Ubnd huyện nậm nhùn ban chỉ ĐẠo phongtràO"tdkxdđsvh"


Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhtải về 79.85 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích79.85 Kb.
#1651
1   2   3   4

5.4. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Là cơ quan mời tham gia thành viên BCĐ của huyện. Phát huy vai trò của tuổi trẻ, những năm qua, thanh niên huyên Phong Thổ đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần to lớn trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để phong trào đạt được hiệu quả cao Đoàn thanh niên các cấp trên đia bàn huyện đã có nhiều phong trào hoạt động sôi nổi tham gia vào các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, có ý thức trách nhiệm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nhiều phong trào xung kích, vượt khó của thanh niên góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực. Cán bộ và tổ chức Đoàn thường xuyên, theo dõi và hướng dẫn thanh niên, kịp thời uốn nắn và xử lý các biểu hiện lệch lạc trong việc tham gia sáng tạo, cũng như hưởng thụ văn hoá tinh thần qua các kênh thông tin. Trong những năm qua Huyện đoàn làm tốt công tác vận động thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới được 15 buổi đã thu hút trên 650 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

5.5. Hội Phụ nữ huyện

Là cơ quan mời tham gia thành viên BCĐ của huyện. Với chức năng nhiệm vụ của Hội. Hội đã xây dựng các kế hoạch, văn bản để triển khai phong trào nhằm phát huy khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở các cấp Hội phụ nữ, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo các lĩnh vực văn hoá xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Đã xây dựng và thành lập các mô hình phát triên triển kinh tế, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thành lập các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Phụ nữ không sinh con thứ 3; Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ phụ nữ tự quản đường biên mốc giới….các câu lạc bộ luôn duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ, mô hình đã đem lại hiệu quả tuyên truyền cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ và nhân dân. Tính đến nay trong toàn huyện có 25 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3, 9 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, 2 tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc giới. Hội luôn triển khai các hoạt động tuyên truyền về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với phong trào của Hội, thường xuyên lồng ghép các hoạt động tuyên truyền với sinh hoạt Hội, sinh hoạt các câu lạc bộ được 50 buổi với hơn 4560 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Hôc trợ 8 “mái ấm tình thương”; xây dựng quỹ tiết kiệm tại các xã được trên 100 triệu đồng để giúp các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn không láy lãi để sản xuất, chăn nuôi xóa đói, giảm nghèo. Ngoài ra Hội LHPN còn tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia đóng góp ngày công trong các hoạt động như: góp ngày công lao động làm đường bê tông liên bản liên xã trong công cuộc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới tại các xã, bản được trên 1000 ngày công; đóng góp ngày công giúp các hộ gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp lễ tiết và hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn làm cỏ nương ngô, làm cỏ ruộng, cấy lúa... được trên 1.200 công.6. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào “ TDĐKXDĐSVH” Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt nhiều kêt quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới. Phong trào cũng đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nâng cao ý thức làm chủ tập thể xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tốt đẹp. Trong năm 2015 số cơ quan đơn vị đăng ký 88/94 cơ quan. Có 85 cơ quan đạt tiêu chuẩn chiếm 90%.7. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Việc quán triệt sâu rộng Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, các văn bản của tỉnh, của huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cùng với xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn. Trong những năm qua không xảy ra trường hợp nào vi phạm quy định, 100% không có các hiện tượng mê tín, dị đoan trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, tuy nhiên còn nhiều phong tục lạc hậu chưa được khắc phục đó là lợi dụng tập tục văn hóa đánh bạc ở đám ma. Nhìn chung công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, MTTQ Việt Nam huyện. UBND cấp xã trong hướng dẫn, phê duyệt hương ước, quy ước các bản. Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện đã có 73/73 bản có hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc. Nội dung của các bản quy ước dễ hiểu, các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, việc ăn ở, đi lại, chấp hành pháp luật đã được cụ thể hóa ở mỗi bản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Việc cưới: Nhận thức của nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống mới, đa số các đám cưới đã được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, vui tươi lành mạnh theo nếp sống văn hóa mới phù hợp với tập quán tốt đẹp của từng dân tộc. Các thủ tục mang tính phong tục, tâp quán của từng dân tộc được tổ chức đơn giản không kéo dài ngày linh đình, vẫn giữ gìn và phát huy được giá tri văn hóa truyền thống trong việc cưới, thực hiện đúng luật hôn nhân gia đình, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu như thách cưới cao bằng bạc trắng, ở rể lâu năm, không cò tình trạng cản trở hôn nhân tự nguyện, đám cưới thực hiện đúng hương ước, quy ước thôn, bản đề ra.

- Việc tang: Đa số được thực hiện theo nếp sống mới, theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, đúng hương ước, quy ước của thôn bản, đám tang không tổ chức rườm rà, để kéo dài ngày quá thời gian quy định, phù hợp với điều kiên kinh tế gia đình; tục cúng giỗ được tổ chức trong nội tộc con cháu gia đình, nhận thức của người dân có sự triển biến, nâng cao đã loại bỏ dần những hủ tục, thủ tục rườm rà, tập quán lạc hậu, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

- Lễ hội: Các lễ hội trên địa bàn huyện hàng năm được tổ chức đều thực hiện tốt theo nếp sống văn minh. Không có lễ hội mang tính chất mê tín dị đoan trên địa bàn huyện. Hàng năm huyện luôn tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc. Tổ chức lễ hội văn hoá dân tộc Mảng tại xã Trung Chải, tổ chức Lễ hội đua thuyền Đuôi én tại xã Lê Lợi . Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội đã đem lại sự văn minh tiến bộ cho mỗi con người, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và được nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới toàn diện của Đất nước, khắc phục khó khăn vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

8. Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển

8.1. Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Công tác xây dựng thiết chế văn hóa đã được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận tính đến nay trên địa bàn huyện có: Hiện trên địa bàn huyện có tổng số 47 nhà văn hóa trong đó có 7 nhà văn hóa xã và 40nhà văn hóa bản. Trong 40 nhà văn hóa xã, bản có 38 nhà văn hóa xã, bản được đầu tư các trang thiết bị, thiết chế văn hóa từ nguồn tái định cư và nghị quyết 13, để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và là nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc được cấp như: bàn ghế, tăng âm, loa đài, micro,..... Tuy nhiên việc việc quản lý hoạt động của Nhà văn hóa xã, bản hoạt động còn hạn chế. Trong 40 nhà văn hóa xã, bản có 50% các trang thiết bị được cấp chưa thực sự phát huy hiệu quả do nhiều yếu tố: một số nhà văn hóa bản khi được cấp chưa có điện; ở một số bản do trình độ dân trí hạn chế nên chưa có sự tấp huấn, hướng dẫn, các bản không biết hoặc không nắm rõ cách sử dụng; ở một số bản hệ thống các trang thiết bị được cấp chất lượng chưa đảm bảo, dễ hỏng hóc, khi hỏng hóc lại không có kinh phí sửa chữa, không được bảo hành nên bỏ không sử dụng; ở đa số các bản, nhà văn hóa không được cấp các trang thiết bị: bàn, ghế, trang trí khánh tiết nên phải để các trang thiết bị ở nhà trưởng bản hoặc ở hộ dân nào đó nên không được thường xuyên sử dụng, dễ hỏng hóc….; gần 30% các trang thiết bị được cấp hiện nay đã hỏng hóc toàn bộ không thể sử dụng được.2.8. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được phát triển sâu rộng trên địa huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện có 50 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên trong đó có 31 đội có quyết định thành lập thành viên của đội văn nghệ ở các lứa tuổi khác nhau. Hoạt động của các đội văn nghệ đều chưa có kinh phí để duy trì và phát triển. Tuy nhiên ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhân dân đã được nâng lên rõ rệt qua các hoạt động của các đội văn nghệ.

Phong trào thể dục thể thao phát triển tốt, các hoạt động thể dục thể thao được duy trì luyện tập và thi đấu thường xuyên qua các giải tổ chức tại huyện và tham gia thi đấu tại tỉnh. Hàng năm, tổ chức từ 5-7 giải thể thao tại huyện và tham gia từ 4-6 giải thể thao của tỉnh đạt kết quả cao. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể thao ngày một nâng cao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện có những bước phát triển mạnh, có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản, khu phố văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá, doanh nghiệp giỏi; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã được các cơ sở, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng, thực hiện đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc.2. Hạn chế

Là huyện vùng cao biên giới giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, trình độ dân trí thấp, đời sống cơ sở vật chất còn thiếu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai, thực hiên phong trào . Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, do đó chưa tự giác, phấn đấu tham gia xây dựng phong trào.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số thanh viên BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp huyện chưa được thường xuyên, chưa liên tục, việc hướng dẫn, triển khai, thực hiện phong trào đến cơ sở chưa sâu sát. Các thành viên Ban chỉ đạo chủ yếu là kiêm nhiệm nên đôi lúc chưa chủ động đôn đốc cơ sở phụ trách theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo Quy chế đã đề ra.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên công tác vận động, đăng ký tham gia thực hiện danh hiệu “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” chưa hưởng ứng cao.3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thường trực Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện, sự chỉ đạo về chuyên môn của BCĐ tỉnh. Trong những năm qua công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển tốt đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, được nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luât của Nhà nước, tích cực chăm lo sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ngừng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phòng trào xây dựng thôn, bản văn hoá, gia đình văn hoá, ấm no, hạnh phúc.

Để đạt được kết quả trên trong những năm qua các cơ quan thành viên BCĐ huyện đã bám sát kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị mình. Tổ chức tốt các hoạt động đưa tuyên truyền về cơ sở. Phối hợp với các xã tổ chức tốt các Lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Phong trào thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ trên địa bàn phát triển tốt, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ được duy trì luyện tập và tham gia các hội thi, hội diễn, thi đấu qua các giải tổ chức tại huyện và tỉnh tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

3.2 Nguyên nhân hạn chế yếu kém

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế nhất định cần được khắc phục để nâng cao chất lượng phong trào.

Công tác triển khai, thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" ở các cấp tuy có buớc phát triển nhưng chưa đồng đều. Phong trào phát triển chưa thường xuyên, chưa ổn định, có nơi phong trào chưa có chiều sâu, sự phối hợp giữa các ban ngành vẫn còn có hạn chế, chưa đồng bộ.

Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ sở có lúc chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào ở một số cơ sở hoạt động chưa thường xuyên. Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đều có sự thay đổi. Cán bộ chuyên trách một số xã chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn, thường xuyên thay đổi vị trí công tác, kinh nghiệm triển khai, thực hiện phong trào còn hạn chế.

Nhận thức về phong trào "TDĐKXDĐSVH" của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thật sự được quan tâm đúng mức, xây dựng GĐVH, thôn, bản, khu phố văn hóa có nơi chất lượng chưa cao. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân nhất là ở cơ sở chưa đồng đều, chưa có tính tự giác, còn chậm ở một bộ phận nhân dân. Vì vậy chưa khơi dậy được sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

Các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn nghèo nàn, mức hưởng thụ sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân chưa cao nhất là đối với các xã vùng cao biên giới

Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của huyện và các xã, thị trấn còn hạn chế, công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn gặp khó khăn, kinh phí dành cho tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thôn bản, khu phố chưa đáp ứng được yêu cầu.IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

1.Yếu tố quyết định để triển khai phong trào một cách tích cực và mang lại hiệu quả là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp, đồng thời phát huy vai trò vận động của các tổ chức quần chúng. Thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua hiện có trong xã hội để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phải thực hiện nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra nhằm huy động sức mạnh của toàn dân theo nguyên tắc tự giác, tự quản là chủ yếu.

2. Ban chỉ đạo các cấp cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, bổ sung những vấn đề cần thiết, thích hợp nhằm đảm bảo nội dung, tránh sự chồng chéo thiếu đồng bộ.

3.Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm trong nhân dân, động viên toàn dân tự giác tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa.

4. Có chính sách ưu đãi các nghệ nhân, các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp trong việc tuyên truyền vận động thực hiện phong trào ở cơ sở.

5. Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ văn hóa các xã, thị trấn để có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể dục thể thao của huyện.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện

phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016 – 2020

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn huyện phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất được nâng lên trong những năm tiếp theo. Mục tiêu từ nay đến năm 2020:

- Số hộ gia đình được công nhận hộ gia đình văn hoá từ 80% trở lên.

- Số thôn, bản được công nhận từ 80% trở lên thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa năm.

- Số cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp được công nhận từ 90% trở lên cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là 4 xã.2. Chỉ tiêu phấn đấu

Phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu đã đưa ra

- 80% Số hộ gia đình được công nhận hộ gia đình văn hoá .Trong đó chú trọng về chất lượng gia đình văn hóa phải được nâng lên.

- 80% trở lên thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. Trong đó chất lượng thôn, bản văn hóa phải được nâng lên.

- 90% trở lên cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chú trong nâng cao về chất lượng

- 4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mớiII. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH” rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở các địa bàn

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động từ huyện tới cơ sở đưa số lượng và chất lượng các hộ gia đình, bản, cơ quan, đơn vị trường học văn hóa ngày càng được nâng lên và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân, cán bộ, đảng viên trên toàn huyện.

Thực hiện nghiêm túc việc bình xét, công bố Quyết định và biểu dương khen thưởng vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Ban chỉ đạo các xã, phường hằng năm tổ chức tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tuyên dương GĐVH tiêu biểu xuất sắc

2. Xây dựng gương “ Người tốt, việc tốt"

Hàng năm, từ huyện đến cơ sở cần bầu chọn và tổ chức biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong dịp sơ kết, tổng kết, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc… qua đó, nhiều hộ GĐVH gương mẫu, những mô hình mới, những cách làm hay ở các địa phương, đơn vị được nêu gương, tôn vinh để mọi người có thể học tập, rút kinh nghiệm. 

3. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Tiếp tục củng cố chất lượng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương. Đồng thời nâng cao trách nhiệm chính quyền địa phương trong việc đưa ra các tiêu chí bình xét các gia đình văn hóa theo đúng tiêu chuẩn của Bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện ở địa phương. Phấn đấu số hộ gia đình văn hóa đạt trên 80%.

4. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa

BCĐ các cấp chấn chỉnh lại việc bình xét, đánh giá xếp loại cho đúng thực chất; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đúng việc xét công nhận “Gia đình Văn hóa”, “Bản, Khu phố Văn hóa” theo hướng dẫn số 23/BCĐ, ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5. Phát huy vai trò cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dưng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới

Tiếp tục tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, từng khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, gắn với tuyên truyền thực hiện chủ trương, nội dung về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.6. Xây dựng công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Các tổ chức công đoàn cần huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh nhận thức của CNVCLĐ về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào, đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị.7. Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tổ chức thành viên cần xây dựng các mô hình tự quản đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình cụ thể để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, mỗi địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới.

8. Xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị gia đình, cộng đồng, dân tộc Việt Nam. Thực hiện chiến lược quốc gia về gia đình Việt Nam. Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh, nhất là việc cưới, việc tang, lễ hội.

9. xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở; phát triển phong trào văn hoá, thể thao quần chúng

Cần nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hoá, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý nhà văn hoá, quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng tổ chức hoạt động trong đó có sự đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân.

Tăng cường nâng cao công tác kiểm tra, giám sát sử dụng các thiết chế văn hoá, kịp thời phát hiện khắc phục những sai lệch tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, các nhân trong việc quản lý các hoạt động.

III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở huyện và cấp xã.

2. Phát huy vai trò của BCĐ phong trào từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự thống nhất giữa các ngành, đoàn thể; Nâng cao trách nhiệm hơn nữa của từng thành viên BCĐ các cấp trong triển khai, thực hiện lồng ghép giữa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan với phong trào.

3.Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời bình xét, khen thưởng đối với gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, các thôn, bản, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp có thành tích tốt trong phong trào.

4. Đa dạng hóa nội dung, phương thức triển khai, thực hiện phong trào.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện phong trào.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác phong trào.

7. Tăng cường nguồn lực phát triển vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở với sự hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, ổn định về tổ chức và hoạt động, ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các xã vùng cao, biên giới của huyện còn nhiều khó khăn.
tải về 79.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương