Ubnd huyện vĩnh tưỜng ban chỉ ĐẠo xd ntmtải về 40.08 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích40.08 Kb.
#2721
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG

BAN CHỈ ĐẠO XD NTM

Số 699/KH - BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________Vĩnh Tường, ngày 06 tháng 7 năm 2011


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2020
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Căn cứ Thông tư số số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 09/4/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020.

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020.

Căn cứ Quyết định số 593//QĐ-CT ngày 11/5/2011 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2020.

Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 với các nội dung sau.

tải về 40.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương