Ubnd huyện tam đẢOtải về 74.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích74.5 Kb.
#2516

UBND HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD&ĐT


Số: 508 /KH-PGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 2


Tam Đảo, ngày 30 tháng 10 năm 2017


KẾ HOẠCH

Công tác bảo đảm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo năm 2017

straight connector 1

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện Tam Đảo về công tác bảo đảm trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo năm 2017; Kế hoạch số 04/KH-TBBĐ ngày 16/10/2017 của tiểu ban Bảo đảm về bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 25/10/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về phối hợp bảo đảm trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo; trong phạm vi trách nhiệm được phân công; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch Công tác bảo đảm của Phòng GD&ĐT trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo năm 2017 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công về công tác bảo đảm trước, trong và sau diễn tập.

2. Công tác bảo đảm phải kịp thời, đáp ứng các yêu cầu theo phân công của tiểu ban Bảo đảm và Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ được phân công

Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị lực lượng đón và tiếp đại biểu, khách mời tham quan, đạo diễn trong các ngày diễn tập thử và diễn tập chính thức.2. Đối tượng tham gia:

Là giáo viên, nhân viên (viên chức) các trường mầm non, tiểu học và THCS.3. Số lượng tham gia: 01 cán bộ Phòng GD&ĐT làm đầu mối liên hệ với Văn phòng HĐND&UBND huyện và 12 nữ viên chức ngành GD&ĐT (có danh sách kèm theo).

4. Yêu cầu chung:

- Là viên chức nữ, độ tuổi trẻ;

- Có sức khỏe, nhiệt tình, nhanh nhẹn, năng động, có khả năng ứng xử tốt.

- Trang phục (theo hướng dẫn của Văn phòng HĐND và UBND huyện).5. Thời gian làm nhiệm vụ:

- Luyện tập tổng hợp: Ngày 11/11 và 12/11/2017;

- Diễn tập thử: Ngày 26/11 và 27/11/2017;

- Diễn tập chính thức: Ngày 29/11 và 30/11/2017.6. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Tam Đảo và thao trường Bản Long xã Minh Quang.

Nhiệm vụ cụ thể, thời gian, địa điểm làm việc, trang phục và những yêu cầu khác do Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GD&ĐT

- Lựa chọn, điều động viên chức làm nhiệm vụ theo các nội dung trên;

- Cử cán bộ phụ trách đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

- Thanh toán kinh phí làm thêm giờ cho giáo viên được bố trí dạy thay những người đi làm nhiệm vụ theo quy định.2. Các trường mầm non, tiểu học và THCS có viên chức tham gia làm nhiệm vụ

- Thông báo cho viên chức đi làm nhiệm vụ theo công văn triệu tập của Phòng GD&ĐT. Đôn đốc thực hiện đúng yêu cầu. Quán triệt tinh thần trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Bố trí người làm việc thay cho những người đi làm nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch Công tác bảo đảm của Phòng GD&ĐT trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo năm 2017. Phòng GD&ĐT báo cáo Trưởng tiểu ban Bảo đảm xem xét, phê duyệt./.Nơi nhận:

- Tiểu ban Bảo đảm;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Webside Phòng;

- Lưu: VT.


TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


Nguyễn Văn Tiến

UBND HUYỆN TAM ĐẢOPHÒNG GD&ĐTDANH SÁCH

Cán bộ, viên chức tham gia làm nhiệm vụ trong diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Đảo năm 2017

(kèm theo Kế hoạch số: 508 /KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2017 của Phòng GD&ĐT)


Stt

Họ và tên

Chức vụ-đơn vị công tác

Ghi chú

1

Trần Thị Hằng

Chuyên viên Phòng GD&ĐT

Quản lý

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân viên Trường MN Minh Quang
3

Lưu Thị Thanh Hiền

Nhân viên Trường MN Minh Quang
4

Nguyễn Hương Mai

Nhân viên Trường MN Tam Quan
5

Triệu Thị Hà

Nhân viên Trường MN Hợp Châu
6

Lê Bảo Yến

Nhân viên Trường MN Hồ Sơn
7

Lăng Thị Kim Duyên

Nhân viên Trường THCS Tam Đảo
8

Lê Thị Diễm Loan

Nhân viên Trường THCS Hợp Châu
9

Phạm Thị Hường

Nhân viên Trường THCS Đại Đình
10

Hoàng Thị Ngọc

Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tiến
11

Phạm Thị Hà

Giáo viên Trường TH Tam Quan II
12

Vũ Lan Ánh

Giáo viên Trường TH Tam Quan II
13

Lê Thị Thanh Hường

Giáo viên Trường Tiểu học Hợp Châu
14

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên Trường Tiểu học Hồ Sơn

Dự khuyết

15

Đặng Thị Hằng

Giáo viên Trường TH Minh Quang I

Dự khuyết

16

Trần Thị Nhung

Giáo viên Trường THCS Minh Quang

Dự khuyết

17

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi

Dự khuyết
Каталог: UserFiles -> HEAD784 -> vanban
UserFiles -> 200 CÂu hỏI/ĐÁp về MÔi trưỜNG
UserFiles -> ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sản
UserFiles -> Tỉnh ủy bà RỊa-vũng tàU ĐẢng cộng sản việt nam
UserFiles -> Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Vô gi¸o dôc tiÓu häc båi d­ìng
vanban -> Mẫu số 05-ttr
vanban -> Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
vanban -> Ubnd huyện tam đẢo phòng gd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Ubnd huyện tam đẢo phòng gd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> V/v tổ chức triển khai dạy học tiếng Anh cấp tiểu học từ năm học 2017-2018
vanban -> Phòng gd&Đt số: 506 /kh pgd&Đt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 74.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương