3. Lục Thị Duyên (Tiểu học Hòa Chung): 07 tiết

* Giáo viên tăng cường trường Tiểu học Ngọc Xuân: Thực hiện từ ngày 01/11/2015 đến 01/5/2016:

1. Lưu Thị Hằng (Tiểu học Sông Hiến I): 07 tiếtB. Môn Tiếng Anh:

* Thực hiện từ ngày 17/8/2015 đến 31/5/2016:

1. Nguyễn Thị Hải Hà (Tiểu học Ngọc Xuân): tăng cường 12 tiết Tiểu học Nam Phong;

2. Trịnh Thị Thu Hương (Tiểu học Hợp Giang): tăng cường 08 tiết Tiểu học Thị Xuân;

3. Âu Thị Bây (Tiểu học Vĩnh Quang): tăng cường 08 tiết Tiểu học Sông Hiến II;

4. Hà Thị Thơ (Tiểu học Hòa Chung): tăng cường 08 tiết Tiểu học Duyệt Trung;

* Thực hiện từ ngày 01/11/2015 đến 01/5/2016: Giáo viên tăng cường trường Tiểu học Chu Trinh:

1. Hứa Thị Vân (Tiểu học Tân Giang): 08 tiết;

2. Hoàng Thị Liền (Tiểu học Hợp Giang): 12tiết;

Trên đây là nội dung phân công tăng cường giáo viên môn Tin học, Tiếng Anh của Phòng GD&ĐT Thành phố trong năm học 2015 - 2016. Đề nghị các nhà trường và giáo viên có tên ở trên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trao đổi với bộ phận phụ trách (Đ/c Nguyễn Thị Bích Diệp) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- LĐ PGD; (Đã ký)

- Lưu.Nguyễn Kim Nhung

tải về 54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương