Ubnd huyện nậm nhùn ban chỉ ĐẠo phongtràO"tdkxdđsvh"tải về 79.85 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích79.85 Kb.
#1651
  1   2   3   4

UBND HUYỆN NẬM NHÙN

BAN CHỈ ĐẠO

PHONGTRÀO"TDKXDĐSVH"
Số: /BC - BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nậm Nhùn, ngày tháng 7 năm 2016


BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 -2015)
PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình triển khai kết quả thực hiện

phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000 – 2015
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND huyện về sự nghiệp phát triển văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động trong việc thực hiện phong trào; đời sống văn hóa nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết cần cù trong lao động, vượt khó khăn, hăng hái tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

2. Khó khăn

Là một huyện biên giới, giao thông đi lại khó khăn,thời tiết bất thường, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Huyện có 11dân tộc anh em cùng sinh sống; đời sống còn gặp nhiều khó khăn nghèo nàn, lạc hậu, mỗi dân tộc có nhiều phong tục tập quán khác nhau, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền thực hiện phong trào. Sự tiếp thu kiến thức, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí phát triển không đồng đều.

Cơ sơ vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động văn hóa còn nhiều thiếu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp lập của Nhà nước đến nhân dân các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện chủ yếu kiêm nhiệm, thời gian tham gia hoạt động chỉ đạo công tác phong trào còn hạn chế. Một số cán bộ văn hóa các xã trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa qua đào tạo, khả năng tiếp nhận và tham mưu triển khai văn bản đối với BCĐ xã chưa kịp thời theo đúng thời gian quy định.II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Cấp huyện

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và sự tham gia phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện về thực hiện đăng ký “xây dựng đời sống văn hoá tại công sở” góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chính vì vậy ngay từ khi huyện đi vào hoạt động. Huyện ủy Nậm Nhùn đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Thực hiện Thông báo kết luận số 864-TB/TU, ngày 13/8/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong đó có nội dung về đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở; như nhà văn hóa, sân vận động, hiệu sách, thư viện trên địa bàn huyện; xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2013-2015.

UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện. Trong những năm qua Ban chỉ đạo phong trào đã chủ động tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trên địa bàn huyện nhằm phù hợp với từng năm, từng giai đoạn. Các văn bản trên đã được tổ chức phổ biển, triển khai đến tận các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn và trên cơ sở đó từng các cơ quan thành viên phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào. Như ban hành các văn bản công văn, kế hoạch hoạt động BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" từng năm và giai đoạn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp triển khai, thực hiện phong trào, đăng ký xây dựng thôn, bản; gia đình; cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm và trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hoá; thôn, bản văn hoá; cơ quan đơn vị, trường học và danh nghiệp đạt chuẩn văn hoá hàng năm. Các thành viên Ban chỉ đạo luôn phối hợp cùng tham gia công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện phong trào qua những đợt triển khai hoạt động lồng ghép với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội. Từng bước đưa phong trào đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả được nâng lên.

Trong những năm qua Ban chỉ đạo phong trào đã chủ động tham mưu xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trên địa bàn huyện nhằm phù hợp với từng năm, từng giai đoạn. cụ thể : Kế hoạch số 30/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện Nậm Nhùn về việc Triển khai cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015; Hướng dẫn số 01/HD- BCĐ, ngày 15/10/2014 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nậm Nhùn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; bản văn hoá; cơ quan danh nghiệp; trường hoc có đời sống văn hoá năm 2014; Công văn số: 434/CV-BCĐ ngày 28/10/2014 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Nậm Nhùn về việc bình xét gia đình văn hóa, bản văn hóa; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2014; ", Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nậm Nhùn hoạt động có hiệu quả cũng như đánh giá được các kết quả đạt được và chỉ ra các thiếu sót hạn chế UBND huyện đã Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động của phong trào như: Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 02/4/2015 về việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các cơ quan, đơn vị các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 8/4/2015 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Thông báo số 344/TB-BCĐ ngày 13/4/2015 của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Nậm Nhùn về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra hoạt động phong trào, Công văn số 1289/CV-BCĐ, ngày 8/10/2015 về việc triển khai, hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015.

* Công tác tuyên truyền xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, tiếp tục được đẩy mạnh gắn với tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng- rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các Câu lạc bộ và trong các cuộc họp nhân dân tại tổ bản.Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Kết quả tuyên truyền lồng ghép các hoạt động của huyện được 100 buổi. Đài Truyền thanh –Truyền hình huyện thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt. Kết quả tuyên truyền 371 tin, bài, phóng sự.2. Cấp xã

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, UBND các xã, thị trấn cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các xã, thị trấn đi vào hoạt động từng bước nâng cao chất lượng phong trào.

Ban chỉ đạo các xã, thi trấn luôn làm tốt vai trò nòng cốt trong quá trình triển khai, thực hiện ở cơ sở thành lập các Ban vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” Vận đông các thôn, bản sửa đổi và xây dựng các quy ước, hương ước tại địa bàn dân cư phù hợp với từng vùng, từng dân tộc; vận động ăn uống hợp vệ sinh, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà và thực hiện tốt cuộc vận động "Sạch bản mường, tốt ruộng nương" của Ban chỉ đạo phong trào"TDĐKXDĐSVH" tỉnh Lai Châu phát động.

Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật đưa các loại giống cây trồng mới có năng xuất cao và thâm canh tăng vụ. từng bước xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho gia đình.II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến”.

Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, bản và đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện như: Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang nhân dân; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội... nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ và nhiều cơ quan, ban ngành trong toàn huyện có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo... đã được tuyên dương khen thưởng tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, huyện, ngành... đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn huyện. Tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào. Kết quả phong trào thi đua yêu nước từ năm 2013 đến nay UBND huyện đã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 252 tập thể; 2144 cá nhân; công nhân chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 419 các nhân; tặng giấy khen cho 227 tập thể và 787 các nhân hoàn thành tốt hiệm vụ..... …ngoài ra còn nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành trung ương và tỉnh tặng nhiều danh hiệu.....

Trong những năm qua Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện, Báo Lai Châu giới thiệu các gương “người tốt, việc tốt” điển hình tiên tiến để đồng bào các dân tộc học tập và noi theo như năm 2013 hộ gia đình bà: Vàng Thị Lơi bản Nậm Manh, xã Nậm Manh; ông: Lù Văn Vui bản Phiêng Luông II, xã Nậm Hàng; ông: Lù Văn Hoàn bản Nậm Na, xã Lê Lợi; ông: Khoàng Văn Ngó Pa Kéo, thị trấn Nậm Nhùn. với mô hình làm kinh tế giỏi : Năm 2014 là các hộ gia đình Lưu Hán Kỳ, bản Phiêng Luông II, Nậm Hàng Mô hình kinh doanh giỏi; Ông: Tẩn Văn En bản Tá Ngá xã Nậm Chà mô hình chăn nuôi giỏi, Bà: Khoàng Thị Tiên bản Nậm Nhùn, TT Nậm Nhùn với mô hình chăn nuôi, kinh doanh giỏi, cô giáo Bích Hoa trường THPT Nậm Nhùn, mô hình giỏi việc trường đảm việc nhà, Cô giáo Lù Hiền, trường Tiểu học Thị trấn giáo viên dạy giỏi; năm 2015 bà Lò Thị Thiên ở thị trấn Nậm Nhùn làm kinh tế giởi; hộ ông Chảo San Tình xã Nậm Chà; hộ ông Lù Văn Khoắn xã Lê Lợi. Mô hình tái hoà nhập cộng đồng có ông Lường Văn Phát xã Mường Mô, ông Lù Văn Chấn xã Lê Lợi.2. Phong trào xây dựng ‘Gia đình văn hóa” góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hoá, đời sống kinh thế xã hội.

Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa, chính vì vậy Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền đến các hộ gia đình và đạt được một số kết quả như sau: Kết quả thực hiện: số gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa 3.928 công nhận 3.768 hộ đạt 75%, trong đó gia đình giữ vững gia đình văn hoá nhiều năm liền có 1.074 hộ chiếm 28,5%.

* Công tác xoá đói giảm nghèo và dạy nghề cho lao động nông thôn; tạo việc làm; bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân; chính sách đối với người có công; giáo dục và đào tạo; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả thực hiện: Trong năm qua tổng số hộ giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện 1.747 hộ, chiếm 36,3% , thoát nghèo 519 hộ, tái nghèo 34 hộ, số hộ nghèo phát sinh 251 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 34,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 34,4% vượt chương trình hành động đề ra. Mỗi năm tạo việc làm cho 600 lao động.

* Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 02/10 đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới chiếm 0,2 %

* Công tác gia đình luôn được sự quan tâm của các cấp các ngành, chính quyền địa phương chính vì vậy UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình (1) 1 và hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo nên các vụ bạo lực đã được đẩy lùi. Trong thời gian qua, trên địa bàn toàn huyện xảy ra 33 vụ bạo lực gia đình trong đó bạo lực về kinh tế 27 vụ, thân thể 06 vụ, không có trường hợp nào phải xử phạt vi phạm hành chính, Tình trang hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn được đẩy lùi (2). Đã có 4/11 xã, thị trấn thành lập CLB phòng, chống BLGĐ và xây dựng địa chỉ tin cậy có 27 câu lạc bộ và 27 địa chỉ tin cậy.(3)3. Phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa

Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn, bản, văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, phát động rộng khắp tới các thôn, bản của11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đời sống người dân ngày càng phát triển, kinh tế ổn định, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở các thôn, bản đang ngày càng phát triển. Hầu hết các thôn, bản đều có đội văn nghệ, một số bản vùng thấp còn có từ 1 đến 2 đội văn nghệ. Công tác từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, kế hoạch hóa gia đình... xây dựng thôn, bản văn hóa được thực hiện theo quy định. Mỗi năm số thôn, bản được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa đều tăng. Việc bình xét thôn, bản văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn hướng dẫn của BCĐ tỉnh. Đến nay toàn huyện đã có 61/73 bản bản đăng ký xây dựng bản văn hoá chiếm 83% số bản được công nhận 51 đạt 70%. trong đó có 39 bản công nhận mới chiếm 76,4%, 12 bản duy trì giữ vững danh hiệu hàng năm Phong trào xây dựng thôn, bản văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn, bản. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên. Việc thực hiện Quy ước thôn, bản, khu phố văn hóa đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Thông qua Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, tham gia xây dựng các Quy ước xây dựng thôn, bản, khu phố văn hoá. Năm 2013 UBND huyện ban hành kế hoạch số 07/KH- UBND ngày 13/2/2014 về triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện; Triển khai kế hoạch UBND các xã, thị trấn đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn, bản, khu phố. Việc sửa đổi, bổ sung Quy ước nhằm động viên nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, ngày càng vững mạnh. Qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Phòng, chống tội phạm ma túy”, “Toàn dân giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”... Bằng tình làng nghĩa xóm, nhân dân ở các thôn, bản giúp đỡ, cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trở thành người tốt, tạo cho họ công ăn việc làm ổn định; giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh phong trào tự quản an ninh trật tự ở địa bàn dân cư và nơi công cộng. Trên địa bàn huyện có 73 tổ hòa giải, đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bất hòa trong gia đình, góp phần giữ vững và ổn định tình hình trật tự an ninh thôn bản.

Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, tham gia xây dựng các Quy ước xây dựng thôn, bản, khu phố văn hoá. Việc sửa đổi, bổ sung Quy ước nhằm động viên nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, ngày càng vững mạnh. Hiên nay có 73/73 thôn, bản có quy ước, hương ước được UBND huyện phê duyệt. đạt 100%.

Cuộc vận động xây dựng khu dân cư văn hóa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai tới 73/73 khu dân cư trên địa bàn huyện. Hàng năm 100% khu dân cư của 11 xã, thị trấn đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đó là dịp tốt để quần chúng nhân dân phát biểu những tâm tư nguyện vọng của mình trong quá trình triển khai, thực hiện Cuộc vận động, đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện. Vì đây là một tiền đề quan trọng tiến tới xây dựng thôn, bản văn hóa.5. Xây dựng đời sống văn hóa trong các đoàn thể

5.1. Tổ chức Công đoàn

Là cơ quan thành viên BCĐ của huyện.Trong những năm qua phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” trong tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện đã trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ, được coi là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, hàng năm được tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện tại Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động…

Phong trào luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CNVCLĐ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Các cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng xanh, sạch, đẹp, môi trường làm việc văn minh. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ngừng được nâng lên; trong những năm qua đã có nhiều đơn vị được LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen, bằng khen, đơn vị được LĐLĐ tỉnh công nhận đơn vị có đời sống văn hóa tốt. Hàng năm có trên 95% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia phong trào "Xây dựng cơ quan văn hóa" và đến nay số đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 85 cơ quan đạt cơ quan đơn vị văn hoá đạt 90% trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ vững nhiều năm liền.

Luôn làm tốt chức năm nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong năm qua LĐLĐ huyện luôn chủ động, tích cự tham mưu với các ngành chức năng, với LĐLĐ tỉnh để triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao như phối hợp với ngân hàng chính sách rà soát lựa chon đối tưởng để giải ngân nguồn vốn cho vay từ nguồn quỹ vay vốn quốc gia giải quyết việc làm, thông qua nguồn quỹ Mai ấm Công đoàn, quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động để hỗ trợ mái ấm công đoàn, động viên, thăm hỏi các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khăn

Kết quả: Vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình Mái ấm công đoàn, trường sa – Hoàng Sa được 377.958.000 đồng. Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ 25 gia đình CNVCLĐ có hàn cảnh khó khăn với số tiền là 43.500.000 đồng. Xét tặng 7 Mái ấm công đoàn với số tiền là 119.000.000 đồng. Quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ sửa chữa trường học, nhà bán trú cho học sinh, nhà CNVCLĐ nghèo bị sập nhà trong đợt mưa bão tháng 8 năm 2015 là 41.000.000 đồng, 01 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Quỹ Tấm lòng vàng Đại Nam là 5.000.000 đồng. Trao tặng 155 cặp phao và 960 quyền vở học sinh cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng đầu năm học. làm tốt công tác phối hợp với ngân hành chính sách hỗ thợ gia đình CNVCLĐ nghèo vay vốn từ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 7 gia đình với số tiền là 140.000.000 đồng.

5.2. Hội viên Hội Nông dân

Là cơ quan mời tham gia thành viên BCĐ của huyện.Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, bản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… đạt nhiều kết quả tích cực.Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân hiểu và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội với nhiều hình thức phong phú.

Phong trào đã giúp cho hội viên nông dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tác dụng thiết thực của phong trào; thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư nông thôn. Qua bình xét hàng năm các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Cùng với đó việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm đã dần đi vào nề nếp, phù hợp với phong tục tập quán địa phương và truyền thống văn hoá của dân tộc.
 Sau 15 năm tổ chức triển khai thực hiện phong trào đã thể hiện tính thống nhất và quy tụ cao, tập hợp và xây dựng khối Đại đoàn kết trên địa bàn dân cư, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được các cấp Hội thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp, đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

5.3 Hội cựu chiến binh

Là cơ quan mời tham gia thành viên BCĐ của huyện. Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm các cấp hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở”. Mỗi cấp hội xây dựng kế hoạch thực hiện và chương trình hành động gắn với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của địa phương và của tổ chức hội. Các kế hoạch và chương trình hành động bảo đảm được thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa đã gắn liền với công tác xây dựng và hoạt động của hội, nêu cao tinh thần tự giác qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội CCB trong sạch, vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu.

Để mỗi hội viên CCB thực sự là một hạt nhân tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung vào việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tổ chức hội cấp trên, các văn bản liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa.

Tăng cường hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc, nâng cao đời sống hội viên kết hợp các ngành chức năng chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi, giúp hội viên phát triến kinh tế gia đình, chú trọng hỗ trợ vốn, cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các mô hình làm ăn đạt hiệu quả, giúp hội viên thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, vận động gia đình hội Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản đạt chuẩn văn hóa và tiến đến xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh.
tải về 79.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương