Ubnd huyÖn kim thµnhtải về 20.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.03.2019
Kích20.34 Kb.

UNBD HUYỆN KIM THÀNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: /QĐ-PGDĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKim Thành, ngày 12 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm và nghiệm thu chất lượng lớp 5

năm học 2015 - 2016
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM THÀNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Công văn số 278/PGDĐT-GDTH ngày 09/5/2016 về Tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 năm học 2015- 2016;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng GiaQUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi, chấm và nghiệm thu chất lượng lớp 5 năm học 2015 - 2016 tại trường Tiểu học Đồng Gia, gồm các ông (bà) có tên sau:

* Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh- Hiệu trưởng trường TH Đồng Gia

* Phó Chủ tịch Hội đồng:

1) Bà Nguyễn Thị Phương, Phó HT trường THCS Đồng Gia

2) Bà Đồng Thị Liễu, Phó HT trường TH Đồng Gia

* Thư ký Hội đồng: Bà Đồng Thị Oanh, Giáo viên trường TH Đồng Gia

* Các ủy viên:

1) Bà Đinh Thị Thảo, GV dạy môn Ngữ văn trường THCS Đồng Gia

2) Bà Nguyễn Thị Hương, GV dạy môn Toán trường THCS Đồng Gia

3) Bà Nguyễn Thị Yến, GV dạy môn Toán trường THCS Đồng Gia

4, Bà Nguyễn Thị Đằm, GV dạy lớp 5 trường TH Đồng Gia.

5, Bà Ngô Thị Thu Hiền, GV dạy lớp 5 trường TH Đồng Gia.

6, Bà Ngô Thị Hằng, GV dạy lớp 5 trường TH Đồng Gia.

Điều 2. Hội đồng coi, chấm và nghiệm thu chất lượng lớp 5 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, chấm bài theo quy định tại công văn số 278/PGDĐT-GDTH ngày 09/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

* Thời gian: 01 ngày, từ 7h00 ngày 17/5/2016.Điều 3. Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Đồng Gia, THCS Đồng Gia và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./.Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu GDTH.

TRƯỞNG PHÒNG


Bùi Văn KhoátПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương