Ubnd huyện thuận châUtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích42 Kb.
#1876

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 177/PGDĐT

Về việc thông báo thời gian, địa điểm, thành phần bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cốt cán môn tiếng Anh năm 2017Thuận Châu, ngày 14 tháng 9 năm 2017Kính gửi: Các trường Tiểu học Thị Trấn, Tiểu học Chiềng Pấc, Tiểu học Tông Cọ, THCS Chu Văn An, THCS Nậm Lầu.
Căn cứ Công văn số 1047/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2017; Căn cứ Công văn số 1379/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán môn tiếng Anh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên tham gai bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại trà; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cốt cán môn tiếng Anh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2017;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo về, thời gian địa điểm, thành phần tham gia đợt bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cốt cán môn tiếng Anh bậc Tiểu học và THCS năm 2017, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Đợt 1:

1.1. Thời gian: Từ 7h30’ ngày 18/9/2017 đến hết ngày 21/9/2017.

1.2. Địa điểm: Phòng máy Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Tây Bắc.

1.3. Thành phần:

- Bà Phùng Thị Thanh Ngoan - Giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học Thị Trấn;

- Bà Thái Thị Diệu Huế - Giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học Chiềng Pấc.

2. Đợt 2:

2.1. Thời gian: Từ 7h30’ ngày 25/9/2017 đến hết ngày 28/9/2017.

2.2. Địa điểm: Phòng máy Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Tây Bắc.

2.3. Thành phần:

- Bà Cà Thị Oanh - Giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học Tông Cọ;

- Bà Phạm Thị Nguyên - Giáo viên tiếng Anh trường THCS Chu Văn An;

- Ông: Hoàng Đức Vượt - Giáo viên tiếng Anh trường THCS Nậm Lầu.3. Đợt 3:

3.1. Thời gian: Từ ngày 29/9/2017 đến ngày 02/10/2017 (Giáo viên tự học có hướng dẫn, học online, soạn bài thực hành).

3.2. Thành phần: Toàn bộ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cốt cán theo Quyết định số 146/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Đợt 4:

4.1. Thời gian: Từ 14h00’ ngày 03/10/2017 đến hết ngày 06/10/2017.

4.2. Địa điểm:

- Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Thành Phố: Giáo viên Tiểu học;

- Trường THCS Lê Quý Đôn - Thành Phố: Giáo viên THCS.

4.3. Thành phần: Toàn bộ giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên cốt cán theo Quyết định số 146/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Ban giám hiệu các trường có giáo viên tham gia bồi dưỡng căn cứ lịch bồi dưỡng cử giáo viên tham gia đầy đủ đợt bồi dưỡng.

Lưu ý: Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1047/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2017.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS có giáo viên tham gia bồi dưỡng khẩn trương triển khai thực hiện. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai cần báo cáo kịp thời về phòng giáo dục và đào tạo (qua bộ phận chuyên môn ĐT: 02123.847.583) để được giải đáp./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Website: http://thuanchau.edu.vn- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Vũ Thị Thanh


tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương