Ubnd huyện thanh miệNtải về 9.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2019
Kích9.4 Kb.

UBND HUYỆN THANH MIỆN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 19 /PGD&ĐT-THTĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Thanh Miện, ngày 05 tháng 03 năm 2016Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 257/SGDĐT-VP ngày 02/03/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về việc tập huấn công tác Thi đau-Khen thưởng năm học 2015-2016;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong huyện một số việc như sau:

1. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Lịch cụ thể như sau:

- Lớp 1: Hiệu trưởng các trường Mầm non (tập huấn ngày 10-11/3/2016 tại Hội trường Khu sinh thái Âu cơ( số 01 dường Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương) do đồng chí Trần Thị Hoài ( Hiệu trưởng Mầm non thị trấn Thanh Miện) làm trưởng nhóm chịu trách nhiệm thông tin và liên hệ với Ban tổ chức lớp học.

- Lớp 2: Hiệu trưởng các trường Tiểu học tập huấn ngày 11-13/3/2016 tại Hội trường Khu sinh thái Âu cơ( số 01 dường Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương) do đồng chí Bùi Văn Chức (Hiệu trưởng Tiểu học Diên Hồng) làm trưởng nhóm chịu trách nhiệm thông tin và liên hệ với Ban tổ chức lớp học.

- Lớp 4: Hiệu trưởng các trường THCS tập huấn ngày 14-15/3/2016 tại Hội trường Khu sinh thái Âu cơ( số 01 dường Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương) do đồng chí (Hiệu trưởng THCS Hồng Quang) làm trưởng nhóm chịu trách nhiệm thông tin và liên hệ với Ban tổ chức lớp học.

Nhận được công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường bố trí công việc, dự tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VP.
TRƯỞNG PHÒNG
( Đã kí)


Trần Xuân DầnПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương