Ubnd huyện nậm nhùn ban chỉ ĐẠo phongtràO"tdkxdđsvh"


IV. ĐỀ XUẤT KIẾN, KIẾN NGHỊtải về 79.85 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích79.85 Kb.
#1651
1   2   3   4

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá xã; thôn, bản.

Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa ở xã, thị trấn.

Tăng nguồn kinh phí cho Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở.2. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đầu tư trang thiết bị cho các thiết chế nhà văn hóa và các hoạt động văn hóa, thể thao cho cơ sở.

Mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ xã, huyện và được tham quan học hỏi các tỉnh về công tác phong trào.

Trên đây là Báo tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoa” giai đoạn 2000 - 2015 của BCĐ Phong trào"TDĐKXDĐSVH" huyện Nậm Nhùn./.Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo PT tỉnh;

- Sở Văn hoá, TT&DL tỉnh;

- Phòng NSVH&GĐ Sở Văn hoá;

- TT Huyện uỷ (b/c);

- TT HĐND,UBND huyện (b/c);- Lưu HS BCĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Hà Văn SơnPhụ biểu kết quả thực hiện 15 năm Phong trào “TDĐKXDĐSVH”

(Kèm theo Báo cáo số......./BC-BCĐ ngày tháng ...... năm 2016 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Nậm Nhùn)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
I

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH”

1

Cấp huyện

BCĐ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01
2

Cấp xã

BCĐ

0

0
0

0

0

0

0

0

01

01

01
3

Cấp bản

BVĐ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01
II

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHONG TRÀO

1

Cấp huyện, thành phố

Lớp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

01

01
2

Cấp xã, phường, thị trấn

Lớp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
III

PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ

1

Tổng số hộ gia đình

Hộ GĐ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4808

4874

5024
2

Gia đình được công nhận văn hoá

Hộ GĐ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2901

3114

3768
3

Đạt tỷ lệ %/tổng số hộ gia đình

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,8

70

75
IV

PHONG TRÀO XÂY DỰNG BẢN, KHU PHỐ VĂN HOÁ

1

Tổng số bản khu phố

Bản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

70

73
2

Bản, khu phố được công nhận văn hoá

Bản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

42

51
3

Đạt tỷ lệ %/tổng số bản, khu phố

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,7

60

70
V

PHONG TRÀO XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP VĂN HOÁ

1

Tổng số cơ quan, đơn vị, trường học.

Đơn vị

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

92

94
2

Cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận văn hoá

Đơn vị

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

60

85
3

Đạt tỷ lệ %/Tổng số CQ, ĐV, TH

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,5

65,5

90
VI

XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ

1

Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn

Nhà

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

04

06
2

Nhà văn hoá bản, khu phố

Nhà

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

30

40
VII

ĐỘI VĂN NGHỆ

1

Số xã có Đội văn nghệ0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

03

5
2

Số bản, khu phố có Đội văn nghệ

Bản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

15

31

Đã có QĐ

3

Đạt tỷ lệ %/tổng số bản, khu phố

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,42

21,4

42,4
VIII

SỐ BẢN, KHU PHỐ CÓ QUY ƯỚC, HƯƠNG ƯỚC

1

Số bản, khu phố có quy ước, hương ước

Bản
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73
2

Đạt tỷ lệ %/tổng số bản, khu phố

%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100
IX

KINH PHÍ DÀNH CHO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÒNG TRÀO

1

Kinh phí nhà nước cấp

Triệu đồng
0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

30
2

Kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể

Triệu đồng
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tải về 79.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương