Ubnd huyệN ĐÔng hòAtải về 121.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.03.2020
Kích121.77 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐÔNG HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DỰ THẢO
Số: /BC-UBND

Đông Hòa, ngày tháng 4 năm 2019BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4

chương trình công tác tháng 5 năm 2019


I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4 NĂM 2019

1. Kinh tế.

a) Nông - lâm - ngư nghiệp:

- Dự ước lúa Đông - Xuân năm 2018 - 2019 gieo sạ 4.588,04 ha, đạt 97,62%KH, giảm 0,97% so cùng kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch 4.584,04 ha, diện tích mất trắng 04ha, năng suất gieo trồng ước đạt 79 tạ/ha (vượt 8 tạ/ha so kế hoạch, tăng 0,05 tạ/ha so cùng kỳ), sản lượng 36.214 tấn, vượt 9,29%KH, giảm 0,99% so cùng kỳ năm trước (do giảm diện tích so vụ Đông - Xuân năm trước).

- Lập báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 và kế hoạch vụ Hè - Thu năm 2019.

- Rau các loại: Dự ước trồng 19 ha, lũy kế đến nay là 291 ha, đạt 48,5%KH, giảm 3% so cùng kỳ năm 2018.

- Đậu các loại: Dự ước trồng 0,5 ha, cộng 04 tháng đầu năm là 28 ha, đạt 34,57%KH, bằng 100% so cùng kỳ năm 2018.

- Cây bắp: Dự ước trồng 24 ha, lũy kế 04 tháng đầu năm là 104 ha, đạt 52%KH, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2018.

- Cây sắn: Dự ước trồng 6 ha, lũy kế 04 tháng 19 ha, đạt 32,76%KH, giảm 13,64% so cùng kỳ năm 2018.- Diện tích cây lâu năm ổn định xoài 54,55ha, chuối 120ha, dừa 51 ha, điều 64 ha (cây điều giảm nhiều 36,4% do sau cơn bão số 12 nhân dân chặt phá luôn không trồng lại).

- Đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tập trung nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng gia súc và cúm gia cầm. Đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, không xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục tiêm phòng vắc xin đợt 1 cho đàn gia súc gia cầm (từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/4)(1).

- Về nuôi trồng thủy sản: Trong tháng đã tiến hành cải tạo ao đìa và thả nuôi 415 ha tôm tại vùng hạ lưu sông Bàn Thạch, lũy kế đến nay thả nuôi 585 ha tôm đạt 54.67% so kế hoạch. Sản lượng thu hoạch được 644 tấn(2).

- Khai thác thủy sản: Đã khai thác được 2.700 tấn, lũy kế đến nay khai thác hải sản được 4.500 tấn (cá ngừ 70 tấn, mực 50 tấn), đạt 44,93% so kế hoạch.

- Sản xuất giống thủy sản 60 triệu con tôm giống, lũy kế đến nay đạt 130 triệu con tôm postlavae thẻ chân trắng, đạt 20% so kế hoạch.

b) Thủy lợi; nước sạch VSMTNT - quản lý chất lượng NLTS:

- Điều tiết cung cấp nước tưới sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 cho các địa phương.- Lập báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy bàn giao công trình Hệ thống cấp nước sạch xã Hòa Xuân Đông cho Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác và vận hành.

- Xây dựng các kế hoạch truyn thông v cải thiện v sinh cá nhân, v sinh môi trưng và s dng nưc sch nông thôn giai đon 2019 - 2025 và tm nhìn đến năm 2030; về triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn huyện, theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg, ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Nông nghiệp.

c) Xây dựng nông thôn mới: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Quý I năm 2019 trên địa bàn huyện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Công tác thu, chi ngân sách:

- Dự ước thu ngân sách trên địa bàn trong tháng 9,787 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 54,371 tỷ đồng, đạt 30,26% dự toán tỉnh giao, đạt 25,8% dự toán phấn đấu của huyện, giảm 4,97% so cùng kỳ năm 2018 (do thu tiền sử dụng đất giảm 34,87% so cùng kỳ năm 2018)(3).

- Dự ước chi ngân sách trong tháng 33,055 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 155,075 tỷ đồng, đạt 29,66% dự toán, tăng 1,29% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó chi quản lý hành chính 05 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 22,056 tỷ đồng, đạt 32,81% dự toán, giảm 6,17% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 10,8 tỷ đồng, lũy kế 04 tháng đầu năm 43,226 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, tăng 7,32% so cùng kỳ năm 2018.

đ) Công nghiệp - TTCN; thương mại - dịch vụ; khoa học công nghệ:

- Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh (giá gốc 2010) dự ước tháng 4 năm 2019 đạt 189.279 triệu đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018, cộng 04 tháng đầu năm 2019 đạt 706.899 triệu đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018.- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội dự ước tháng 4 năm 2019 đạt 363.754 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2018 đạt 109.70%, cộng 04 tháng đầu năm 2019 đạt 1.454.796 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2018 đạt 109.68%.

- Cấp 03 Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); cấp 01 Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

e) Quy hoạch, xây dựng, đô thị:

- Cấp 43 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô chi tiết 1/500 công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3, thị trấn Hòa Vinh, hạng mục nền đường, mặt đường, thoát nước, vỉa hè, hệ thống điện; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây.

- Phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng thuộc khu Công nghiệp Hòa Hiệp - giai đoạn 2; phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 7, thị trấn Hòa Vinh.

g) Tài nguyên và môi trường:

- Cấp 31 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, với diện tích 16.339,66 m2 (đất ở tại nông thôn (ONT) 4.488,4 m2, đất ở tại đô thị (ODT) 663,2 m2, đất trồng cây hàng năm khác (HNK) 11.188,1 m2).

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, không phép, trái phép trên địa bàn huyện.

- Ban hành 57 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 18.861,9 m2.

- Ban hành 06 quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà nông (giai đoạn 2), đoạn từ Km 15 + 910,63 - Km 17+70 tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (đợt 02).

- Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đối với hộ ông Nguyễn Hữu Phí.

- Xác nhận 01 Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Nhà máy sản xuất kính đeo mắt tại lô E5, một phần lô E6 KCN Hòa Hiệp 1, xã Hòa Hiệp Bắc.

h) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng cơ bản:

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Đường từ khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km 15+910,63 - Km 17+70, tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, gồm 03 đợt cho 18 đối tượng, diện tích 1.713,2 m2, kinh phí 2.472.943.058 đồng.

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh, gồm 02 đợt 23 đối tượng, diện tích 16.199,5 m2, kinh phí 2.740.034.772 đồng.

2. Văn hóa - xã hội.

a) Giáo dục và đào tạo:

- Tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm và hoạt động của các trung tâm giáo dục kĩ năng sống trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II năm học 2018 - 2019 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phê duyệt dự toán công trình sữa học đường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2019; phê duyệt chính sách cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.

b) Y tế:

- Trong tháng xảy ra 35 ca bệnh sốt Dengue/SXH Dengue(4), lũy kế 101 ca bệnh sốt Dengue/SXH Dengue.

- Xảy ra 03 ổ dịch bệnh sốt xuất huyết (Hòa Vinh 01, Hòa Xuân Đông 01, Hòa Hiệp Trung 01), lũy kế 03 ổ dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

- Tổng số lần bệnh nhân khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện 4.992, lũy kế 18.199; trong đó BHYT nghèo 244, BHYT trẻ em dưới 06 tuổi 262; đạt 26%KH và khám bệnh ở Hội Đông y huyện 2.746 lượt, lũy kế 7.846 lượt.

c) Các hoạt động văn hóa, thông tin và truyền thanh:

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngày giải phóng Phú Yên (01/4/1975 - 01/4/2019); ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019, ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Tổ chức Ngày hội Đọc sách từ ngày 19 đến ngày 21/4/2019, hơn 300 bạn đọc, học sinh đến tham dự khai mạc và tham gia ngày Hội.

- Ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại huyện năm 2019.

- Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung Ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Trong tháng đã xây dựng, sản xuất và đưa lên sóng phát thanh 31 chương trình thời sự với 235 tin, 48 bài; số giờ phát sóng trong tháng 124 giờ; tiếp, phát sóng đúng lịch quy định về chương trình phát thanh Đài tỉnh và Trung ương. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương.

d) Lao động - thương binh và xã hội:

- Ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động huyện năm 2019.

- Vận động đóng góp 01 ngày lương vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện.

- Tổng hợp 13 hồ sơ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP(5); lập danh sách 45 trẻ em khuyết tật gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét.

- Báo cáo danh sách người có công được trợ cấp nhà ở từ 2005 đến nay gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trợ cấp hàng tháng cho 20 đối tượng xã hội theo quy định(6); quyết định điều chỉnh hệ số cho người cao tuổi và người khuyết tật 02 người; quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng 14 người; hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đặc biệt nặng 01 người; quyết định trợ cấp mai táng phí cho 13 đối tượng xã hội theo quy định, với tổng số tiền 70.200.000 đồng.

- Ban hành các kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2019; về thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025; về hoạt động công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019.3. Quốc phòng - an ninh.

a) Quốc phòng:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; kiểm tra sơ tuyển công dân tuổi 17 của các xã, thị trấn theo kế hoạch.

b) An ninh:

Tình hình an ninh chính trị: Có 11 người nước ngoài (02 người Đức, 04 người Thái Lan, 05 người Trung Quốc) đăng ký tạm trú, làm việc, du lịch trên địa bàn; phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ (giảm 03 vụ so với tháng trước), làm chết 01 người, mất 02 điện thoại di động, thiệt hại tài sản khoảng 2.400.000 đồng; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 04 vụ (tăng 01 vụ so với tháng trước), làm bị thương 03 người; vi phạm pháp luật ở cơ sở chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự xảy ra 08 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước), làm bị thương 06 người, mất 1.000.000 đồng, hư hỏng một số vật dụng ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.700.000 đồng; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ làm chết 02 người, bị thương 01 người (tăng 02 vụ, 02 người chết), thiệt hại tài sản khoảng 26 triệu đồng.

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính.

a) Nội vụ:

- Công tác tổ chức quản lý cán bộ, nhân sự; giải quyết chế độ, chính sách, tiền lương được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy trình. Thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng kịp thời.

- Báo cáo số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/CP việc luân chuyển cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/CP; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế, hợp đồng lao động và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 03/2019 cho Sở Nội vụ.

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

- Khen thưởng chuyên đề, đột xuất kịp thời trong các trường hợp(7).

- Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

b) Cải cách hành chính:

- Ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ và công tác cải cách hành chính năm 2019;

- Công văn gửi UBND tỉnh về đăng ký tiếp nhận, giải quyết TTHC và đề xuất các TTHC thực hiện vào sáng thứ 7 hàng tuần.

- Tờ trình gửi UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Đông Hòa.

- Quyết định cho phép Hội Tù chính trị yêu nước các xã, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, thị trấn Hòa Hiệp Trung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.5. Công tác Tư pháp.

- Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018; ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật dự kiến xây dựng trong năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo 2018 theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND huyện, vào ngày 05/4/2019 với hơn 200 đại biểu tham dự; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2019, thực hiện theo Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện, vào ngày 15/3/2019 với hơn 120 đại biểu tham dự.

- Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân: 10 trường hợp.

- Đăng ký kết hôn 02 trường hợp có yếu tố nước ngoài.

- Chứng thực sao y từ bản chính các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt 11 lượt, thu lệ phí 22.000 đồng.

6. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tổng số đơn thư UBND huyện tiếp nhận 29 đơn phản ánh 18 vụ việc8. Nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực bồi thường hỗ trợ tái định cư 07 đơn/04 vụ việc; đất đai 21 đơn/13 vụ việc; kiến nghị khác 01 đơn/01 vụ việc.

- Chuyển đến các phòng, ban thuộc UBND huyện 12 đơn (06 đơn khiếu nại; 06 đơn kiến nghị); chuyển đến UBND các xã, thị trấn 14 đơn kiến nghị; hướng dẫn, trả lời cho công dân 03 đơn (01 đơn khiếu nại; 03 đơn kiến nghị).

- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 04 đơn9.

Thanh tra về công tác quản lý đất đai đối với 02 đơn vị (UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung và UBND xã Hòa Hiệp Bắc); về trình tự cấp GCN đối với 02 đơn vị (UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung và UBND xã Hòa Tân Đông); về phương án BTHT của hộ ông Võ Đồng Tịnh, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm; về việc quản lý, sử dụng đất đai và lấn chiếm đất đai của hộ Nguyễn Thị Làm và hộ ông Huỳnh Binh, trú tại khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh; về việc quản lý, sử dụng đất đai và lấn chiếm đất đai của hộ Nguyễn Đình Mích và bà Trương Thị Làm, trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 4 năm 2019, đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế ổn định và tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN thuộc thành phần kinh tế tư nhân tăng so cùng kỳ năm trước. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung chỉ đạo kiên quyết, nhất là 03 công trình chào mừng Ngày tái lập tỉnh; tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tiếp tục được đẩy nhanh; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác lao động việc làm được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; phạm pháp hình sự giảm so với tháng trước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, hạn chế như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai, khoáng sản ở một số địa phương còn buông lỏng nên đã xảy ra tình trạng khai thác cát, đá chẻ trái phép; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; vi phạm pháp luật ở cơ sở chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tai nạn giao thông đường bộ tăng so với tháng trước. Một số đơn thư khiếu nại giải quyết chưa kịp thời, có vụ việc giải quyết chưa dứt điểm,...

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2019

1. Kinh tế.

a) Nông - lâm - ngư nghiệp:- Chỉ đạo các HTX.NN hướng dẫn nông dân tập trung thu hoạch, bảo quản lúa vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019; tiếp tục chăm sóc rau màu, cây công nghiệp dài, ngắn ngày.

- Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sản xuất lúa vụ Hè - Thu năm 2019.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn đàn gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1/2019 cho đàn gia súc, gia cầm.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, hợp đồng các đơn vị cung ứng tinh, vật tư phối giống nhân tạo heo, bò để hỗ trợ cho người chăn nuôi.

- Quy hoạch chi tiết khu vực bè nổi kinh doanh ẩm thực liền bờ tại Vũng Rô; chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Hòa Xuân Đông; theo dõi đánh bắt hải sản và thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời lồng bè ra khỏi khu vực Vũng Rô.

b) Thủy lợi; nước sạch VSMTNT - quản lý chất lượng NLTS:

- Theo dõi công tác khai thác, xử lý, buôn bán nước sạch nông thôn đối với các nhà máy nước.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

c) Xây dựng nông thôn mới: Đôn đốc các xã thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 11/01/2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Phú Yên.

d) Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

đ) Về Công nghiệp - TTCN; thương mại - dịch vụ; khoa học công nghệ:

- Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện.- Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh của khối Giáo dục.

e) Tài nguyên và môi trường:

- Ban hành quyết định giao đất để xây dựng nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện tái định cư.

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.

- Hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ bà Lê Thị Xuân Cúc và các con của bà thuộc dự án tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1) tại xã Hòa Hiệp Bắc.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát, đá chẻ trái phép trên địa bàn huyện.

g) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đầu tư xây dựng cơ bản:

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện.2. Văn hóa - xã hội.

a) Giáo dục và đào tạo:- Tổ chức thi học kỳ II, tổng kết năm học 2018 - 2019.

- Cấp bổ sung kinh phí cho các trường mầm non, tiểu học, THCS, tiểu học và THCS để thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi.

b) Y tế:

Phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; kiểm tra công tác đăng ký, sơ tuyển sức khỏe lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi (sinh năm 2002).

c) Các hoạt động về văn hóa, thông tin và truyền thanh:

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Kiểm tra các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, điểm kinh doanh karaoke, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện.

- Tập trung chuyển tải đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

d) Lao động - thương binh và xã hội:

- Ban hành kế hoạch tổ chức tháng An toàn Vệ sinh Lao động năm 2019.

- Tiếp nhận 20 hồ sơ đối tượng người có công chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giải quyết hưởng chế độ theo quy định.

- Ban hành các kế hoạch giảm nghèo năm 2019; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

- Báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy nhân sự làm công tác trẻ em gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.3. Quốc phòng - an ninh.

a) Quốc phòng:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên địa bàn kịp thời xử lý các tình hống xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho thị trấn Hòa Vinh và xã Hòa Thành; tiếp tục kiểm tra đăng ký công dân tuổi 17 các xã, thị trấn còn lại theo kế hoạch.

b) An ninh:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình đối tác Thái Bình Dương (PP19); tình hình khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trong nhân dân; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự án toàn giao thông.

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính

a) Nội vụ:

- Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng Đề án thành lập 05 phường thuộc huyện Đông Hòa và thành lập thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên.

- Ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Đông Hòa theo chủ trương của Sở Nội vụ.

- Báo cáo công tác kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

b) Cải cách hành chính:

- Triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính đợt 1 năm 2019.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc làm việc tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

5. Tư pháp:

- Thông báo bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện phụ trách địa bàn tại các xã, thị trấn.

- Quyết định công nhận thay thế báo cáo viên pháp luật huyện năm 2019.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh năm 2019 trên địa bàn huyện; kế hoạch số thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản năm 2019; kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019.6. Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Xuân Cúc, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đặng Văn Bảy, Đặng Thị Bích Ngọc, Trần Thị Huy, Đặng Văn Phú và Đặng Văn Tường, địa chỉ: Thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc; hộ ông Huỳnh Thanh Binh và hộ bà Huỳnh Thị Kim Phương, trú tại Khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh; hộ ông Nguyễn Khả Tuấn; hộ ông Long và ông Diệm, cùng trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc.

Kết luận việc quản lý, sử dụng đất đai và lấn chiếm đất đai của các hộ dân ở thị trấn Hòa Hiệp Trung và xã Hòa Hiệp Bắc; về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động đất đai tại UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung và UBND xã Hòa Tân Đông.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị (thực hiện);

- UBND các xã, thị trấn

- Cổng thông tin điện tử huyện (đ/c Sanh);

- Chánh, PCVP. HĐND và UBND huyện;

- Các chuyên viên tổng hợp (theo dõi);

- Lưu: VT.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tấn Thảo1()Trong tháng đã tiêm 3.050 liều vắc xin lở mồm long móng trâu bò, 725 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò, 453 liều vắc xin dại chó, 38.250 liều vắc xin cúm H5N1 trên vịt và 4.900 liều trên gà. Lũy kế đến ngày 07/4 tiêm được 4.450 liều vắc xin LMLM, 1.100 liều vắc xin tụ huyết trùng trên trâu bò; 44.250 liều vắc xin cúm H5N1 trên vịt và 13.600 liều trên gà; vắc xin Dại tiêm được 703 con chó.

2()Trong đó: Tôm thẻ chân trắng 567 tấn (năng suất 4,2 tấn/ha), tôm hùm 45 tấn, cá nước mặn 32 tấn.

3()Trong đó: Thu ngoài quốc doanh ước đạt 4 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 12,663 tỷ đồng, đạt 52,76% dự toán, tăng 115,91% so cùng kỳ năm 2018; thu phí lệ phí ước đạt 190 triệu đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2,468 tỷ đồng, vượt 23,4% dự toán, tăng 133,71% so cùng kỳ năm 2018.


4()Trong đó: Hòa Thành 03 ca, Hòa Vinh 01 ca, Hòa Hiệp Bắc 04 ca, Hòa Hiệp Trung 19 ca, Hòa Tân Đông 01 ca, Hòa Xuân Đông 04 ca, Hòa Tâm 01 ca, Hòa Hiệp Nam 01 ca, Hòa Xuân Nam 01 ca.

5()Trong đó 09 hồ sơ mai táng phí; 04 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ chuyển Sở Lao động - Thương binh và XH.

6()Trong đó người khuyết tật 15 người; người cao tuổi 05 người.

7()Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 cho 05 tập thể và 07 cá nhân; khen thưởng thành tích tham gia hiến máu tình nguyện chu kỳ 2017-2018 cho 01 gia đình và 67 cá nhân; khen thưởng thành tích trong công tác hoạt động đón tết nguyên đán kỷ Hợi - 2019 cho 07 tập thể và 23 cá nhân; khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2018 cho 05 tập thể và 06 cá nhân; khen thưởng thành tích đột xuất trong đấu tranh, phòng chống tội phạm cho 04 cá nhân.

8()Trong đó: Kiến nghị 22 đơn (12 vụ việc), khiếu nại 07 đơn (6 vụ việc).

9()Trong đó: 02 đơn đã thành lập tổ xác minh và 02 đơn đang khảo sát, thu thập thông tin để giải quyết.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương