Ubnd huyện kim thàNHtải về 58.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2020
Kích58.93 Kb.

UBND HUYỆN KIM THÀNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 508/GDĐT-THTĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kim Thành, ngày 10 tháng 9 năm 2019


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019


  1. Kết quả công tác tháng 8 năm 2019

Trong tháng 8 năm 2019, Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc và hoàn thành kế hoạch công tác đề ra: Tổ chức cho học sinh tựu trường; kiểm tra, đánh giá xét học sinh lên lớp lần 2; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020 trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên hè 2019. Có 08 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh (Mầm non: 02; tiểu học: 03; THCS: 03). Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện điều động, luân chuyển CBQL, giáo viên và nhân viên các trường học. Tham mưu UBND huyện tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu với UBND huyện triển khai thực hiện Đề án“Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, Tiểu học, THCS huyện Kim Thành giai đoạn 2019-2021”. Phối hợp với, phòng Nội vụ, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sát nhập các trường Tiểu học tại các xã Kim Xuyên, Ngũ phúc, Đại Đức; bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường mới sát nhập. Chỉ đạo trường THCS Kim Khê, mầm non Kim Đính tổ chức Lễ khai giảng và đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo các trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và thực hiện chương trình tuần học đầu tiên...

II. Công tác tháng 9 năm 2019

1. Trọng tâm

- Tiếp tục đợt thi đua chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9/2019 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong ngành giáo dục;

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học theo Quyết định của UBND tỉnh. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020. Hướng dẫn học tập nhiệm vụ năm học; tổ chức kiểm tra đầu năm học;- Thực hiện công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu giao của UBND huyện năm 2019.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thực hiện kế hoạch và phổ cập

- Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển giáo dục năm 2019-2020; tăng cường các biện pháp huy động trẻ; hạn chế học sinh THCS bỏ học;

- Chỉ đạo các đơn vị cập nhật thông tin dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC khi phần mềm mở khóa; chuẩn hóa dữ liệu; tổ chức tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ PCGD, XMC huyện kiểm tra công nhận;

- Tham mưu với lãnh đạo đề nghị UBND huyện ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra nghiệm thu kết quả PCGD, XMC năm 2019 của các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch kiểm tra.2.2. Chuyên môn

- Các trường thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch dạy học, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;

- Tổ chức triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2019-2020; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường và các tổ, nhóm chuyên môn; duyệt kế hoạch dạy Tiếng Anh, Kĩ năng sống, dạy buổi 2 (cấp tiểu học); duyệt phân công chuyên môn, kế hoạch năm học;

- Các trường THCS tổ chức biên soạn phân phối chương trình theo môn học và các chủ đề dạy học; xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm;

- Tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện học sinh THCS (có hướng dẫn riêng);

2.3. Kiểm tra, tổng hợp thi đua

- Hướng dẫn các trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đăng ký thi đua tập thể, cá nhân; viết sáng kiến năm học 2019-2020 (có hướng dẫn riêng);

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tổ chức tốt các điều kiện cho Lãnh đạo huyện chúc mừng Lễ khai giảng tại Trung tâm HTCĐ thị trấn Phú Thái;

- Hướng dẫn các trường kiểm tra tư cách học sinh đầu năm học; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020; tổ chức kiểm tra nề nếp chuyên môn đầu năm học; các khoản thu góp; tư cách học sinh; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN (có kế hoạch riêng);

2.4. Trường chuẩn quốc gia và Kiểm định CLGD

- Các trường xây dựng chuẩn mới và tái chuẩn thực hiện tốt việc xây dựng, nâng cấp CSVC, thiết bị; hoàn thành công tác tự đánh giá và được đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn và KĐCLGD theo đúng kế hoạch thời gian. Thời gian đánh giá ngoài:

+ Tái chuẩn: các trường TH Lai Vu, Kim Xuyên, Kim Lương, Kim Khê, Cẩm La (Tháng 11/2019); các trường THCS: Kim Lương, Phúc Thành, Kim Anh; MN: Phú Thái, Cộng Hòa (Tháng 12/2019).

+ Chuẩn mới: các trường MN: Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức; THCS: Kim Tân, Đại Đức, Tuấn Hưng (Tháng 12/2019).- Chỉ đạo các trường diện tái chuẩn sau 5 năm (tháng 5 và tháng 8/2020) triển khai công tác tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài đảm bảo thời gian quy định (MN Phúc Thành; Tiểu học: Kim Anh, Phúc Thành, Thượng Vũ, Ngũ Phúc).

2.5. Công tác khác

- Các trường mới sáp nhập kiện toàn các tổ chức trong nhà trường; hướng dẫn các trường cập nhật hồ sơ vào phần mềm quản lý cán bộ đầu năm.

- Chỉ đạo các trường tham mưu UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất trường học.

- Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện ngành giáo dục năm 2019 (có hướng dẫn riêng);

- Phối hợp với công ty sách và TBGD Hải Dương bàn giao bổ sung đủ số lượng sách vở, ấn phẩm phục vụ năm học 2019-2020 cho các trường.

- Các trường THCS đăng ký tài liệu Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn địa phương cho năm học 2019-2020.III. Lịch công tác tháng 9 năm 2019 (Phụ lục kèm theo).

Trên đây là kế hoạch, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Nơi nhận:

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT;

- Các trường MN,TH,THCS;

- Lưu: VT, THTĐ.TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)


Phạm Tiến NhuậnLỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

(Kèm theo Chương trình số 508 /PGDĐT-THTĐ ngày 10 /9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

03/9

Khai giảng và đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia

THCS Kim Khê
04/9

Khai giảng và đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia

MN Kim Đính
05/9

Khai giảng năm học mới 2019-2020

Các trường MN, TH, THCS
07/9

Chiều: Các trường THCS báo cáo ý tưởng dự án tham gia cuộc thi KHKT năm học 2019-2020

Phòng GD&ĐT
09- 15/9

Chỉ đạo các đơn vị cập nhật số liệu phổ cập trên phần mềm

Các trường MN, TH, THCS
09/9

Chiều Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp tiểu học

Phòng GD&ĐT
10/9

Sáng: Tập huấn sử dụng phần mềm dữ liệu ngành

Trung tâm GDTX tỉnh
Chiều: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học bậc học mầm non

Phòng GD&ĐT
13/9

Sáng: Hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp THCS

Phòng G&ĐT
16/9

Sáng: Duyệt phân công chuyên môn cấp THCS

Phòng GD&ĐT
17/9

Sáng: Duyệt phân công chuyên môn bậc học mầm non

Phòng GD&ĐT
Chiều: Tập huấn về ATGT cho các trường THCS

Phòng GDĐT
18/9

Duyệt phân công chuyên môn cấp Tiểu học

Phòng GD&ĐT
20/9

Các trường tổ chức kiểm tra tư cách học sinh

Các trường MN, TH, THCS
23/9

Kiểm tra tư vấn trường chuẩn quốc gia

MN Bình Dân
24/9

Kiểm tra tư vấn trường chuẩn quốc gia sau 5 năm

MN Cộng Hòa
25/9

Kiểm tra tư vấn trường chuẩn quốc gia sau 5 năm

MN Phú Thái
24-25/9

Tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện

THCS Kim Anh
29/9

Sáng: Hiến máu tình nguyện ngành giáo dục năm 2019

Hội trường trung tâm huyện
30/9

Kiểm tra tư vấn trường chuẩn quốc gia

THCS Việt Hưng

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương